TAUSTA

Metsäteollisuus sekä sitä tukevat teollisuuden alat kuten vesi-, kemikaali- ja teknologiateollisuus ovat Suomen suurin vientisektori. Kyseisellä sektorilla on menossa suuria muutoksia paperin kysynnän laskun vuoksi. Ala tarvitsee uusia korkeamman jalostusarvon tuotteita. Hankkeen taustalla ovat myös Xamkin yhteistyösopimukset mm. Luonnonvarakeskuksen (tutkimusympäristöyhteistyö, puiden kasvullinen lisäys, metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen, puurakentaminen) sekä Aalto yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun kanssa (AaltoCell™ pilotympäristö sekä koulutusyhteistyö Aallon koulutusalalla Fibers & Polymers). Hanke tukee tutkimuksen ja avoimen innovaatioiden yhteistyön edistämistä Suomen metsäbiotalous –sektorilla.

TAVOITTEET

Xamk:n ns. Flagship hankkeen (virralliselta nimeltään Bioproduct and Clean Bioeconomy – RDI FlagShip in Xamk) toimenpiteiden tarkoituksena on kasvattaa biotuotteisiin ja puhtaaseen biotalouteen liittyvän TKI toiminnan vaikuttavuutta, parantaa tutkimus fasiliteetteja ja yhteistyötä sekä kehittää uusia tuotteita ja prosesseja.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Vahvistaa ja tarkentaa biotuotteiden ja puhtaan biotalouden TKI toimintaa uusien kuitutuotteiden ja prosessien kehittämiseksi
  2. Parantaa Suomen innovaatioekosysteemin kilpailukykyä edellä mainitulla sektorilla
  3. Päivittää tutkimusfasiliteetteja ja kyvykkyyttä metsä- ja kuitubiotalouden uusien tuotteiden, prosessien ja arvoketjujen kehittämiseksi
  4. Vahvistaa innovaatioyhteistyötä teollisuuden, Luke:n ja muiden metsäbiomassan tutkimuslaitosten kanssa
  5. Tukea talouskehitystä ja innovaatioyhteistyötä alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti
  6. Teollisuuden kanssa tehtyjen uusien innovaatio- ja TKI-yhteistyötoimien arvo vuoteen 2021 mennessä 1 milj. euroa.

 

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin:

Työpaketti 1: Sellujohdannaiset (Fibertechnology – RDI development for new cellulose modifications and efficient processing)

Työpaketin tavoitteena oli hankkia seuraavat mittalaitteet biotuotetehtaiden prosessien paremman tutkimuksen mahdollistamiseksi: varaustila-mittari, zeta-potentiaali-mittari, fraktionaattori ja korkeasakeusreaktori.

Työpaketti 2: Biohiilet (Forest industry residuals to value – Biochar for clean bio- and circular economy)

Työpaketin tavoitteena on metsäteollisuuden sivuvirroista tai nopeakasvuisista puulajeista valmistettujen biohiilien karakterisointi ja käyttömahdollisuuksien arviointi yhteistyössä Luken kanssa.

Työpaketti 3: Biojalostamon prosessi – ja jätevedet (Clean biorefinery and water)

Työpaketin tavoitteena oli hankkia nestekromatografi-järjestelmä biotuotetehtaiden jätevesien korkeatasoisen tutkimuksen mahdollistamiseksi.

Työpaketti 4: Yhteistyö (Co-operation Xamk – LUKE – Third parties)

HANKEKONSORTIO

Xamk koordinoi hanketta. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu Xamkilta kolme Metsä-, ympäristö ja energia vahvuusalan tutkimusryhmää/-laboratoriota;

–          Kuitulaboratorio Savonlinnassa

–          Ympäristöturvallisuuden tutkimustiimi Mikkelissä

–          Biosampo: Bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö Anjalassa

Luonnonvarakeskus (LUKE) on hankkeen osatoteuttaja. Luken toimintaa koordinoidaan ja toteutetaan pääasiassa LUKEn Jokioisten toimipaikasta. Lisäksi Lukelta kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön osallistuu puututkijoita mm. Savonlinnan toimipaikasta.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Lasse Pulkkinen, tutkimusjohtaja

Metsä, ympäristö ja energia
Sähköposti: Lasse.Pulkkinen@xamk.fi
Puhelin: 044 571 5861

TULOSSA

25.11.2021 Hankkeen miniseminaari: BIOTALOUDEN INNOVAATIOEKOSYSTEEMI JA SELLULOOSAN UUDET MUODOT (Teams ja Savonlinna): linkki tapahtumasivulle

OKM Flagship: Biotalouden innovaatioekosysteemi ja selluloosan uudet muodot

SEMINAARIT

11.11.2021 Hankkeen loppuseminaari: BIOHIILISOVELLUKSET METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA (Teams ja Savonlinna): linkki tapahtumasivulle

OKM Flagship: Biohiilisovellukset metsäteollisuuden sivuvirroista

 

BIOTUOTTEET JA BIOTALOUS -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI ”BIOHIILISOVELLUKSET METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA” kokosi yli 80 kiinnostunutta kuulijaa yhteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyössä järjestämässä hybridiseminaarissa. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä biohiilisovelluksista sekä -tutkimuksesta. Yrityspuheenvuoroissa kuultiin esimerkkejä metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä sekä aktiivihiiliapplikaatioista. Luken ja Xamkin osuuksissa avattiin hankkeen aikana tehtyjä biohiilitutkimuksia ja niiden tuloksia sekä uutta tutkimusinfraa. Seminaarin tallenteet löytyvät alla olevista linkeistä.

 

Osallistujapalautetta
”Todella mielenkiintoisia esityksiä ja vaikuttavia hankkeita”
”Paljon ajankohtaista ja myös riittävän tieteellistä asiaa”
”Aiheet olivat todella kiinnostavia, sain omaan työhöni uutta tietoa”
”Monipuoliset puheenvuorot, joista sai kiinnostavista aiheista tietoa, jota ei muualta saa”

 

Seminaarin tallenne, osa 1/3 (Yrityspuheenvuorot)

Seminaarin tallenne, osa 2/3 (Luken biohiilitutkimus ja tulokset)

Seminaarin tallenne, osa 3/3 (Xamkin biohiilitutkimus ja tulokset)

Ajankohtaista

Iso investointi kuitutuotteiden tutkimukseen

Kuitulaboratorio on investoinut pilot-mittakaavan sekoituslaitteistoon, joka mahdollistaa selluloosajohdannaisten valmistamisen ja uusien kuitutuotteiden tutkimuksen aiempaa laajemmin.   Puupohjaisilla tuotteilla tuodaan jatkuvasti uusia kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista valmistettujen mm. muovituotteiden rinnalle. Puukuidut eivät kuitenkaan aina luonnostaan omaa lopputuotteelta vaadittavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi vesiliukoisuus sekä lämpömuovautuvuus. Puun luontaisista selluloosakuiduista kemikaalien avulla muokattuja lopputuotteita kutsutaan selluloosajohdannaisiksi. Motivaatio sellujohdannaisten tutkimukseen...

Faktat

Bioproduct and Clean Bioeconomy - RDI FlagShip in Xamk

01.10.2018 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, LUKE

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 428 572 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumiseen