Xamkin eettiset periaatteet perustuvat arvoihimme. Ne ohjaavat meitä xamkilaisia – henkilöstöä ja opiskelijoita – toimimaan vastuullisesti ja toisia arvostavasti omassa arjessamme sekä talon sisällä että suhteissamme asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Tapamme toimia vaikuttaa syvästi korkeakouluyhteisöömme ja laajemminkin ympäröivään yhteiskuntaan. Siksi on tärkeää, että me kaikki noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Näin pidämme huolta toisistamme ja hyvästä yhteisestä tulevaisuudesta. 

Xamkin arvot

Toimimme vastuullisesti.

 • Teemme kestäviä valintoja päivittäin.
 • Kannamme vastuun työmme tuloksista.
 • Kehitämme yhteistyössä kumppaneiden kanssa uusia kestävän kehityksen ratkaisuja.

Pidämme huolta.

 • Huolehdimme siitä, että opiskelussa ja työssä on hyvä olla.
 • Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Teemme työtä huomisen hyväksi.

 • Olemme rohkeita ja kiinnostuneita uusista asioista ja maailmasta.
 • Luomme uutta tietoa ja osaamista paikallisesti ja kansainvälisesti.
Kuva Xamkin eettisistä periaatteista, jotka koskevat työtä, opetusta ja oppimista. Sisältö on myös tekstimuodossa kuvan alla.

Työ, opetus ja oppiminen

 • Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti
 • Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
 • Vaalimme yhteisömme monimuotoisuutta ja kunnioitamme muiden erilaisuutta
 • Kohtaamme kaikki yksilöinä ja kohtelemme heitä tasavertaisesti
 • Emme hyväksy epäasiallista kohtelua, häirintää, syrjintää, uhkailua tai väkivaltaa ja puutumme epäkohtiin välittömästi
 • Noudatamme yhteisiä ohjeita
 • Kannamme vastuuta laadukkaasta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, ylläpidämme hyviä työyhteisötaitoja
 • Tuemme opiskelijoita kantamaan vastuun opintojen etenemisestä eri elämäntilanteissa ja ohjaamme tarvittaessa tuen piiriin
 • Tarjoamme toisille työ- ja opiskelurauhan ja kunnioitamme myös toisten vapaa-aikaa
 • Noudatamme hyvää tieteellistä käytäntöä ja opiskelun eettisiä ohjeita
 • Toimimme oman alamme asiantuntijoina ja kunnioitamme toisten asiantuntijuutta
 • Huolehdimme tietosuojasta ja -turvasta, ja noudatamme vastuullisuutta informaation, tietotekniikan ja sosiaalisen median käytössä
 • Kannamme vastuun omien tehtäviemme laadukkaasta toteuttamisesta

 

Kuva Xamkin eettisistä periaatteista, jotka koskevat korkeakouluyhteisöä ja hallintoa. Sisältö on myös tekstimuodossa kuvan alla.

Korkeakouluyhteisö ja hallinto

 • Rakennamme yhdessä laadukasta korkeakouluyhteisöä ja osallistumme hyvän työyhteisön ylläpitoon
 • Kannustamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja avoimeen päätöksentekoon
 • Edistämme ja tuemme yhteisön jäsenten työhyvinvointia ja huolehdimme omasta työkyvystämme
 • Huolehdimme esteettömyydestä ja saavutettavuudesta
 • Noudatamme turvallisuusohjeita, ja edistämme turvallisuustyötä ja riskienhallintaa
 • Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita
 • Esihenkilötyössä kuuntelemme ja olemme läsnä sekä kohtelemme kaikkia tasapuolisesti
 • Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota
 • Huolehdimme riittävästä perehdyttämisestä ja työnohjauksesta
 • Tunnistamme eturistiriitatilanteet emmekä toimi esteellisinä (Hallintolaki 28§)
 • Teemme päätökset harkiten, perustellusti ja ilman tarpeetonta viivyttelyä

 

Kuva Xamkin eettisistä periaatteista, jotka koskevat sidosryhmiä ja ympäristöä. Sisältö on myös tekstimuodossa kuvan alla.

Sidosryhmät ja ympäristö

 • Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan
 • Arvostamme myös yhteistyökumppaneittemme ja verkostojemme toiminnan eettisyyttä
 • Tuotamme TKI-toiminnalla ja opetuksella uutta tietoa ja osaamista
 • Noudatamme salassapitovelvollisuuksia
 • Noudatamme yhteisiä vastuualoitteita ja -ohjelmia
 • Tunnistamme toimintamme vaikutukset ympäristöön
 • Noudatamme varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla
 • Käytämme yhteisiä resursseja vastuullisesti
 • Parannamme jatkuvasti ympäristötehokkuuttamme
 • Noudatamme hankinnoissa kestävän kehityksen periaatteita
 • Kunnioitamme aineellista ja aineetonta kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta