Toimintamalli erityiskohteiden energiatehokkuuteen.

——————

Ecool-hanke päättyi syyskuussa 2018. Hankkeen tuloksena syntyneet ohjeistukset ja toimintamallit on esitetty Kiinteistöhuollon ohjeistukset ja toimintamallit -teoksessa. Teos on saatavilla osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/152748. Alla myös muita hankkeen julkaisuja.

Ecool- Kenttämittauksen energiaselvityksissä

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152514/XAMK_kehittaa_47_Ecool_netti_18_09_12.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Ecool Simuloinnin hyödyntäminen vaativien kohteiden energiatehokkuuden kehittämisessä

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139885/URNISBN9789523440609.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Energiatehokkuutta Ecool-hankkeessa, s. 239

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-130-9

Energiaselvitykset Ecool-hankkeessa, s. 168

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139463/URNISBN9789523440524.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kylmäkeittiön energiatehokkuus kohenee monilla keinoilla

https://www.finna.fi/Record/arto.013658048

Energiatehokkuus kiinnostaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaa

https://www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/documents/1646628/19149959/4+2017.pdf/e0183453-72cf-e24e-7996-ddfc4dfe8338

 

——————

Ecool hankkeessa luodaan toimintamalli ja -ohjeistus erityiskohteiden energiankäyttöön ja -seurantaan.

Toimintamallin perustana ovat energiankäytön nykytilan selvitykset sekä niiden perusteella tehdyt toimenpiteet energiankäytön vähentämiseen. Tuloksena saatava toimintamalli on hyödynnettävissä ja laajennettavissa muiden erityiskohteiden energiatehokkaiden ratkaisujen selvittämisessä.

Energiankäytön selvitykset

Projektissa on yhteensä 13 kohdetta, joiden energiankulutusta tarkastellaan. Kohteina hankkeessa ovat Maretarium, Kymijoen Ravintopalveluiden keskuskeittiö Kapyysi, Kotka-Kymin seurakunnan Ristiniemen kurssikeskus, Sunilan seurakuntatalo, Laajakosken kappeli ja Kymen krematorio, VR Group (Kouvolan varikko ja Pieksämäen vetokalustohalli), Virolahden kunnan Villinrannan palvelukeskus, koulukeskus sekä pumppaamot, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tuomiokirkko ja seurakuntakeskus.

Ensimmäisen toteutusvuoden (syksy 2015 – kevät 2016) aikana jokaiseen kohteeseen tehtiin energiankäytön nykytilan selvitykset ja tutkittiin kohteiden energiansäästöpotentiaalia. Selvityksissä oli mukana Motivan auktorisoimia energiakatselmoijia ja energiatekniikan insinööriopiskelijoita.

Toisen toteutusvuoden (syksy 2016 – kevät 2017) syksyllä työtä jatkettiin seurantakatselmuksilla todentamaan toteutuneiden muutosten vaikutusta. Lisäksi syvennetään energiakatselmuksissa havaittuja huomioita tutkimalla mahdollisuuksia muun muassa koko kohteen säätö- ja parannusmahdollisuuksista tai tehostaa yksittäisen laitteen käyttöä ja arvioida vaikutukset kokonaisuuteen. Toisen toteutusvuoden aikana tehdään myös uusiutuvan energian tarkastelua.

Kolmantena toteutusvuonna (syksy 2017 – kevät 2018) on tarkoitus laatia toimintamallit erityiskohteille ja ohjeistukset energianseurantaan. Tarkoituksena on, että näitä toimintamalleja ja ohjeistuksia on mahdollista hyödyntää myös muissa vastaavanlaisissa kohteissa.

Yleisesti ottaen energiakatselmuksen tekemiseen kuuluu energiankulutusjakauman kartoitus ja energiankäyttökohteiden mittaus- ja seurantasuunnitelma, jonka pohjalta suoritetaan kenttämittauksia. Mittaustulosten avulla on mahdollista saada selville kohteen energiasyöpöt ja näin saada parempi kuva potentiaalisista energiansäästökohteista. Energiansäästökohteiden, ja samalla myös kustannussäästöjen, kartoittaminen on keskeisin asia työn tekemisessä. Edellä mainittujen lisäksi katselmuksissa otetaan kantaa ehdotettujen energiansäästötoimenpiteiden kustannuksiin ja investointien takaisinmaksuaikoihin.

Simulointi päätöksenteon tukena

Hankkeessa muodostetaan mallinnuksella ja simuloinnoilla laskennallinen malli erityiskohteiden energiatehokkuudesta sekä kehitetään mallinnustekniikoita ja suunnittelumenetelmiä vastaamaan kohteiden erityisvaatimuksia.

Mallinnettavat kohteet ovat akvaariotalo Maretarium, Kymijoen Ravintopalveluiden keskuskeittiö Kapyysi ja Mikkelin tuomiokirkko.

Laskentamallien ja simuloinnin avulla voidaan arvioida investointien ja toimintatapojen muutosten merkitystä kohteiden energiakulutukseen. Konkreettisina tuloksina odotetaan energiankulutuksen alenemista tutkituissa kohteissa sekä selkeää toimintamallia ja -ohjeistusta erityiskohteiden energiankäyttöön ja -seurantaan.

Hankkeessa tehdään myös esityksiä mahdollisista investointitarpeista, jotka edistävät energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöönottoa ja käytön laajentamista.

Hanketta rahoittavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lisäksi Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka Maretarium Oy, Kotka-Kymin seurakunta, VR Group, Virolahden kunta ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. Hanke toimii koko Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun alueella, sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa, ja Kymenlaakso myös hallinnoi hanketta. Hankkeen koko toteutusaika on 1.10.2015–30.9.2018, Etelä-Savon alueen toteutus päättyy 31.3.2017.

Lisätietoja

Erja Tuliniemi
projektipäällikkö
p. 044 702 8469
erja.tuliniemi(at)xamk.fi

 

 

Faktat

Energiatehokkuuden kehittämishanke - Ecool

01.10.2015 – 30.09.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Muut kumppanit: Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kotka Maretarium Oy, Kotka-Kymin seurakunta, VR Group, Virolahden kunta ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 411618 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta