Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden och inom läroinrättningar är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa.

Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Nuoska är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrumen utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UPPGIFTER

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.

2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.

3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

NUOSKAS DELAKTÖRER

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnar Nuoskas verksamhet och utvecklar modeller för andra stadiets läroanstalter.

Nio delaktörer deltar i arbetet.

Du kan se våra videopublikationer på Youtube-spellistan:

 

Du kan följa vår podcast-kanal här:

 

MATERIAL & PUBLIKATIONER

Ungdomsarbete i skolorna / Kanuuna

Kasku – En modell för arbetsparverksamhet mellan ungdomsarbetare och klassföreståndare / Utvecklingscentralen Lärorik

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kauranen I. 2022. Ungdomsarbete i svenskspråkiga skolor och läroanstalter. Folkhälsans förbund.

 

NUOSKA NYHETSBREV

Nr1: Nuoska nyhetsbrev 1/2022

Nr2: Nuoska nyhetsbrev 2/2022

Nr3: Nuoska nyhetsbrev 3/2022

 

Mer information om den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten hittar du på Folkhälsans egna hemsidor: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Här hittar du dataskyddmeddelande för Kompetenscenter Nuoska

Lisätietoja

MER INFORMATION

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektledare
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
+358 40 545 1608

Heikki Kantonen
FUI-specialist
heikki.kantonen@xamk.fi
+358 40 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
FUI-specialist
sanna-mari.poyry@xamk.fi
+358 40 192 7974

Ville Eerikäinen
FUI-specialist
ville.eerikainen@xamk.fi
+358 40 141 8836

Veronica Hellström
FUI-specialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Delaktörernas kontaktinformation

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
+358 50 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
+358 44 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
+358 50 373 3925

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
+358 40 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
+358 40 504 6432

Utvecklingscentralen Lärorik
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
+358 50 477 7352

Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
+358 44 482 6761

Vanda stad
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
+358 40 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
+358 46 921 9447

Aktuellt:

Ajankohtaista

Ihmisiä pöydän äärellä. Henkilöitä osaamiskeskus Nuoskalta, virosta sekä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenialta.

Nuoskan kansainvälinen yhteistyö virolaisten kanssa

Kansainvälisen ICF-järjestön vanhempi ohjelmajohtaja Mattias Wihlborg Virosta otti kevään korvalla minuun yhteyttä järjestääkseen Suomeen opintovierailun. Vierailun tavoitteena oli tukea Virossa käynnissä olevaa hanketta ja erityisesti Viron viranomaisia parantamaan valmiuksiaan suunnitella, kehittää ja toteuttaa nonformaalin ja formaalin oppimisen uudistuksia. Uudistusten tavoitteena on helpottaa kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaa nuorten integrointia. Viron hanketta rahoitetaan EU:n rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja...

Nuorisotyön mahdollisuudet koulutusten nivelvaiheissa

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön yleistyessä nuorten koulutusasteiden väliset nivelvaiheet saavat lisätukea. Monialaisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa nuorten onnistuneeseen nivelvaihekokemukseen. Nivelvaiheet ovat elämän taitekohtia, jotka usein aloittavat elämässä uuden kappaleen. Koulutusten nivelvaiheet ovat näistä kenties selkeimmät. Esikoulusta siirrytään alakouluun, alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta toisen asteen opintoihin ja toisen asteen opinnoista esimerkiksi työelämään, jatkokoulutuksiin tai ase- tai siviilipalvelukseen. Koulutusten nivelvaiheet...

Nuoska kokoaa kumppanuusverkostoa – tervetuloa mukaan! / Nuoska bildar ett partnerskapsnätverk – välkommen med!

Osaamiskeskus Nuoskan koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistoiminnassa on havaittu tarve kerätä kentän palautetta ja olemme nyt kokoamassa kumppanusverkostoa. Verkoston tulisi olla koko Suomen kattava ja koostua sekä opetus- ja koulutushenkilöstön että nuorisopalveluiden ammattilaisista suomen ja ruotsinkielisillä alueilla. Myös yhteisöllisissä oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmissä toimivat ammattilaiset halutaan mukaan. Nuoskalle olisi tärkeää kuulla myös nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa ja...

Ihmisiä auditorion etuosassa. Osaamiskeskus Nuoskan ja Juvenian rollupit.

Mistä syntyy kympin koulu? – Uusi koulu -seminaarin jälkipohdinnat

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on viimeisimpien vuosien aikana noussut merkittäväksi tekijäksi oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttamisessa. Aiheen äärellä oltiin jälleen 17.-18.3.2022, kun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät jo kymmenennen Uusi koulu -seminaarin. Pääteemoja olivat kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän yhteisöllisen nuorisotyön toimivat käytännöt sekä nuorten vertaissuhteiden merkitys. Nuorisotyön ja koulun...

Välmående för alla på skolan

Många barn och ungdomar mår dåligt och detta ökar trycket på skolor, läroanstalter och dess personal. Elevers hälsa och välbefinnande har blivit ett allt mer prioriterat perspektiv i skolorna och hänger nära samman med skolans fostrings- och undervisningsuppdrag. Behov av insatser uppstår. Problemen de unga tampas med är komplexa och skolan kan inte svara på...

Faktat

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Nuorisotutkimusseura, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanta stad, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finansiär och huvudfininsieringskälla: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag