Mentoring NEETs- hankkeessa toteutetaan mentorointityöpajoja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena tuottaa uudenlainen mentorointityökalu kansalliseen sekä kansainväliseen käyttöön ja etsiä nuorille yhdessä heidän kanssaan juuri heille sopivia koulutus-, työ- ja harjoittelupaikkoja.

NEET-nuorilla tarkoitetaan sellaista nuorta tai nuorta aikuista, joka ei ole työssä, opinnoissa tai harjoittelussa (Not in Employment, Education, or Training). NEET käsitteenä juontaa 80-luvun Iso-Britanniaan, jolloin leikkaukset sosiaaliturvaan poistivat työttömyysetuuden koulunsa keskeyttäneiltä nuorilta. Tuolloin syntyi tarve uudelle indikaattorille, joka kuvaisi myös ilman työttömyysturvaa jääneitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. (Eurofound 2012.)

Talouspolitiikan näkökulmasta NEET- käsite on hyvin mustavalkoinen ja rajaa monet eri lähtökohdissa olevat NEET-nuoret samaan muottiin; todellisuudessa syrjäytymisvaarassa olevilla NEET-nuorilla on toisistaan vaihtelevat elämäntilanteet ja moninaisia eri syitä, joiden vuoksi heidät luetaan NEET-nuoriksi. Tilastollisesti NEET-nuoreksi luokitellaan esimerkiksi sellaiset nuoret, jotka pitävät välivuotta opinnoista, valmistautuvat opintoihin tai harjoittavat omaehtoista opiskelua. Luonnollisesti opintoihin suuntaavien nuorten kohdalla NEET-määritelmä ei toimi sellaisenaan, vrt. syrjäytynyt nuori. (Hiilamo et al. 2017.)

Eri NEET-ryhmiin kuuluvia nuoria on tunnistettavissa ainakin viittä eri tyyppiä:

• Työttömät nuoret, jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä ja etsivät työtä;
• Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret, jotka ovat vammaisia tai sairaita tai pitävät huolta läheisistään;
• Passiiviset nuoret, jotka eivät hakeudu työhön eivätkä koulutukseen vaikka esteenä ei ole edellä kuvattuja ongelmia tai esteitä (lannistuneita nuoria sekä nuoria, joilla on vaarallinen tai epäsosiaalinen elämäntapa);
• Mahdollisuuksia etsivät nuoret, jotka eivät ole hakeutuneet työhön eivätkä koulutukseen siksi että odottavat mahdollisuuksia, joiden he arvelevat parantavan taitojaan ja asemaansa;
• Vapaaehtoisesti NEET-nuoret, jotka kehittävät taitojaan palkattomasti vapaaehtoistyössä, matkustelevat, harjoittavat omaehtoista opiskelua tai muuta mielekästä toimintaa kuten taidetta, musiikkia tai aktiiviurheilua. (Eurofound 2012.)

Käsittelen näitä tyypityksiä tässä blogisarjassa ja sitä, miten Mentoring NEETs -hankkeessa toimitaan eri lähtökohdissa olevien NEET- nuorten kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan mentorointityöpajoja Kymenlaakson alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, sekä tehdään yhteistyötä kansainvälisten kumppanimaiden (Puola, Bulgaria) kanssa. Hankkeessa suunnitellaan mentorointipajojen lisäksi myös ohjaus- ja toimintamalleja työpajatoimintaan kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.

Käytännön mentorointipajojen lisäksi hankkeessa on määrä tuottaa toimintamalleja sekä työkaluja osaksi nuorten työpajatoimintaa ja tarkastella sitä, missä vaiheessa mentorointimalli voidaan liittää osaksi nuorille suunnattua palvelurakennetta. Hankkeessa luodut toimintamallit tuotteistetaan ja niitä voidaan hyödyntää kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla nuorten työpajatoiminnassa.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä, toimia käytännön tasolla, sekä teoriaa hankkeen taustalla!

 

Teksti

Ilari Salomaa, projektityöntekijä, Xamk

 

Lähteet

Eurofound (2012). NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Hiilamo, H., Määttä, A., Koskenvuo, K., Pyykkönen, J., Räsänen, T. & Aaltonen, S. (2017). Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. Saatavilla: https://nuorisotakuu.fi/documents/3924414/4306153/Nuorten-osallisuuden-edistaminen.pdf [viitattu 22.11.2018]