URAKKA-hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä Etelä-Savon ruoka-alan uudistumiselle, elinvoimaisuudelle ja kasvulle.

Etelä-Savon ruokasektori on aluetaloudellisesti merkittävä. Joka viides toimipaikka on ruokasektorilla. Ala työllistää noin 5000 henkilöä ja sen liikevaihto on yli miljardi euroa, 17,4 % Etelä-Savon yritysten liikevaihdosta.

Ruoka onkin yksi Etelä-Savon maakuntastrategian kolmesta kärkiteemasta, koska sillä on merkittävä rooli maakuntamme elinkeinorakenteessa. Ruoka-alan kehittäminen edellyttää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Etelä-Savon ruoka-alan tulee nojata omiin vahvuuksiin ja hyödyntää maakunnassa olevaa osaamista lisäämällä ja kehittämällä verkottumista ja vuorovaikutteista toimintaa. Erityisesti ruoka-alan yrittäjien ja kehittäjien välinen yhteistyö vaatii lisäponnisteluja.

Alueellinen, koko ruoka-alaa koskeva kehittämisohjelma, joka reagoi toimintaympäristön muutoksiin, on työväline, jolla sitoutetaan ruoka-alan arvoketjun toimijoita verkottumaan ja työskentelemään yhdessä eteläsavolaisen ruuan puolesta. Jotta ohjelman toimenpiteet saadaan vietyä käytäntöön, ohjelma tulee jalkauttaa toimijoiden ja yrittäjien keskuuteen sekä seurata sen vaikuttavuutta systemaattisesti.

Tavoitteet

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA -hankkeen konkreettiset tavoitteet olivat:
• luoda vuosille 2021–2027 ruoka-alan toimijoiden yhteiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet, jotka kirjataan Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaan. Kehittämistoimien seurantaan luodaan läpinäkyvä järjestelmä.
• tehdä tunnetuksi eteläsavolaista ruuan tuotantoa ja ruokaosaamista monipuolisella ja monikanavaisella viestinnällä sekä tilaisuuksilla, joissa ruoka on keskiössä.
• jakaa tietoa yritysrahoituksista ja kartoittaa yrityskohtaisia kehittämistarpeita sekä ohjata yrityksiä sopivimman kehittämistahon ja -rahoituksen pariin. Auttaa löytämään tietoa ja apua yrityksien toiminnassa ja kehittämisessä eteen tuleviin ongelmiin sekä auttaa yrityksiä verkostoitumaan tuotannollisissa tehtävissä ja henkilöstön rekrytoinnissa.

Toimenpiteet

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa tavoitteena oli työstää yhdessä sidosryhmien kanssa Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma, johon alueen ruoka-alan toimijat ja kehittäjät voivat laajasti sitoutua.

Toisen toimenpidekokonaisuuden pääpaino oli ruoka-alan uutuustiedon välittäminen, alan tunnettuuden lisääminen ja arvostuksen nostaminen.

Kolmannessa työpaketissa keskeisin asia oli ruoka-alan yrittäjyyden tukeminen ja tiedottaminen yrityksille käytettävissä olevista rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksista järjestämällä alueellisia infotilaisuuksia sekä jalkautumalla yrityksiin.

Tulokset

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma 2021-2027

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma 2021-2027 laadintaan osallistui laajasti maakunnan sidosryhmiä sekä yritysten edustajia. Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat olivat aktiivisesti mukana kehittämisohjelman työstämisessä toimien valmistelutyöryhmän jäseninä. Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala – Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma 2021-2027 kehittämiskohteet ovat huomioitu laajasti Etelä-Savon alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa rahoituskaudelle 2021-2027.

Kumppanuudella ruokasektorille vuorovaikutusta ja innovatiivisuutta – KURVI -hankkeessa aloitettu ja URAKKA -hankkeessa jatkettu ruoka-alan sidosryhmätyöskentely konkretisoitui Etelä-Savon ruokaklusterin perustamiseen kesällä 2022 Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle -hankkeen toimenpiteenä. Etelä-Savon ruokaklusteri jakaa Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman (2021-2027) vision vastuullisesta, menestyvästä ja muutosjoustavasta ruoka-alasta ja kehittämisohjelman tavoitteet. Ruokaklusterin palveluja on muotoutunut URAKKA-hankkeen toimenpiteistä, esim. säännöllinen tiedottaminen uutiskirjeessä, yhteistyön edistäminen, rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen.

Ruoka-alan kehittämisohjelmaan kirjattuja ruokamatkailun kehittämistavoitteita on hyödynnetty Saimaa Food & Tourism -kehittämisalustan selvityshankkeessa laaditun Etelä-Savon ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämissuunnitelman tavoiteasetannassa.

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman toteuttamista ja toteutumista seurataan kaikille avoimessa seurantajärjestelmässä http://ekoneum.com/hankkeet/ sekä seurantaryhmässä.

Etelä-Savon ruoka-alan tunnetuksi tekeminen

Etelä-Savon ruoka-alasta on viestitty laajasti niin hankkeen kuin Ekoneum.com -sivuilla sekä erilaisissa some-kanavissa. Hanke on toiminut valtakunnallisen ruoka-alan koordinaatiohankkeen alueellisena toimijana ja viestinyt valtakunnallisista ruoka-alan asioista Etelä-Savossa ja vienyt viestiä Etelä-Savon ruoka-alan toiminnasta muihin maakuntiin. Yhteistyössä järjestettiin mm. kalahankkeisiin keskittynyt hanketreffit 19.4.2021. Treffeillä oli esillä laajasti Etelä-Savossa käynnissä olleita kala-alan hankkeita.

Etelä-Savon ruoka-alan uutiskirjettä toimitettiin tavoitteiden mukaisesti 6 kertaa vuosina 2021 ja 2022 (vuonna 2020 uutiskirje oli KURVI-hankkeen toimenpide). Jokaisessa uutiskirjeessä oli myös Etelä-Savon ruoka-alan yrittäjästä kertova juttu.

Maakunnan ruoka-alaa tehtiin tunnetuksi myös kirjoittamalla erilaisiin julkaisuihin sekä julkaisemalla lehdistötiedotteita. Erilaista medianäkyvyyttä oli 18 kertaa.

Etelä-Savon ruoka-alan tunnetuksi tekemiseksi käynnistettiin vapaaehtoisista koostuva Ruokaviestijä-verkosto, jossa oli mukana 11 henkilöä. Verkostolle luotiin omat tiedotuskanavat. Verkoston toiminta käynnistettiin juuri ennen kesälomia vuonna 2022, joten sen toiminta ei oikein päässyt käyntiin. Julkaisuja kertyi kuitenkin kaikkiaan 39 kpl. Sinänsä yhteinen Etelä-Savon ruoka-alan some-kanava olisi viestinnällisesti tärkeä asia, jotta viestintää saataisiin näkyvyyttä lisää.

Ruoka-alan merkityksen näkyväksi saattamiseksi koostettiin laaja Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista -julkaisu ja työstettiin aineistosta myös tiivistelmä, jota toimijat voivat hyödyntää omassa viestinnässään.

Tilaisuuksia, jossa ruoka on keskiössä, ei juurikaan voitu järjestää johtuen korona-pandemiasta vaan tilaisuudet olivat pääsääntöisesti etäyhteyksillä.

Yritysrahoituksista tiedottaminen ja yrityskohtainen neuvonta

Rahoituskiertueita toteutettiin vuosina 2020 ja 2022, yhteensä 6 tilaisuutta. Kiertueiden järjestelyihin osallistuivat keskeiset rahoitusta myöntävät tahot. Tilaisuuksiin osallistujat antoivat hyvää palautetta tilaisuuksien sisällöistä ja rahoituksista käytiin laajasti keskustelua. Yrittäjien lisäksi oli tärkeää, että rahoituskiertueelle osallistui myös kehittäjiä, jotta he pystyvät opastamaan yrittäjiä rahoitusasioissa eteenpäin.

Yrityskohtaisessa kehittämisessä oli mukana 49 yritystä, joiden kanssa kontakteja oli 110 kpl. Laaja kiinnostus yrityskohtaiseen neuvontaan osoittaa, että tällaista toimintaa tarvitaan. Hanketoimijoiden taustaorganisaatioiden laaja-alainen osaaminen edesauttoi oikean tiedon löytymistä neuvottaville.

Tietosuojaseloste_URAKKA_hanke

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Taina Harmoinen
taina.harmoinen(a)xamk.fi
040 662 5560

TILAISUUKSIEN MATERIAALEJA

Yritystilaisuudet

RUOKA-ALAN YRITYSTEN RAHOITUS- JA TUKIMAHDOLLISUUDET 2023-2027 -INFOTILAISUUS

Aika: 

24.11.2022 Teahouse Of Wehmais, Juva

28.11.2022 Löydön kartano, Mikkeli, Ristiina

15.12.2022 webinaari

Ohjelma:

Etelä-Savon ruoka-alan kuulumisia, toiminnanjohtaja Taina Harmoinen, Ekoneum ry

TEM- ja ELY –rahoitusmahdollisuudet ruoka-alan yrityksille, yritysasiantuntija Outi Kaihola, Etelä-Savon ELY-keskus Outi Kaihola Ruoka-alan yritysten rahoitusmahdollisuudet syksy 2022

Leader-rahoituksen mahdollisuudet yrittäjille, Anne Vänttinen, RaJuPuSu-leader / Anssi Gynther, Veej’jakaja-leader

Rahoitus- ja tuki-info leader Anna Vanttinen

Juvan kunnan elinkeinopalvelut / Millaista tukea Mikkelin kehitysyhtiö Mikseiltä rahoitushakuun, Marjo Niittuaho-Nastolin

Yrittäjän käyttökokemuksia rahoitusmahdollisuuksista, Teahouse of Wehmais /Löydön kartanon yrittäjät

Loppukeskustelu, palvelu- ja kehityspäällikkö Pekka Häkkinen, ProAgria Etelä-Savo

Tilaisuuden järjestämisestä vastasivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koordinoima URAKKA – Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala -hanke ja ProAgria Etelä-Savon ProVisio-hanke, joita rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Ruoka-alan yritykset uudelle vuosikymmenelle – info rahoitus- ja tukipalveluista

19.2.2020 Savonlinna
4.3.2020 Pieksämäki
5.3.2020 Mikkeli

Ekoneum ry esittely, toiminnanjohtaja Taina Harmoinen, Ekoneum ry
Huomioita liiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnista pienyrityksissä, Kirsi Mutka-Paintola, ProKasvu-hanke, ProAgria Etelä-Savo
Katsaus ruoka-alan lisäarvotekijöihin ja Etelä-Savon vahvuuksiin, Marjo Särkkä-Tirkkonen, URAKKA-hanke, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yrityksen monikanavainen viestintä:
Kahvila Alku, Elina Loukse (Savonlinna)
Virtasalmen Viljatuote Oy, Petri Karjalainen (Pieksämäki)
Vierulan tila, Tiina Kohonen, Mäntyharju (Mikkeli)
Yritysten kehittämisrahoitus – mistä ja miten, Jukka Kotro, Etelä-Savon Ely-keskus
Kehittämishankkeet yrittäjän apuna,
ProKasvu-hanke, Petteri Mattila, ProAgria Etelä-Savo
URAKKA-hanke, Taina Harmoinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Loppukeskustelu

Tilaisuuksien järjestämisestä vastasivat URAKKA – Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala -hanke ja ProAgria Etelä-Savon ProKasvu-hanke, joita rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

TULEVAISUUSTÄRSKYT

Visioita ruoka-alan iskunkestävyyteen webinaari ti 15.11.2022

Ohjelma:

12.00-12.05 Tervetuloa Ruokaketjun tulevaisuustärskyille, Taina Harmoinen, projektipäällikkö, URAKKA-hanke

12.05-13.00 Euroopan maataloustuotannon näkymät ja niiden vaikutus Suomen ruoantuotantoon, Jyrki Niemi, tutkimusprofessori, Luke

13.00-13.40 Alueellinen huoltovarmuusjärjestelmä – ruokaketjun toimivuus kriisitilanteissa, Jouni Muranen, varautumiskoordinaattori, Itä-Suomen ELVAR-toimikunta

13.40-13.45 Jalottelutauko

13.45-14.15 Maatilan varautuminen ja iskunkestävyys muuttuvassa tuotantoympäristössä, Elina Vehviläinen-Liikka, yrittäjä, asiantuntija, Savonia ammattikorkeakoulu (puheenvuoro ei ole tallenteella)

14.15-14.45 Iskunkestävyyden arviointia yrityksen näkökulmasta, Tuomas Laamanen, toimitusjohtaja, Turakkalan Puutarha Oy

14.45-15.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Katso tilaisuuden tallenne tästä.

 

VISIOITA VIRTUAALISEEN RUOKAKAUPPAAN 5.5.2021

Tervetuloa Ruokaketjun Tulevaisuustärskyille URAKKA_hanke Taina Harmoinen

Klikkaa sisään online-kauppaan – askeleet verkkokaupan maailmaan
– sopivatko tuotteeni myytäväksi verkkokaupassa
– perustanko oman verkkokaupan vai tarjoanko tuotteet myyntiin kansainväliseen verkkokauppaan
– mikä on oman verkkokauppani toiminnan tarkoitus

Director, International Affairs, Jukka-Pekka Inkinen, Fennopromo Oy

Amazon on valtavirtaa. Kuinka tuote Amzoniin, case Saksan Amazon
Business Development Director & Co-founder Pasi Bruun, Retime Oy

Kokemuksia Amazonin käytöstä, Simo Larmo, Birkkalan tila

Miten oma verkkokauppa perustetaan ja mitä tulisi huomioida Verkkokauppa-asiantuntija Teppo Rantaniva, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Verkkokaupan hyödyt ja haasteet – kokemuksia omasta verkkokaupasta Jussi Saarinen Heikkilän Yrttitila oy

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista

URAKKA-hankkeessa on koottu Etelä-Savon ruokasektorin tilastot yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilastoaineisto on julkaistu 20.12.2022.

Tutustu tästä tilastoihin

Tilastotietoja_etela_savon_ruokasektorista_2022

Tilastotietoja Etelä-Savon ruokasektorista – tiivistelmä

URAKKA-hankkeessa on toimitettu Etelä-Savon ruokasektorin tilastotiedoista tiivistelmä, jossa on tuotu esille kunkin toimialan keskeisiä tunnuslukuja.

Tiivistelmä on julkaistu 20.12.2022.

Tutustu tästä julkaisuun

Tilastotietoja-etela-savon-ruokasektorista-tiivistelma-2022

ETELÄ-SAVON RUOKA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMA 2021-2027

Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka-ala - Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman 2021-2027 kansikuva.

Tutustu Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaan vuosille 2021-2027 tästä.

 

Tutustu Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelman esitteeseen.

Vastuullinen, menestyvä ja muutosjoustava Etelä-Savon ruoka­-ala -esite

UUSIA TUULIA - ETELÄ-SAVON RUOKA-ALAN UUTISKIRJE

Lue joulukuun 2022 uutiskirje tästä

Lue lokakuun 2022 uutiskirje tästä

Lue elokuun 2022 uutiskirje tästä

Lue toukokuun 2022 uutiskirje tästä

Lue maaliskuun 2022 uutiskirje tästä

Lue helmikuun 2022 uutiskirje tästä

Lue joulukuun 2021 uutiskirje tästä

Lue marraskuun 2021 uutiskirje tästä

Lue syyskuun 2021 uutiskirje tästä

Lue kesäkuun 2021 uutiskirje tästä

Lue huhtikuun 2021 uutiskirje tästä

Lue tammikuun 2021 uutiskirje tästä

Uutiskirjeen voi tilata lähettämällä viestin taina.harmoinen(at)xamk.fi

Ruokapuhetta Etelä-Savosta -podcastsarja

Järvi-Suomen Kalatuote

 

Hietalan luomutila

Kuvalan liha

Iso-Mikkasen tila

RUOKATEKOJA ETELÄ-SAVOSTA -TILIT FACEBOOKISSA JA INSTAGRAMISSA - OTA SEURANTAAN

Ajankohtaista

Kiinnostaako sinua Etelä-Savon ruoka-ala – liity ruokaviestijäverkostoon

Kiinnostaako sinua Etelä-Savon ruoka-ala – alkutuotanto, jalostus, marjastus, kalastus? Oletko innokas ruoanlaittaja tai otatko mielellään ruoka-annoksista kuvia? Juuri Sinua etsimme ruokaviestijäverkostoomme! Miksi verkosto? Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala – URAKKA -hankkeen yhtenä tavoitteena on Etelä-Savon ruoka-alan näkyvyyden lisääminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi kokeilemme joukkovoimaa eli kokoamme yhteen vapaaehtoisia ruokaviestijöitä verkostoksi lisäämään maakunnan ruoka-alan näkyvyyttä. Etelä-Savon ruoka-ala...

Faktat

Uudistuva ja kasvava Etelä-Savon ruoka-ala - URAKKA

01.01.2020 – 31.12.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Luonnonvarakeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 299 457 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 122 690 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto