Anna-Kaisa Husu

Millainen on geronomin rooli työelämässä? Xamkista geronomiksi valmistunut Anna-Kaisa Husu kertoo omasta polustaan geronomiopintoihin ja niiden jälkeen.

Kuka olet, missä olet töissä ja millaisissa tehtävissä?

Olen Anna-Kaisa Husu, 44-vuotias nainen ja asun Kouvolassa. Työskentelen tällä hetkellä palvelutaloesimiehenä.

Millainen oma opinto- ja työpolkusi on ollut?

Lukion jälkeen valmistuin lähihoitajaksi 24 vuotta sitten. Työskentelin 10 vuotta tehostetun palveluasumisen yksikössä muistisairaiden ryhmäkodinhoitajana. Se oli opettavaista aikaa. Työn ohessa suoritin täydennyskoulutuksina muistihoitajan sekä muistikoordinaattorin opinnot. Koulutukset antoivat lisäbuustia omaan työhön ja tuli tunne, että työssään kohtaa muistisairaita ikäihmisiä oikealla tavalla.

Palvelutalon hoitajana työskentelin 4 vuotta ja valmistuin geronomiksi vuonna 2015. Opintojen aikana tutustuin ikääntyneiden palvelujen eri osa-alueisiin. Perehdyin muun muassa ikäihmisten ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin, omaishoitoon ja aikuissosiaalityöhön. Paikallisen muistiyhdistyksen toiminnassa olin mukana eri projekteissa.

Kehitin palvelutalossa geronomin tehtävänkuvaa ja selvää oli jo tuolloin, että tarvetta geronomin osaamisella olisi tavallisessakin palvelutalossa. Opiskelun jälkeen avautuva geronomin toimi vei tieni Lahteen, jossa pääsin huippupaikalle kehittämään akuuttigeriatriaa koko päivystysalueelle. Siellä alueen johto arvosti geronomin koulutusta ja ammattitaitoa.

Geriatri oli alueella kehittämässä geriatrista osaamista, ja pääsin mukaan kehittämään akuuttigeriatrian toimintamallia ja geriatristen potilaiden hoitoa. Sain synnytettyä ja kehitettyä geronomin tehtävänkuvan päivystysalueelle. Siihen kuului ja kuuluu edelleen monta osa-aluetta ja tärkeää oli myös luoda yhteistyöverkostoa ja vaikuttaa valtakunnallisestikin tärkeän asian äärellä. Ikäihmisten määrän on todettu lisääntyvän tulevaisuudessa ja osaamista tarvitaan.

Pian tulee kaksi vuotta siitä, kun palasin palveluasumisen puolelle töihin, ja tällä kertaa esimiestehtäviin. Olen aina haaveillut saavani työskennellä esimiehenä ja tehdä merkityksellistä kehitystyötä yhdessä muun tiimin kanssa. Muistiyhdistyksen puheenjohtajuutta kokeilin huomatakseni, että tällä hetkellä elämässäni ei ole riittävästi aikaa vapaaehtoistyölle.

Geronomin tutkinto on antanut hyvän pohjan esimiestyölle ikääntyneiden palvelujen parissa, ja lisänä vuosien työkokemus vanhustyön kentällä vahvistanut omaa osaamista. Viimeisimpänä olen suorittanut Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon ja tässä sitä nyt ollaan.

Millaisissa tehtävissä geronomit sinun työpaikallasi työskentelevät?

Tällä hetkellä olen itse ainoa geronomi. Työskentelen esimiehen tehtävänkuvassa, joten työhöni kuuluu yksikön hallinnollisia tehtäviä. Niiden ohella huolehdin muun muassa yhdessä asiakkaiden omahoitajien kanssa hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimisista ja niiden toteuttamisen ajantasaisuudesta. Avustan asiakkaita hakemaan heille tarvittavia sosiaalietuuksia.

Meillä henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitajia ja hoiva-avustaja sekä avustavaa henkilökuntaa. Olen säännöllisesti yhteydessä kuntayhtymän asiakasohjaajiin, sosiaaliohjaajiin tai -työntekijöihin, edunvalvojiin, asiakkaiden omaisiin ym. yhteistyökumppaneihin. Tärkeää on uuden vanhuspalvelulain noudattaminen monen muun lain ohessa ja sujuva yhteistyö asiakkaidemme hyvinvointia ajatellen.

Henkilökunnan työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Koen hyvänä asiana sen, että asumispalveluista löytyy sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisia. Moniammatillisuutta tarvitaan.

Mitkä sinusta ovat geronomin tärkeimmät ominaisuudet?

Geronomin tehtävänä on yhä tänä päivänä viedä tietoutta geronomin osaamisesta erilaisiin vanhustyön yksiköihin. Täytyy olla määrätietoinen ja kehittämismyönteinen persoona ja vahva halu kehittää ikäihmisten hyvinvointia ja palveluja. Toki geronomi tarvitsee näihin asioihin oman esimiehen täyden tuen.

Moniammatillisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen vanhustyön yksiköissä on tulevaisuudessa tärkeää ja geronomeja tarvitaan koko sote-toimintakentällä. Tärkeänä ominaisuutena geronomilla pidän kykyä kohdata toinen ihminen kokonaisvaltaisena henkilönä, oli se toinen henkilö sitten työtoveri, hoidettava potilas tai avustettava asiakas. Tarvitaan kykyä kuunnella ja kohdata aidosti toinen ihminen muistaen, että meillä jokaisella on omat yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Miksi sinusta on tärkeää, että geronomeille on oma koulutuksensa?

Geronomi on vanhustyöhön erikoistunut sosiaali-ja terveysalan ammattilainen. Koulutuksen ajan tarkastellaan gerontologista viitekehystä. Ihmistä ja ikääntymistä tarkastellaan kokonaisuutena.

Ikääntyneen ihmisen hoidossa on erityispiirteitä, jotka täytyy ottaa huomioon ja osaamista sekä perehtymistä ikääntyneen ihmisen asioihin tarvitaan. Geronomi on ammattilainen ikääntyneiden asioiden hoidossa, hän ymmärtää ikääntyneen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen.

Onko jotain muuta, mitä tahtoisit geronomeista, työelämästä tai geronomiopinnoista sanoa?

Pian tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun geronomi koulutus on alkanut Suomessa. Yhä se on paikoin tuntematon tutkinto ja joissakin paikoissa sote-alankin ammattilaiset pohtivat mitä geronomi tekee.

Mikäli johtotason henkilöt osaavat oikein hyödyntää geronomitutkinnon sisältöä ja geronomien osaamista, saadaan tulevaisuuteen erityisosaamista lisää vahvistamaan ikääntyneiden palveluja. Tarvitaan vahvaa halua uudistaa, uudistua ja kehittää ikäihmisten hyvinvointia tukevia toimintamalleja.

Geronomeja työskentelee paljon eri ammattinimikkeillä, kuten palveluohjaaja, asiakasohjaaja, palvelukodin johtaja, sosiaaliohjaaja tai projektityöntekijä. Geronomeja on myös hoitotyössä erilaisissa organisaatioissa sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Viime vuosina on kehitystä tapahtunut ja geronomi-nimikkeellä olevia geronomin toimiakin on tullut meille Suomeen lisää. Geronomi on laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö ja koulutuksen jälkeen tulee hakeutua Valviran JulkiSuosikki-rekisteriin.

Haastattelu tehty 3/2021.