Hankkeessa ennaltaehkäistiin ja vähennettiin päästöjä sekä lisättiin ympäristöturvallisuutta ja siihen liittyvää osaamista.

Hankkeessa ennaltaehkäistiin ja vähennettiin päästöjä sekä lisättiin ympäristöturvallisuutta ja siihen liittyvää osaamista; ympäristötiedon hankintaa, tulkintaa ja hyödyntämistä Etelä-Savon alueella. Mittauksilla selvitettiin kaupungin alueella syntyvien hule- ja sadevesien vaikutus Mikkelin alapuolisen Saimaan veden laatuun. Hankkeessa tehdyillä mittauksilla pystyttiin osoittamaan alueita, jossa hulevesien kuormitus kasvaa. Tietoa voidaan käyttää hyväksi ohjeistuksessa sekä maankäytön suunnittelussa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös suunniteltaessa mittausjärjestelmiä kriittisiin kohteisiin.

Tuotettu sade- ja hulevesien mittausdata jalostettiin yhdessä viranomaisten mittausten sekä tutkimuslaitoksen tuottamien datojen kanssa kaupunkialueen hulevesien mallinnuksessa, joskin nyt luotu malli vaatii tarkennuksia sekä kalibrointia.

Hankkeessa osoitettiin erilaisten mittausjärjestelmien toimivuus luotettavien tutkimustulosten tuottamisessa (online-mittausjärjestelmät, passiiviset näytteenottimet ja sääasema). Passiiviset näytteenottimet soveltuivat erittäin hyvin pohjaveden laadun seurantaan. Menetelmällä pystyttiin saamaan selville enemmän haitallisia aineita kuin perinteisellä näytteenotolla.

Hankkeessa tuotettiin myös mittaus- ja analyysidataa myös taajama-alueen liikenteen ja energiatuotannon ilma- ja melupäästöjen laadusta ja määrästä vaikutuksesta ympäristöterveyteen. Jäteasemalta selvitettiin mittauksilla ympäristöterveysvaikutuksia (ilma- ja melupäästöt) sekä kaatopaikkakaasun laatua ja määrää.

Mittauksilla on pystytty vahvistamaan Mikkelin ammattikorkeakulun osaamista ympäristömittausten laadullisessa tuottamisessa. Itse mittaukset ovat luoneet edellytyksiä alueellisten osaamisen kasvattamiseen. Hankkeessa on tuotettu käytännön kokemusta myös uusien teknologisten innovaatioiden käytöstä sekä tehty selvitys niiden käytettävyydestä ympäristön tilan seurannassa sekä ympäristön tilan kohentamisessa. Mitatun datan hyödyntäminen mallintamalla päästöjen vaikutusta ja laatua luo pohjustan suurempien kokonaisuuksien hallintaan mahdollistaen mm. resurssien ja suunnittelun rationalisointia.

Hankkeen julkaisu

Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa -hankejulkaisu. Teoksessa Niina Laurila (toim.). Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2016. Vapaamuotoisia julkaisuja D86. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-582-1 

Muut julkaisut

  • Niina Laurila & Hanne Soininen. 2015. Mittaamalla kohti puhtaampaa ympäristöä. Teoksessa Hanne Soininen & Kari Dufva & Kati Kontinen (toim.). Materiaalit ja ympäristöturvallisuus. Soveltuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2015. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D63, ss. 116-119.
  • Tuija Ranta-Korhonen & Niina Laurila. 2015. Hulevesien vaikutus Saimaan vesistöalueiden kuormitukseen ja raakavedenottamoiden toimintaan. Teoksessa Hanne Soininen & Kari Dufva & Kati Kontinen (toim.). Materiaalit ja ympäristöturvallisuus. Soveltuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2015. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D63, ss. 120-124.
  • Hannu Poutiainen. 2015. Uudet mallinnusohjelmistot vesijärjestelmien tutkimuksessa – hulevedet hallintaan. Teoksessa Hanne Soininen & Kari Dufva & Kati Kontinen (toim.). Materiaalit ja ympäristöturvallisuus. Soveltuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2015. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D63, ss. 125-132.
  • Ville Viljanen & Niina Laurila & Tuija Ranta-Korhonen. 2015. Vesistön monitorointia YSI-antureilla. Teoksessa Hanne Soininen & Kari Dufva & Kati Kontinen (toim.). Materiaalit ja ympäristöturvallisuus. Soveltuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2015. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D63, ss. 133-136.
  • Johanna Kainulainen, Niina Laurila, Timo Ålander. 2016. Hiukkaspitoisuudet taajaman pientaloalueella. Teoksessa Hanne Soininen & Kati Kontinen & Kari Dufva (toim.). Metsä, ympäristö ja energia. Soveltuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2016. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D82, ss. 75-87.
  • Niina Laurila & Hanne Soininen & Tuija Ranta-Korhonen. 2016. Towards healthy environment by environmental monitoring. Pages 198-199. In: XVII International Environmental Forum ”Baltic Sea Day” THESIS COLLECTION. ISBN 978-5-4386-1117-2. 307 P. https://drive.google.com/file/d/0B8AYI_Fhy6ZIa2NVaW5HRkVFaEk/view. nro 198.
  • Read-lehti Mikkelin ammattikorkeakoulu. 2016. Henri Kettunen & Niina Laurila: Uutta ympäristöteknologiaa testattiin onnistuneesti. http://www.mamk.fi/read/2016/artikkeli/uutta-ymparistoteknologiaa-testattiin-onnistuneesti/

Lisätietoja

Niina Laurila
projektipäällikkö
p. 040 570 9502
niina.laurila(at)xamk.fi

Hanne Soininen
tutkimuspäällikkö
p. 0400 869 952
hanne.soininen(at)xamk.fi

 

Faktat

VIM-Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy ja Mikkelin Vesilaitos

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 256 108 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta