EmpInno Monitor S3 –seurantamenetelmien testaus

Xamk Pienyrityskeskus toteutti EmpInno Monitor S3 –hankkeessa yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa kaksi älykkään erikoistumisen strategian seurantamenetelmän testausta: webropol-kysely alueen kärkialojen – metsä, ruoka, vesi, digitaalisuus – yrityksille (elokuu-syyskuu 2020) sekä kaksi Älykäs Yritys 2030 -virtuaalityöpajaa yrityksille DigiSyke-tapahtuman yhteydessä (16. ja 20.11.2020). Testatuilla seurantamenetelmillä pyrittiin tuottamaan laadullista informaatiota täydentämään määrällisin menetelmin kerättyä tietoa älykkään erikoistumisen strategian seurantaa varten. Yrityksiltä tiedusteltiin muun muassa niiden tarpeita ja tulevaisuuden näkymiä sekä kartoitettiin näkemyksiä Etelä-Savon alueesta yritysten toimintaympäristönä. Seurannan tavoitteena on parempi ymmärrys strategian toimeenpanon vaikuttavuudesta valituilla toimialoilla, jotta maakunnan elinkeinotoimintaa ja elinvoimaisuutta voidaan jatkossa tukea entistä paremmin.

 

Testausten kohdejoukko ja osallistujat

Etelä-Savossa on noin 10 000 yritystä. Alueen yrityksistä 95 prosenttia on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Webropol-kyselyn kohderyhmäksi valittiin 1 415 älykkään erikoistumisen strategian (äes) kärkialoihin – metsä, ruoka, vesi-, digiala – kuuluvaa yritystä. Poiminta toteutettiin Suomen Tilastokeskuksen TOL-toimialaluokituksen mukaisesti. Kutsu Älykäs Yritys 2030 –työpajaan lähetettiin samalle kohdeyritysten joukolle. Työpajaan yrityksiä kutsuttiin myös puhelimitse, mikä tuotti valtaosan osallistujista. Virtuaalityöpajat toteutettiin Teams- ja Padlet-sovellusten avulla. Jälkimmäinen työpaja striimattiin, jota seuraavat saattoivat myös osallistua työpajatoteutukseen.

 

Webropol-kyselyyn vastasi kaikkiaan 37 yritystä. Työpajoihin osallistui yhteensä kuusi (6) yritystä. Lisäksi striimattua työpajaa seurasi 21 henkilöä. Webropol-kyselyn vastaajissa oli lähes yhtä paljon ruoka-, metsä- ja digialan yrityksiä, sekä muutama vesialan yritys. Työpajoihin osallistujat olivat pääasiassa digialan yrityksiä. Koska kyselyn vastaajamäärä ja työpajojen osallistujamäärä jäivät kovin pieniksi, ei alla olevia tuloksia voi yleistää laajemmin kohdejoukkoon.

 

Tulokset

Webropol-kyselyssä kävi ilmi, että valtaosa vastanneista yrityksistä ei harjoita TKI-yhteistyötä minkään tahon kanssa. Vaikka suurin osa yrityksistä ei tunnistanut tarvetta tutkimuspalveluille, tarve kehittämispalveluille tunnistettiin selvästi. Lähes puolella yrityksistä ei kuitenkaan ollut rahoitustarvetta investoinneille tai TKI-toiminnalle. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina mainittiin alihankkijat, saman alan yritykset ja toisen alan yritykset.

 

Sekä kyselyssä että työpajoissa tuli esiin tekijöitä, jotka tällä hetkellä edistävät Etelä-Savon alueella yrittäjyyttä ja/tai yrityksen toimintaa kuten hyvä alueellinen tuki, verkostoituminen ja yhteistyö sekä muiden yritysten että kehittämisorganisaatioiden kanssa. Parannusta kaipaavina seikkoina mainittiin sekä yritysten omia toimenpiteitä että toisaalta muihin toimijoihin suunnattuja toiveita kuten kansainvälistymistä edistävät verkostoitumistapahtumat, koulutustarjonta ja osaajien riittävyys sekä ekosysteemin kehittäminen. Kyselyvastauksissa yrittäjyyttä ja/tai yrityksen toimintaa Etelä-Savossa hankaloittavina seikkoina nostettiin esiin ikääntyvä ja vähenevä väestö sekä pula osaavasta työvoimasta. Lisäksi kuntien nousevat taksat ja lupamaksut koettiin toimintaa hankaloittaviksi. Huolta kannettiin myös alueen yrittäjyys- ja toimintakulttuurista.

Työpajoissa kävi ilmi, että lähes kaikilla yrityksillä oli vahva halu kasvaa sekä koti- että kansainvälisillä markkinoilla. Työpajan keskusteluissa arvostettiin alueen toimijoiden kuulemista. Toisaalta alueen älykkään erikoistumisen strategiaa ei tunnettu kovinkaan hyvin.

Testaus tuotti tietoa seurantamenetelmien soveltuvuudesta ja tehokkuudesta valituilla toimialoilla. Alhaisen vastaus- ja osallistujamäärän vuoksi myös muita seurantamenetelmiä ja –välineitä tulee harkita, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista seurata systemaattisesti myös laadullisen tiedon valossa Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian toteutumista.

 

Kirjoittaja Sinikka Mynttinen, Xamk

Kirjoita kommentti

*