Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden och inom läroinrättningar är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa.

Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Nuoska är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrumen utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Nuoska flyer: Ladda ner Nuoska flyer från denna länk.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UPPGIFTER

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.

2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.

3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

NUOSKAS DELAKTÖRER

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnar Nuoskas verksamhet och utvecklar modeller för andra stadiets läroanstalter.

Nio delaktörer deltar i arbetet.

Du kan se våra videopublikationer på Youtube-spellistan:

 

Du kan följa vår podcast-kanal här:

 

MATERIAL & PUBLIKATIONER

Skolungdomsarbete och ungdomsarbete i läroinrättningar 2024 / Nuoska, OAJ

Utveckling av skolungdomsarbetet i skolor och läroinrättningar – Anvisning gällande strukturernas kvalitet inom skolungdomsarbete

Riktlinjer för tvåspråkighet inom kompetenscentren på ungdomsområdet – organisering och verksamhet / Folkhälsan, Juvenia

Kamratstöd i missbruksproblem / ehyt rf

Hur går vidare? – Betydelsen av stöd och bemötande efter mobbning i skolan / Folkhälsans förbund

Lektionerna KAMU Tänk på din kompis, Hur stöttar jag min kompis? / Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

Kauranen I. 2022. Ungdomsarbete i svenskspråkiga skolor och läroanstalter. Folkhälsans förbund.

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

Kasku i högstadiet – En modell för arbetsparsverksamhet mellan ungdomsarbetare och klassföreståndare / Utvecklingscentralen Lärorik

Ungdomsarbete i skolorna / Kanuuna

 

NUOSKA NYHETSBREV

2024

Nr1/2024: Nuoska nyhetsbrev 1/2024

2023

Nr6/2023: Nuoska nyhetsbrev 6/2023

Nr5/2023: Nuoska nyhetsbrev 5/2023

Nr4/2023: Nuoska nyhetsbrev 4/2023

Nr3/2023: Nuoska nyhetsbrev 3/2023

Nr2/2023: Nuoska nyhetsbrev 2/2023

Nr1/2023: Nuoska nyhetsbrev 1/2023

2022

Nr6/2022: Nuoska nyhetsbrev 6/2022

Nr5/2022: Nuoska nyhetsbrev 5/2022

Nr4/2022: Nuoska nyhetsbrev 4/2022

Nr3/2022: Nuoska nyhetsbrev 3/2022

Nr2/2022: Nuoska nyhetsbrev 2/2022

Nr1/2022: Nuoska nyhetsbrev 1/2022

 

Mer information om den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten hittar du på Folkhälsans egna hemsidor: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Här hittar du dataskyddmeddelande för Kompetenscenter Nuoska

Lisätietoja

MER INFORMATION

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektledare
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
+358 40 545 1608

Heikki Kantonen
FUI-specialist
heikki.kantonen@xamk.fi
+358 40 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
FUI-specialist
sanna-mari.poyry@xamk.fi
+358 40 192 7974

Ville Eerikäinen
FUI-specialist
ville.eerikainen@xamk.fi
+358 40 141 8836

Veronica Hellström
FUI-specialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Delaktörernas kontaktinformation

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
Sari Anjala
sari.anjala@ehyt.fi
+358 40 183 9273

Folkhälsans förbund rf
Pia Öhman
pia.ohman@folkhalsan.fi
+358 44 488 3002

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
+358 50 373 3925

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
+358 40 190 5493

Ungdomsforskningssällskapet rf
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
+358 40 504 6432

Utvecklingscentralen Lärorik
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
+358 50 477 7352

Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
Riitta Mikkonen
riitta.mikkonen@lahti.fi
+358 44 482 6934

Vanda stad
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
+358 40 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
+358 46 921 9447

Aktuellt:

Ajankohtaista

Valokuva. Kolme nuorta henkilöä istumassa betonin päällä.

Åbo Akademi Nuoskan osatoteuttajana

Koulunuorisotyötä pidetään yhä enemmän toimijana, jolla on mahdollisuus tukea nuorten hyvinvointia sekä yksilö- että ryhmätasolla. Yksi vuosien 2020-23 valtakunnallisen nuorisopoliittisessa ohjelman (VANUPO 2020-23, 15-16)) tavoitteista oli moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen nuorisotyössä perus- ja ammatillisen koulutuksessa. Osaamiskeskus Nuoskan – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa – keskeinen tavoite on edistää koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä valtakunnallisesti. Åbo Akademi on yksi osaamiskeskuksen...

Valokuva. Nuoria opiskelojoita pelaamassa norsupalloa oppilaitoksen salissa.

Monialainen yhteistyö toisen asteen koulutuksessa

Suoritin kolmen kuukauden harjoitteluni 2.asteen ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa opiskelee vuosittain noin 6.500 nuorta ja aikuista tutkintoperusteisessa koulutuksessa. Tehtäviäni olivat monialaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä tutortoiminta. Minulla olisi paljon aiheita, joista kirjoittaa harjoitteluajastani, mutta haluan keskittyä monialaiseen yhteistyöhön. Kerron kokemuksistani harjoittelun aikana sekä mietin, mitä onnistuneessa monialaisessa yhteistyössä oikein tarvitaan. Monialainen yhteistyö vaatii tekijöiltään yllättävän paljon. Tämän...

Valokuva. Kahden nuoren kädet pelaamassa pöytäjalkapalloa.

Oppilaitosnuorisotyö rakentamassa kohtaamisen tiloja ammatillisessa oppilaitoksessa

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa pyrkii kohtaamisiin ja keskusteluihin oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa matalalla kynnyksellä. Nuorisotyölle osoitetut tilat tukevat tätä tavoitetta tarjoamalla paikan, jossa voi tavata toisia opiskelijoita, osallistua toimintaan tai jutella oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa. Avoimien ovien periaatteella toimiva tila edistää nuorisotyön saavutettavuutta. Nuorisotyö rakentuu vapaaehtoisuuden periaatteelle myös oppilaitoksessa, jossa osa opiskelijoista suorittaa oppivelvollisuutta. Nuorisotyölle varattu tila...

Nuoria aikuisia kävelemässä aurinkoisessa kaupunkimaisemassa. Kahdeksan henkilöä.

Alla mina kompisar dricker ju också

Linkki: Blogi luettavissa myös suomeksi klikkaamalla tästä.   En tid sedan berättade föräldern till en ung i tonåren hur hens barn ett par gånger i höst hade ertappats med att dricka alkohol. I de här situationerna hade den unga använt uttrycket ”alla mina kompisar dricker ju också”. Låter det bekant? Det är fortfarande en överraskande...

Säännöllisistä Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskusteluista hyvinvointia tukevia käytänteitä lukioihin

Millaista lukiolaisen elämä on? Uuvuttavatko opinnot? Nuoren tulisi voida ihmetellä ja olla kesken kuormittumatta liikaa opinnoistaan. Voisivatko lukion ammattilaiset tukea nuorten hyvinvointia nykyistä enemmän? Millaisia tekoja se tarkoittaisi arjessa? Vastauksia voidaan löytää monialaisessa dialogissa nuorten ja aikuisten kesken. Nuoska on koostanut ohjeita ja kimmokkeita oppilaitoskohtaisten hyvinvointikeskustelujen järjestämiseen. Paneelikeskusteluissa löydetään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin Paneelikeskustelu voidaan toteuttaa...

Faktat

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Ungdomsforskningssällskapet rf, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanda stad, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finansiär och huvudfininsieringskälla: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag