Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Kompetenscentret Nuoska utvecklar nationella och regionalt anpassningsbara modeller inom ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Syftet med ungdomsarbete inom den grundläggande utbildningen, i övergångsskeden och inom läroinrättningar är att främja ungas delaktighet och påverkansmöjligheter genom att skapa förutsättningar och möjligheter att agera som delaktiga aktörer i samhället. Ungdomsarbetet bidrar till att stärka skolans mångprofessionella personal, vars uppgift är att stödja ungas utveckling, självständighet och känsla av sammanhang samt kunskap och färdigheter relaterade till dessa.

Kompetenscentret Nuoska kartlägger nuläget och utvecklar på basen av detta nationella och regionalt anpassningsbara modeller som riktas till skolor och läroinrättningar.

Nuoska är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrumen utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

MÅLSÄTTNINGAR OCH UPPGIFTER

1. Sammanställa, lansera och sprida god praxis av samarbete mellan ungdoms- och undervisningsväsendet, vilket bidrar till att ungdomsarbete i skolor och läroanstalter blir mer utbrett.

2. Beskriva och utveckla former och delområden inom ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter, så att ungdomsarbetet är av hög kvalité och baserar sig på evaluering.

3. Stärka kompetenscenterverksamhetens tvåspråkighet genom att koordinera den svenskspråkiga verksamheten för alla de sex olika kompetenscentra.

NUOSKAS DELAKTÖRER

Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola, samordnar Nuoskas verksamhet och utvecklar modeller för andra stadiets läroanstalter.

Nio delaktörer deltar i arbetet.

Du kan se våra videopublikationer på Youtube-spellistan:

 

Du kan följa vår podcast-kanal här:

 

MATERIAL & PUBLIKATIONER

Ungdomsarbete i skolorna / Kanuuna

Kasku i högstadiet – En modell för arbetsparsverksamhet mellan ungdomsarbetare och klassföreståndare / Utvecklingscentralen Lärorik

Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kauranen I. 2022. Ungdomsarbete i svenskspråkiga skolor och läroanstalter. Folkhälsans förbund.

Lektionerna KAMU Tänk på din kompis, Hur stöttar jag min kompis? / Mieli Psykisk Hälsa Finland rf

 

NUOSKA NYHETSBREV

Nr1: Nuoska nyhetsbrev 1/2022

Nr2: Nuoska nyhetsbrev 2/2022

Nr3: Nuoska nyhetsbrev 3/2022

Nr4: Nuoska nyhetsbrev 4/2022

Nr5: Nuoska nyhetsbrev 5/2022

Nr6: Nuoska nyhetsbrev 6/2022

 

Prenumerera på nyhetsbrevet här.

 

Mer information om den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten hittar du på Folkhälsans egna hemsidor: https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Här hittar du dataskyddmeddelande för Kompetenscenter Nuoska

Lisätietoja

MER INFORMATION

KONTAKTFÖRFRÅGAN

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektledare
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
+358 40 545 1608

Heikki Kantonen
FUI-specialist
heikki.kantonen@xamk.fi
+358 40 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
FUI-specialist
sanna-mari.poyry@xamk.fi
+358 40 192 7974

Ville Eerikäinen
FUI-specialist
ville.eerikainen@xamk.fi
+358 40 141 8836

Veronica Hellström
FUI-specialist
veronica.hellstrom@xamk.fi
+358 50 337 0209

Delaktörernas kontaktinformation

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
+358 50 465 9894

Folkhälsans förbund rf
Pia Öhman
pia.ohman@folkhalsan.fi
+358 44 488 3002

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
+358 50 373 3925

Mieli Psykisk Hälsa Finland rf
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
+358 40 190 5493

Ungdomsforskningssällskapet rf
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
+358 40 504 6432

Utvecklingscentralen Lärorik
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
+358 50 477 7352

Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
+358 44 482 6761

Vanda stad
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
+358 40 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
+358 46 921 9447

Aktuellt:

Ajankohtaista

Kaksi henkilöä sinisissä takeissa selin kameraan päin. Takeissa teksti nuorten vantaa. Taustalla kevättalvinen maisema.

Vantaalla koulunuorisotyö on mukana lievittämässä koulusegregaation vaikutuksia

Nuorisotyö on viime vuosina enenevissä määrin saanut jalansijaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuorisotyö koulujen arjessa keskittyy ryhmädynamiikan rakentamiseen, kiusaamisen ehkäisyyn ja turvalliseen läsnäoloon. Näillä hyvinvointia lisäävillä toimilla on suuri merkitys yksittäisille nuorille ja koulujen yhteisöille, mutta nuorisotyö on myös yksi toimenpide, jolla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten alueelliseen eriytymiseen. MEK-ohjelmalla vastataan eriarvoistumiseen Asuinalueiden ja koulujen välinen eriarvoistuminen...

Nuoria ihmisiä keskustelemassa luokkatilassa. Gradian Lyseon lukion edustajiston keskustelutilaisuus.

Edustajisto yhteisöllisyyden ja nuorten osallisuuden vahvistajana suurissa lukioissa

Millaista on yhteisöllisyys ja miten toteutuu nuorten osallisuus suurissa lukioissa? Suomessa oli 16 vähintään 1000 oppilaan ja 71 yli 500–999 opiskelijan lukiota vuonna 2021 (Tilastokeskus 2022). Myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukioissa opiskelee yhteensä yli 2600 lukiolaista. Miten osallistetaan nuoria isoissa lukioissa? Moni nuori säikähtää isoja opiskelijamassoja. Pelätään osallistua koulun aktiviteetteihin ja päätöksentekoon – huolettaa somessa...

spindelnät

Som spindeln i nätet – skolhandledaren i Pargas stad arbetar med skolelevernas välmående genom övergripande samarbete

Kompetenscenter Nuoska och regionförvaltningsverken ordnade 13.9.2022 ett webbinarium gällande samarbetet mellan skola och ungdomsarbete. Under webbinariet presenterades praktiska exempel från kommunerna. Ett av exemplen var Pargas stad, som har ett fungerande ungdomsarbete i skolmiljö.   Arbete i högstadium och gymnasiet – både på svenska och på finska Jessica Sjöholm har arbetat som skolhandledare i Pargas...

Trygg i skolan?

Detta är Cecilias tal till oss vuxna som jobbar i skolan, framfört på seminariet ”Trygg skola” som Folkhälsan arrangerade 5.10 och 6.10.22 för att fira 20 år av finlandssvenskt mobbningsförebyggande arbete. Cecilia Huhtala är förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar svenskspråkiga elevers och studerandes intressen i Finland och är en...

Valtakunnallinen osaamiskeskus Nuoskan koulutustarvekysely koulujen ja oppilaitosten ammattilaisille / Kompetenscenter Nuoskas nationella kartläggning av fortbildningsbehov för professionella inom skolor och läroinrättningar

Osaamiskeskus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa toteuttaa koulutustarvekyselyn suomen ja ruotsin kielillä. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Vastauksia hyödynnetään Nuoskan koulutussuunnittelussa. Nuoska toteuttaa koulutuksia koulu- ja oppilaitosympäristöihin soveltuvasta: mielenterveyden vahvistamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä, monialaisesta hyvinvointityöstä, kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan ehkäisystä sekä muista koulu- ja...

Faktat

Kompetenscenter Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt rf, Folkhälsans Förbund rf, Föreningen Luckan rf, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, Ungdomsforskningssällskapet rf, Utvecklingscentralen Lärorik, Kompetenscentret för ungdomsarbete i kommuner Kanuuna, Vanda stad, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Finansiär och huvudfininsieringskälla: Undervisnings- och kulturministeriet/statsbidrag