Hanke tuotti ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pientämiseksi Etelä-Savossa.

VÄHIMAT- Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa -hanke toteutettuun 1.1.2016 – 31.10.2016. Tavoitteena oli etsitä keinoja ja tuottaa ehdotuksia matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi Etelä-Savossa. Hiilijalanjälki on toistaiseksi ollut kovin vähän esillä matkailun kehittämisessä.

Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi oli tarpeen koota tietoa ja kokemuksia muualta sekä omassa maakunnassa pilotteina toimivista hankeyrityksistä. Samalla haluttiin lisätä Etelä-Savon matkailun toimijoiden tietoisuutta hiilijalanjäljestä.

TOTEUTUS JA TULOKSET

Hankkeessa koottiin tutkimustietoa matkailun hiilijalanjäljestä sekä tietoa matkailuyrityksiin soveltuvista kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen käytettävistä menetelmistä ja keinoista päästöjen vähentämiseksi. Vähähiilisten matkailutuotteiden kysynnästä ja tarjonnasta sekä hyvistä käytänteistä koottiin tietoa kahdella benchmarkkausmatkalla sekä internetistä.

Hankeyrityksissä laskettiin yritysten päästöjä ja valittujen tuotteiden hiilijalanjälki. Samalla kehitettiin Excel-pohjainen hiilijalanjälkilaskuri, joka on nyt vapaasti käytettävissä. Lisäksi laskettiin vähähiilisten ratkaisujen kustannusvaikutuksia. Hankeyritysten asiakkaiden tietämystä vähähiilisyydestä sekä asenteita ja ostohalukkuutta vähähiilisiä matkailutuotteita kohtaan tutkittiin kyselyin.

Aiemmat tutkimukset ja yrityksistä ja niiden asiakkailta kerätyt tiedot olivat hyvin samansuuntaisia. Näiden kaikkien pohjalta hankeyrityksille tehtiin ehdotuksia hiilenkäytön hallinnan ottamisesta osaksi yrityksen strategista suunnittelua, tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä vähähiilisyyden hyödyntämisestä kilpailuetuna.

Yrittäjien motiiveja hiilijalanjäljen pienentämiseen ovat oma arvomaailma, kustannussäästöt sekä nykyinen tai odotettavissa oleva kilpailuetu. Yrityksissä oli jo tehty monia kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja, pääasiassa energiansäästötoimenpiteitä, jotka pitemmän päälle vähentävät myös kustannuksia. Tehokkain yksittäinen toimenpide pienentää hiilijalanjälkeä oli siirtyä käyttämään vähäpäästöistä tai täysin uusiutuvaa energiaa. Hankkeen aikana kahdessa yrityksessä majoituksen hiilijalanjälki/henkilö/yö pieneni näin murto-osaan aiemmasta ja samalla energialasku pieneni.

Uutta tietoa kyselyistä

Sekä asiakaskyselyt että tiedonkeruu muualta osoittivat, ettei tietämys ilmastonmuutoksesta ja matkailun hiilijalanjäljestä ja myönteinen suhtautuminen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen välttämättä näy asiakkaiden ostopäätöksissä. On kuitenkin myös asiakkaita, joille vähähiilisyys on tärkeää ja joiden ostopäätöksiin se jo vaikuttaa. Ympäristövastuullisuutta ostopäätöksissään ja käyttäytymisessään toteuttavien asiakkaiden määrän oletetaan tulevaisuudessa kasvavan.

Asiakaskyselyjen mukaan suuri osa vastaajista oli myös valmiita pienentämään hiilijalanjälkeä matkailuyrityksessä. Ehdotetuista toimenpiteistä eniten kannatusta sai lähiruoan suosiminen – jolla tosin on energiansäästötoimenpiteisiin ja uusiutuvan energian käyttöön verrattuna hyvin pieni vaikutus hiilijalanjälkeen. Merkittävä osa asiakaskyselyihin vastanneista toivoi saavansa enemmän tietoa yrityksen ympäristövastuullisuudesta ja siitä, kuinka omalla toiminnallaan voi vähentää hiilijalanjälkeä yrityksessä. Hankkeen ehdotuksia yritysten vastuullisuusviestinnän kehittämiseksi olivat mm. sertifikaatin ja ympäristöohjelman sekä tehtyjen energiaratkaisujen nostaminen näkyvämmin esille nettisivuilla ja ohjeistusten laatiminen asiakasta puhutteleviksi.

Vähähiilisyyden merkityksestä ja edistämiskeinoista tiedotettiin hankkeen blogissa ja median välityksellä sekä kerrottiin erilaisissa tilaisuuksissa. Syksyllä järjestettiin kaikille matkailun parissa työskenteleville avoin työpaja, jossa työstettiin ehdotuksia vähähiilisyyden edistämiseksi.

Ehdotukset Etelä-Savon matkailun hiilijalanjäljen pienentämiseksi olivat:

  • matkailun hiilenkäytön hallinnan kehittäminen maakuntatasolla
  • maakunnan matkailun vastuullisuuden kriteerien määrittely (johon sisältyy hiiliajanjälki)
  • hiilenkäytön hallinnan kehittäminen yrityksissä
  • vastuullisuuteen ja hiilijalanjälkeen liittyvän asiakaskeskeisen markkinointiviestinnän kehittäminen
  • vastuullisuutta ja vähähiilisyyttä arvostavien asiakasryhmien löytäminen
  • vapaa-ajan asuntojen energiankulutuksen vähentäminen
  • vähähiilisen julkisen liikenteen saavutettavuuden parantaminen
  • vähähiilisyyden lukutaidon parantaminen matkailun koulutus- ja kehittämisorganisaatioissa ja hiilenkäytön hallinnan sisällyttäminen opetus- ja kehittämistyöhön

Hankkeessa tehdyn työn pohjalta jätettiin Etelä-Savon maakuntaliitolle Kohti vastuullista matkailua -hankehakemus, johon sisältyy em. ehdotuksia edistäviä toimenpiteitä.

JULKAISUT

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-559-3

Osaraportit

ITB Berliini 2016 -raportti: VÄHIMAT_ITB Berliini 9.-11.3.2016 raportti
Nordseeinsel Juist -raportti 2016: VÄHIMAT_Juistin raportti 14.-28.8.2016
Yritysraportti B&B Majoitus Hepokatti: VÄHIMAT-raportti BB Majioitus Hepokatti 16122016 docx
Yritysraportti Kaidan Kiho: VÄHIMAT-raportti Kaidan Kiho 15122016 docx
Yritysraportti KartanoGolf: Kartanogolf VÄHIMAT-raportti netti 12122016

Hiilijalanjälkilaskuri

Tutustu hankkeessa kehitettyyn hiilijalanjäkilaskuriin

MEDIAOSUMIA

Varkauden Lehti 1.5.2016: Golfkenttä pienentää hiilijalanjälkeä. Matkailuyritysten kasvihuonekaasupäästöjä selvitetään
http://www.warkaudenlehti.fi/juttu/golfkentt-pienent-hiilijalanjlke/

Joroisten Lehti 26.5.2016: Golfkenttä pienentää hiilijalanjälkeä

Puheenvuorokirjoitus Länsi-Savossa 5.6.2016
http://www.lansi-savo.fi/mielipide/puheenvuorot/puheenvuoro-keta-matkailun-hiilijalanjalki-liikuttaa-343553

Golfkentän hiilijalanjälki. Golf-lehti 6/2016, s. 81-82

Juttu hankkeesta 5.9.2016. Yle Uutiset Kotimaa -verkkosivuilla, Yle Itä-Suomen Uutisissa TV:ssä sekä alueradiossa
http://yle.fi/uutiset/matkailun_hiilijalanjalkea_puristetaan_pienemmaksi__tallainen_vahahiilinen_matkailu_on_tulevaisuutta/9144458

MUU NÄKYVYYS

Millaista ilmasto-osaamista Suomi tarvitsee -paneelikeskustelu Helsingin yliopiston tiedekulmassa 18.10.2016
https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/1d430217-f918-46ca-829b-6505d74e7a03

hankkeen blogi

Lisätietoja

Eeva Koivula
lehtori, projektipäällikkö
p. 040 772 3365
eeva.koivula(at)xamk.fi

 

 

Faktat

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT)

01.01.2016 – 31.10.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: B&B Majoitus Hepokatti, Kaidan Kiho, KartanoGolf ja Vanamolan majatalo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 80 677 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta