Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.

Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:
1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy
• Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.
• Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.
• Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.
• Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.
• Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

materiaalipankki

Pankkiin on koottu hankkeessa tuotettu materiaali ja esitykset

Jatkoväylä-hankkeen seminaarissa 9.5.2017 esitetyt aineistot löydät hankkeen blogista. 
Seminaarissa esitelty julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-012-8

Työseminaarin 2.-3.5.2018 aineistot löydät hankkeen blogista.

 

Lisätietoja

Elina Ikonen
projektipäällikkö
p. 040 671 2794
piia-elina.ikonen@xamk.fi

Twitterissä #Jatkoväylä.

Ajankohtaista

Väyläopinnot osaksi HOKSia

Pohjanmaalla on järjestetty jo muutaman vuoden ajan väyläopintoja verkko-opintoina. Tietoisuus tästä mahdollisuudesta on levinnyt jo melko hyvin opinto-ohjaajien välityksellä perustutkintoja suorittavien opiskelijoiden keskuuteen, mutta tehokasta informointia tarvitaan edelleen, sillä tieto ei ole tavoittanut kaikkia opiskelijoita. Varsinkin aikuisopiskelijat eli ammattitutkintoja suorittavat tai oppisopimusopiskelijat tarvitsevat lisää tietoa ja kannustusta ammattikorkeakouluopintoihin. Pidämme tärkeänä, että opiskelija alkaa jo ammattiopintojen...

KATSAUS HANKKEEN VÄLIARVIOINNIN TULOKSIIN: OSA 3

Jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Jatkoväylä-hankkeen väliarvioinnissa kysyttiin jatkoväyläopiskelijoiden ohjauksen ja opetuksen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaajilta eli Jatkoväylä-hankkeessa mukana olevien oppilaitosten hanketoimijoilta (4 ammattikorkeakoulua ja 7 ammatillisen koulutuksen järjestäjää) kysyttiin kokemuksia jatkoväyläopiskelijoista ja heidän antamista palautteista jatkoväyläopintoihin liittyen. Lisäksi kysyttiin kokemuksia jatkoväyläopiskelijoiden tasavertaisuudesta suhteessa ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoihin. 67 % väliarviointiin vastaajista...

Katsaus hankkeen väliarvioinnin tuloksiin: Osa 2

Jatkoväyläopinnot ja ohjaus Jatkoväylä hankkeen väliarvioinnissa tarkasteltiin osatoteuttajien kokemuksia suunnitelmallisesta ohjaus– ja opetustyöstä sekä opiskelijoiden aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tukemisesta ennen jatkoväyläopintoja ja niiden aikana. Väliarvioinnin vastaajien mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ohjattiin jatkoväyläopintoihin eniten ammatillisen- ja ammattikorkeakoulun opettajien yhteistyöllä. Seuraavaksi eniten opiskelijoita ohjattiin opinto-ohjaajan tai uraohjaajan yksilöllisessä ohjauksessa ammatillisesta koulutuksesta. Vastaajien mukaan jatkoväyläopiskelijan opiskeleminen ammattikorkeakoulussa...

Katsaus hankkeen väliarvioinnin tuloksiin: Osa 1

Seuraavien viikkojen aikana Jatkoväylä-hankkeen blogissa julkaistaan juttusarja, joka käsittelee hankkeen väliarvioinnin tuloksia. Juttusarjan ensimmäinen blogiteksti käsittelee väliarvioinnin taustaa sekä ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kannanottoja ja kehittämissuuntia Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -hankkeen väliarvioinnin tavoitteena oli kerätä osahankkeiden toimijoiden kokemuksia Jatkoväylä-hankkeen aluekokeiluista, arvioida saavutettuja tavoitteita sekä mahdollisuuksia niiden juurtumiseen. Arviointiaineistoa hyödynnetään valtakunnallisten ammatillisen koulutuksen ja...

Projektiopintoja Jatkoväylä-hankkeessa

Olen ensimmäisen vuoden matkailu- ja palveluliiketoiminnan opiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Mikkelistä, ja päädyin Jatkoväylä-hankkeeseen osana projektiosaamisen opintojaksoa. Opintojakson tarkoituksena oli oppia projektin eri vaiheista sekä ymmärtää se kokonaisuutena ja kuinka toimia yhteistyössä eri alojen henkilöiden kanssa. Suunnittelimme ja toteutimme pienen opiskelijatoveriryhmämme kanssa jo kampuksella järjestetyn tietokilpailuprojektin, mutta Jatkoväylä-hankkeessa sain hypätä uusiin hommiin ja työskennellä paljon laaja-alaisemmin....

Faktat

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

01.10.2016 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Karelia ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 125 147,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu