Xamkin Elektroniikan 3K-tehtaan Osku 2025 -hankkeessa toteutettiin keväällä 2021 digikartoitus, joka selvitti Etelä-Savon alueen teknologiateollisuuden yritysten nykytilan, tavoitteet, tarpeet ja haasteet digitalisaatioon liittyen. Vastaavia kartoituksia on toteutettu aiemmin Pohjois-Pohjanmaalla (DigiLeap-hanke), Satakunnassa (TEUVO-hanke) ja Pohjois-Savossa (NewTech-hanke), muttei Etelä-Savossa.

 

Digikartoituksessa haluttiin selvittää, mitä digitaalisia menetelmiä yrityksissä on käytössä ja missä on tarvetta kehittyä tai ottaa menetelmiä käyttöön. Kysymykset oli jaoteltu neljään osaan, joista ensimmäisessä kolmessa osassa kysyttiin valmistuksen, tuotteiden ja palveluiden sekä muun liiketoiminnan prosesseihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Neljäs osa oli alustettu eri ohjelmistotyypeistä. Lisäksi yrityksiltä kysyttiin, miten he näkevät asemansa digitalisoitumiskehityksessä verrattuna muihin alan yrityksiin. Haastatteluilla haluttiin lisäksi selvittää yritysten tilannetta mm. paikkariippumattomuuden toteutumisesta, tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista sekä esiin tulleista haasteista digitalisaatioon liittyen. Otantana oli 15 yritystä pienistä suuryrityksiin.

 

Kartoituksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että digitalisaatio on edennyt jo pitkälle, etenkin viimeisen vuoden aikana. Yrityksen koko, resurssit ja asiakaskunta vaikuttavat olennaisesti digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon. Teknologiat itsessään eivät ole itseisarvo tai olennaista sinällään, vaan keinoja nopeuttaa tai helpottaa prosesseja. Teknologioiden hyödyntämistasojen vertailun avulla saamme kuitenkin kokonaiskuvan tilanteesta ja mahdollisesti uusia ideoita ja käyttökohteita eri teknologioiden hyödyntämisiin. Selvitystä varten mukana oli jo vakiintuneita teknologioita sekä vasta tulossa olevia teknologioita, joista osa ei ollut vielä kuullutkaan. Täten varmistettiin kattavan kokonaiskuvan saanti ja eri vaiheissa olevien yritysten huomioiminen.

 

Etelä-Savon digikartoituksen myötä pääsemme myös vertailemaan yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia eri alueiden kesken sekä edistämään digitalisaatiota entisestään. Kartoituksen tulosten perusteella Osku 2025 -hanke pyrkii tukemaan yrityksien digitaalisuuteen liittyviä osaamistarpeita esimerkiksi koulutusten avulla.

 

Tästä linkistä löydät kartoituksen tulokset: OSKU_2025_digikartoitus_yhteenveto

 

Juha-Pekka Ontronen, projektiasiantuntija, Kuitulaboratorio, Elektroniikan 3K-tehdas