Hankkeen avulla nostetaan Kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalista osaamistasoa.

Digitalisaation konkretisoiminen on nostettu keskeiseksi kehittämisen kohteeksi koko Suomessa. Matkailu on nopeimmin kasvavia toimialoja, jota digitaalisten palveluiden kehitys muokkaa jatkuvasti. Hankkeen avulla nostetaan kymenlaaksolaisten matkailuyritysten digitaalista osaamistasoa ja kykyä vastata matkailijoiden ja kansainvälistymisen haasteisiin etsimällä tehokkaimpia muotoja kouluttaa yrityksiä. Panostetaan jatkuvaan kehitykseen kohtauttamalla toimijoita ja rohkaisemalla näitä yhteistyöhön. Lisäksi pyritään jalkauttamaan yksinkertainen, mutta toimiva malli digiponnistusten seurantaan ja jatkokehittämiseen.

Projektissa tuetaan digitaalisen perusinfran rakentamista yrityksissä ja pyritään madaltamaan kynnystä uusien työkalujen hyödyntämiseen. Tukemalla yritysten digiloikkaa ja sen mahdollistamaa liiketoiminnan kehittämistä parannetaan mm. asiakasymmärrystä ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Toimenpiteet

Kymenlaakson digitaalisen markkinaosuuden kehittäminen alkaa asiakas- ja digitalisaatioymmärryksen kerryttämisestä erilaisten mittarien ja tutkimusten avulla. Näiden pohjalta osataan valita oikeat tavat, kanavat ja viestit, joilla nostetaan alueen digitaalista houkuttelevuutta tuomalla esiin vetovoimatekijöitä, kehittämällä yritysten, palveluiden ja asiakkaiden läsnäoloa verkossa. Lisäksi panostetaan sekä näkyvyyteen, markkinointiin että myyntiin asiakaspolut huomioiden. Hankkeessa sparrataan ja koulutetaan yrityksiä ja toimijoita erilaisten kaikille avoimien koulutustilaisuuksien ja työpajojen avulla.

Visit Finland on luonut matkailutoimijoiden ohjeistukseksi Suomen Digitiekartan, jonka edistämiseen tähdätään Kymenlaakson osalta erilaisten myyynninedistämis-, myymis- ja markkinointivaihtoehtojen tutkimisella ja käyttöönotolla.

Tuoreella EU-direktiivillä julkisten sivustojen saavutettavuudesta halutaan taata ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Digitaalisuuden kehittämisen lisäksi tässä projektissa vahvistetaan maakunnallista matkailuyhteistyötä. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo hankkeen toteuttajat: molemmat elinkeinoyhtiöt ja ammattikorkeakoulu.

Lisäksi Kymenlaakson matkailun kehittäjäorganisaatiot ovat viime vuosina tiivistäneet yhteistyötä ja projektin tuloksena käynnistyy maakunnallisen Advisory Boardin toiminta. Kymenlaakson Matkailuparlamentti järjestetään toimijoiden yhteistyönä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena matkailun digitaalista perusinfraa Kymenlaaksossa on vahvistettu ja otettu käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla asiakas löytää paremmin informaatiota, kanavien saavutettavuus on parantunut, matkailutoimialan kestävää kehitystä on edistetty, asiakaskokemusta tutkittu ja kehitetty myyntiin johtavia prosesseja. Lisäksi hankkeen avulla on luotu helposti omaksuttava malli digiponnistusten mittaukseen ja jalkauttamiseen.

Hankkeen avulla on parannettu yritysten ja alueorganisaatioiden kyvykkyyttä vastata asiakkaan tarpeisiin digitaalisissa kanavissa sekä edistetty yritysten kyvykkyyttä tutkia analyyttisesti omaa diginäkyvyyttään sekä tehdä parempia hankintoja. Myös analytiikkaa osataan hyödyntää sekä tulkita tehokkaammin ja muodostaa johtopäätöksiä markkinoinnin tueksi.

Hankkeen tuloksena ja pitkän aikavälin vaikutuksena on maakunnan matkailupalveluiden taso noussut kansainvälisesti houkuttelevaksi ja lisää näin ollen matkailuliiketoimintaa ja alueen elinvoimaisuutta. Matkailutuotteita on enemmän ostettavissa digitaalisissa kanavissa. Osaamisen taso ja yhteistyöhalukkuus lisääntyy. Yritykset saavat lisää asiakkaita digitaalisen markkinaosuuden kasvattamisella panostaessaan enemmän löydettävyyteen, palveluiden saavutettavuuteen ja laaja-alaiseen näkyvyyteen erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Lisätietoja

Erika Vanhala

Projektipäällikkö

erika.vanhala@xamk.fi

044 702 8360

 

Johanna Heinonen

Tutkimuspäällikkö, Vastuullinen matkailu

johanna.heinonen@xamk.fi

044 702 8326

Digiloikka - Yritysten kehitystarpeet

Digiloikka haluaa tarjota Kymenlaakson matkailuyrityksille mahdollisuuden hyödyntää opiskelijoiden tuoretta näkemystä ja osaamista liiketoiminnan kehittämisessä. Mikäli yritykselläsi on tarve digitaalisen saavutettavuuden tai näkyvyyden tehostamisessa, eikä omia resursseja tähän ole - jätäthän toiveesi ja ajatuksesi meille niin pyrimme löytämään opiskelijan työstämään aihetta osana opintoja. Lisäksi välitämme opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille.

Jätä kehittämistarpeesi tästä

Digiloikan yrityskoulutukset

Tutustu Digiloikan järjestämiin koulutuksiin ja ilmoittaudu!

Lue lisää!

Ajankohtaista

Kuva matkailuparlamentti Ekaterina Kaupponen

Tieto on valtaa – myös digitalisaatiossa ja matkailussa!

Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin Kotkassa torstaina 7.11.2019. Päivä aloitettiin tiedolla johtamisen työpajalla, jossa pohdittiin tiedolla johtamista ja sen merkitystä Kymenlaakson matkailussa. Visit Finlandin kanssa tiivistä työtä tekevä Flowhouse esitteli työpajan aluksi tiedolla johtamisen eri osa-alueita ja näkökulmia sekä eri alueilla toteutettuja ratkaisuja. Esityksessä korostettiin, että maailman muuttuessa aina kovempaa vauhtia, tarvitsemme luotettavaa ja ajantasaista tietoa sekä sen...

kymenlaakson_matkailuparlamentti_paneeli_07112019

Kymenlaakson matkailuparlamentti kehotti revittelemään rohkeasti!

Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin 7.11.2019 Merikeskus Vellamossa osana Kymenlaakson matkailun digiloikka –hanketta. Tapahtumassa oli vahva digitaalisuuspainotteisuus sekä puheenvuorojen että näytteilleasettajien muodossa. Tavoitteena oli hieman ravistella matkailualan toimijoita muistamaan digitalisaation ja tuotteistamisen merkitys kilpailukyvyn mahdollistajana sekä herätellä miettimään omaan saavutettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Aihe oli ajankohtainen ja selvästi tarpeellinen, sillä osallistujia tapahtumassa oli huikeat 140. Tietoa ja osaamista...

Digiloikka tukee osaamisen kehittämistä tasoittain

Kymenlaakson matkailun digiloikka –hanke alkoi kesällä yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa toimenpidesuunnitelman kasaamisella ja Kymenlaakson matkailuparlamentin suunnittelutyöllä. Kymenlaakson matkailuparlamentti järjestettiin edellisen kerran vuonna 2017 ja tällä kertaa digiloikka –hanke on ottanut tapahtumasta vetovastuun. Matkailuparlamentti järjestetään 7.11. ja on tapahtumana erinomainen alusta yhteisen tekemisen alkuun polkaisulle, kun Kymenlaakson matkailutoimijat sekä kunta ja alueorganisaatioiden...

Faktat

Kymenlaakson matkailun digiloikka

01.06.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy | Kouvola Innovation Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 632 723 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 244 900 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu