Kompetenscenter Nuoska och regionförvaltningsverken ordnade 13.9.2022 ett webbinarium gällande samarbetet mellan skola och ungdomsarbete. Under webbinariet presenterades praktiska exempel från kommunerna. Ett av exemplen var Pargas stad, som har ett fungerande ungdomsarbete i skolmiljö.

 

Arbete i högstadium och gymnasiet – både på svenska och på finska

Jessica Sjöholm har arbetat som skolhandledare i Pargas sedan år 2019. En av orsakerna som låg bakom anställningen var ökad skolfrånvaro bland eleverna och man ansåg att en skolhandledare kunde arbeta förebyggande kring dessa frågor för att undvika att problemen ökar.

Jessica arbetar i två svenskspråkiga och två finskspråkiga skolor. Arbetet genomförs både i de högre klasserna och gymnasierna. Jessica har inget fast schema utan dagarna är varierande och arbetet utformas enligt det behov som eleverna för närvarande har. Jessica arbetar med skolelevernas välmående och hjälper och stöder de unga i skolvardagen. Tanken är att Jessica är lättillgänglig och finns till hands för de unga i deras skolvardag. Hon är en vuxen som inte utvärderar prestationer och med vilken de unga kan tala om allt, även saker som inte är skolrelaterade. För de unga kan tröskeln till ett samtal med exempelvis kuratorn ibland kännas för hög och det kan vara betydligt lättare att då ta kontakt med Jessica, henne når man utan tidsbokning och hon finns där i samma miljö som de unga. Jessica arbetar också med grupper och klasser och samarbetar exempelvis med kuratorn och lärare ifall det förekommer utmaningar med stämningen i någon klass.

 

Viktigt med samarbete

Jessica har ett intensivt samarbete med Pargas stads ungdomsteam. Tillsammans med specialungdomsledaren Anna Loukonen ordnar de diverse aktiviteter i skolmiljön, allt från bingospelande till rastverksamhet. All verksamhet sker inte i samband med skolan. Jessica och specialungdomsledaren ordnar exempelvis också sommarläger för blivande årskurs 7, så att de unga och de vuxna har en chans att lära känna varandra innan högstadiet börjar. Ett aktivt samarbete med stadens ungdomsväsende möjliggör att man når de unga även utanför skoltiden, under deras fritid. Eftersom en av Pargas ungdomsgårdar ligger ett stenkast från skolorna där Jessica arbetar, så har hon möjlighet att använda lokalen även under skoltid för jobbet med de unga. Ibland går hon dit med en grupp unga som haft behov av ett litet andningshål från skolan eller som behöver hitta skolmotivationen på nytt. Förutom samarbetet med ungdomssidan så är tanken att Jessica även ska samarbeta med andra aktörer, exempelvis polis, föreningar och hem. Jessica är som spindeln i nätet, kontaktytan som väver samman dessa.

 

Pargas stads satsning på att unga får den hjälp de behöver

Inför webbinariet intervjuades Pargas stads utbildningsdirektör Ulrika Lundberg av Jessica, för att få höra hur processen med att anställa en skolhandledare kom igång och vilka faktorer som upplevdes viktiga i Pargas. Att en skolcoach finns på skolan är redan tämligen vanligt i finlandssvenska skolor och ryktet om deras arbete hade även nått Pargas. Så för några år sedan, ville man även i Pargas, göra en helt ny insats för förebyggande arbete i skolorna. Tanken var att den ”nya insatsen” skulle arbeta för de ungas välbefinnande men även som ett stöd för hela den fostrande gemenskapen. I Pargas valde man att ge den nya insatsen titeln skolhandledare. Man valde medvetet att inte använda sig av benämningen skolcoach eftersom man ville ha ett svenskt ord för arbetet. Ordet ”coach” hänvisade också för mycket till ordet ”träna”, vars innebörd man inte tyckte passade så bra in på denna roll. Ändå är arbetet som görs i Pargas mycket likt det arbete som mången skolcoach eller skolungdomsarbetare gör på andra ställen i Svenskfinland. I Pargas gick anställningsprocessen smidigt till. Stadens beslutsfattare förhöll sig väldigt positivt till en ny insats och förslaget att anställa en skolhandledare, ifrågasattes inte. Man ansåg även att behovet för förebyggande välfärdsarbete kommer att vara kontinuerligt och beslutet togs att erbjuda en fast anställning för tjänsten och inte exempelvis köra med kortvariga finansieringslösningar. Ett starkt stöd av beslutsfattare och en vilja att satsa på de unga och en positiv inställning gentemot nya sätt att arbeta på, visade sig vara en god grund för att ungdomsarbete i Pargas skolor slog rot.

 

Veronica Hellström

FUI-specialist

Kompetenscenter Nuoska / Juvenia

(texten baserar sig på Jessica Sjöholms och Anna Loukonens taltur vid webbinariet 13.9.2022)

 

Kompetenscenter Nuoska – Ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar är ett av undervisnings- och kulturministeriets finansierade sex kompetenscenter, som utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.