Nykyään laatukäsikirja löytyy yhä useammasta yrityksestä tai yhteisöstä. Tilanteeseen on tultu mm. kiristyneistä laatuvaatimuksista ja kilpailutilanteista johtuen. Monet palveluja tilaavat osapuolet sellaista myös asiakkailtaan edellyttävät. Kertoohan hyvin toteutettu laatukäsikirja tilaajalle myös asiakkaan toimintatavat, ja ainakin sen, että asioihin on perehdytty huolella. Asia, joka voi jopa ratkaista, keneltä halutut palvelut tilataan.

Opinnäytetyössäni laadin laadunhallintajärjestelmän omalle, sähköalan yritykselleni.

 

Opinnäytetyössäni laadin laadunhallintajärjestelmän omalle, sähköalan yritykselleni. Tarkoituksenani on saada aikaan järjestelmällinen ja selkeä tapa toimia sekä parantaa toimintatapoja.

Syntyy helposti mielikuva, että tällaisia järjestelmiä laaditaan vain suuremmille yksiköille. Työskentelen pääasiassa yksin, mutta projektikohtaisesti työllistettyinä voi olla useampikin henkilö, joten hyödyt selkeistä toimintatavoista tulevat silloin hyötykäyttöön. Tärkeää onkin saada aikaan yrityksen kokoon nähden näppärä ja helposti tilanteen mukaan muokattava lopputulos.

Työssäni arvioin aluksi nykyisen tilan ja toimintatavat. SWOT-analyysin avulla kartoitan yrityksen vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Johtopäätöksinä nykytilasta laadin listan parannuskohteista ja puutteista. Uusin ISO 9004 painottaa jatkuvan parantamisen mallia, joten niihin asioihin kiinnitän erityistä huomiota. Lisäksi otan standardin ISO9001 vaatimukset huomioon ja niistä laadin soveltuvin osin omat lomakkeet, joissa kuvaan vaatimukset sekä sen, kuinka ne käytännössä toteutetaan.

 

Tulen suorittamaan kyselytutkimuksen, jolla kartoitan yritysten ja yhteisöjen kokemuksia laatukäsikirjan käytöstä. Kohdennan tutkimuksen sekä oman alan yrityksille että muille sopiviksi katsomilleni kohteille. Kyselytutkimuksella selvitellään hyötyjä ja mahdollisia haittoja sekä toimintatapoja.

Yrityksen toimintaympäristönä on sähkö- ja automaatiosuunnittelu sekä asennukset. Asiakkaina ovat pääasiassa teollisuus sekä kunnat ja kaupungit, joiden kanssa yhteistyö keskittyy pääasiassa puhtaan tai likaisen veden käsittelyyn.

Laadunhallintajärjestelmää rakennettaessa joudutaan ottamaan huomioon myös alaa koskevat lait ja asetukset sekä standardit, joiden mukaan varsinaiset toteutukset toimitetaan. Johtuen asiakaskunnan erilaisuudesta laatukäsikirjaa joudutaan muokkaamaan osin tapauskohtaisesti.

Kuvassa UV-laitteisto, jolla desinfioidaan vesilaitoksilla vesi ennen jakelua verkostoon.

Laadunhallintajärjestelmä muodostuu useasta osakokonaisuudesta, jotka voidaan jakaa seuraavasti:

  1. Laatukäsikirja, jossa kuvataan yrityksen toiminnot ja niiden väliset yhteydet.
  2. Yrityksen prosessit ja niiden menettelyohjeet, jotka kuvaavat, mitä ja kuka mitäkin tekee.
  3. Työohjeet päivittäiseen tekemiseen. Koska yritys toimii luvanvaraisuutta edellyttävällä alalla, ohjeet sisältävät myös työn valmistumisen jälkeen tehtävät tarkastukset.
  4. Valmiit asiakirjapohjat, joihin kirjataan työn aikaiset havainnot laaduntarkistuksissa työohjeiden mukaisesti.

Mielenkiinnolla odotan, ehdinkö saamaan laadunhallintajärjestelmän valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä, koska huhtikuusta alkaen sille olisi käyttöä. Huhtikuussa yritykselläni alkaa vähän isompi projekti, johon joudun palkkaamaan lisää 2 – 3 henkilöä. Siinä olisi oiva tilaisuus testata järjestelmän toimivuutta käytännössä ja tehdä tarvittavia korjauksia, mikäli niitä ilmenee.

 

Vesa Kaihola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli
Sähkövoimatekniikka (ylempi AMK) 
YAMK-opinnäytetyö 2020: Laadunhallintajärjestelmä sähköalan yritykselle

Kirjoita kommentti

*