Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hanke selvittää koululounaan ja välipalan tarjoamisen nykytilaa ja antaa kehittämissuosituksia.

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Suomalainen innovaatio, maksuton kouluruokailu, on toiminut jo yli 70 vuotta ja sitä ohjaa. louluruokailusuositus. Tasapainoiset ruokailutottumukset tukevat lapsen ja nuoren normaalia kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Kouluikäisten lasten ja nuorten ruokavalio ei kaikilta osin täytä ravitsemussuosituksia, kun pääaterioita syödään vaihtelevasti ja välipalatyyppinen ruokailu on lisääntynyt. Kouluaikaisen ruokailun järjestämistapojen vaikutusta koululaisten ruokailutottumuksiin ei ole aiemmin selvitetty, eikä välipalan tarjoamisen käytännöistä eri puolella Suomea ole kattavaa kuvaa.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruuan kehittämisohjelman valmistelun tueksi, jotta koulupäivän aikaisen ruokailun merkitys ymmärretään, EU:n koulujakelujärjestelmän hyödyntäminen vahvistuu sekä lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta edistetään aktiivisesti kunnissa. Lisäksi tavoitteena oli esittää kouluruokailun ja erityisesti välipalan tuottamisen ja tarjoamisen järjestämisvaihtoehtoja ja arvioida niiden kustannusvaikutuksia kuntatalouteen. Hankkeessa selvitettiin kouluruokailun nykytilannetta, koulupäivän aikana tarjottavien välipalojen mahdollisuuksia peruskoulussa, covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia kouluruokailuun ja arvioitiin koulujakelujärjestelmän mahdollisuuksia välipalojen tarjoamisessa. Hankkeen selvityksen pohjalta annetaan toimenpide-ehdotuksia, jotka vahvistavat suomalaisen kouluruokailun esimerkillistä asemaa sosiaalisena innovaationa.

Hankkeen selvityksen tulokset on listattu 11 toimenpide-ehdotukseen. Tarkemmat perustelut ja konkreettiset kuvaukset kunkin toimenpide-ehdotuksen toteuttamisesta löytyvät Kattava koululounas ja välkyt välipalat: Koulupäivän aikeinen ruokailu tänään ja huomenne -loppuraportista (erityisesti luku 8).

Valtakunnalliselle tasolle esitetään toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet:

 1. Oppilaille on tarjottava terveyttä edistävä välipala osana koulupäivän aterioita
 2. Peruskoulujen välipalojen tarjoamisen kriteerit on yhtenäistettävä
 3. Kouluhedelmätuen hakuprosessi ja käytön ehdot on uudistettava
 4. Opetussuunnitelmissa kouluruokailun opetuksellista sekä kasvatuksellista roolia on vahvistettava ja ruokakasvatus integroitava oppiaineopetukseen
 5. Nimetään kansallinen kouluruokailun kehittämis- ja koordinointiryhmä
 6. Valtakunnallista tiedonkeruuta lasten ja nuorten ravitsemuksesta sekä kouluruokailusta on kehitettävä
 7. Poikkeusolojen kouluruokailua varten on luotava yhtenäiset ohjeet ja kriteerit

Kuntien tasolle esitetään toteutettavaksi seuraavat toimenpiteet:

 1. Kuntien on luotava opetushenkilöstölle vahvoja kannustimia osallistua oppilaiden kanssa ruokailemiseen
 2. Koulujen opetushenkilöstön, ruokapalveluiden työntekijöiden ja huoltajien ruokakasvatusyhteistyötä on vahvistettava
 3. Oppilaat on osallistettava nykyistä paremmin kouluruokailun kehittämiseen
 4. Oppilaita on kannustettava osallistumaan kouluaterioille ja kokoamaan täysipainoinen ateria

Selvityksen tuloksia käytetään koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruoan kehittämisohjelman valmistelun tukena.

 

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

Tanja Tilles-Tirkkonen
Itä-Suomen yliopisto
vastuullinen tutkija
p. 040 727 9791
tanja.tilles-tirkkonen(at)uef.fi

 

Tietosuojaseloste_ Kattava Koululounas ja välkyt välipalat

Ajankohtaista

Ilmianna paras välipala!

  Kattava, täysipainoinen, tarkoituksenmukainen, ravitseva. Näitä perusopetuslain sanoja on joutunut makustelemaan viime viikkoina. Maksuton kouluruokailu on hieno etu meille suomalaisille. Koululounaan maistuminen koululaisille nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun. On hyvä, että keskustelua käydään, koska se lisää ymmärrystä ja antaa mahdollisuuden toimintatapojen parantamiseen. Pitkien koulupäivien aikana on tarjottava mahdollisuus välipalaan, jotta koululaisten vireystila pysyy yllä. Kouluruokailun tarkoituksenmukaisuus...

Faktat

Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista

01.05.2020 – 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ammattikeittiöosaajat ry (AMKO)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 200 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 42 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Valtioneuvoston kanslia