Kehitämme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ja erityisesti etätyöskentelyn lisääntynyt tarve ovat korostaneet jo aiemmin havaittua eri tasoisten digitaalisten perustaitojen aiheuttamaa yhteiskunnan eriarvoistumista. Osa opiskelijoista, oppijoista javalmennettavista jää digitaaliseen pimentoon kaikilla oppiasteilla ja ohjausta antavissa organisaatioissa. Esimerkiksi erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö on usein jo tavallisessakin ohjaustilanteessa kognitiivisen sietokykynsä rajoilla. Pienikin digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuoma lisäkuorma aiheuttaa helposti sen, että ohjattava henkilö jättää ohjausprosessin kokonaan kesken.

Samoin opiskelijat ovat laaja-alaisesti nostaneet esille sen epäkohdan, että koronan aiheuttama lisääntynyt verkkoopetus on kasvattanut opiskelijoiden kuormaa monen tapauksessa jo sietämättömäksi. Opiskeluiden jääminen kesken on todennäköisempää kuin koronaa edeltäneiden olojen aikana.

Hankkeen osatoteuttajan Parikin asiakaskunta koostuu hyvin monenlaisista asiakkaista, joiden lähtökohdat ja suhde digitaalisiin palveluihin on hyvin eritasoista, jopa kahtia jakautunutta. Toisaalla ovat ne, joilla on joitakin esteitä digilaitteiden tai palveluiden käytössä ja vastaavasti ne, joiden luontainen toimintaympäristö on nimenomaan verkossa. Yleisimmät esteet ovat taitojen ja tarvittavien laitteiden puuttuminen, taloudelliset esteet näiden hankkimiseksi ja kielteiset asenteet ylipäätään.

Sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa että Parikissa on havaittu tarve käyttäjänäkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämiselle, jotta voidaan vastata yhä paremmin erilaisiin palvelutarpeisiin ja kehittää asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisäksi varsinkin välityömarkkinoilla on tarve tukea työ- ja yksilövalmentajien osaamista digi- ja etäohjaustaitojen osalta. Tärkeää on myös rakentaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta erityisesti valmennustyössä, jotta valmentajat osaavat käyttää osallistavia ja asiakkaiden yhteistyötä tukevia menetelmiä myös digitaalisessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

Minna Porvari
projektipäällikkö
minna.porvari@xamk.fi
050 452 4218

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on inklusiivisen pedagogiikan ja esteettömän oppimisen keinoin

  • lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen ja
    välityömarkkinoille

sekä osatavoitteena samoja menetelmiä käyttäen

  • parantaa osallistuvien henkilöiden opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja sekä
  • tehostaa ja parantaa heidän siirtymistään koulutukseen ja työelämään.

Tulokset

Hankeen tavoitteita toteuttavat konkreettiset tulokset ovat:

  • Ratkaisut osallisuuden lisäämiseksi digitaalisessa oppimisessa
  • Käsikirja digitaalisen pedagogiikan suunnitteluperiaatteista
  • Yhteinen virtuaalinen digitaalisen pedagogian laboratorio
  • Malli digitaalisen pedagogian laboratorion kumppanuuden laajentamiseksi

Pitkän aikavälin vaikutuksena digitaalisten järjestelmien luoma eriarvoisuus sekä syrjäytyminen vähentyy, opiskelijoiden ja valmennettavien keskeytysprosentti pienenee ja opetuksen ja valmennuksen tasa-arvoisuus lisääntyy.

Faktat

INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

01.05.2021 - 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 198 150 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto