Bridging – hankkeen kansainvälisen kumppanin Eminon koordinoima Kick off tilaisuus toteutui Belgiassa 9.-11.4.2019. Tilaisuuden tavoitteena oli mahdollistaa kansainvälinen kehittämistyö, tiedon jakaminen sekä erilaisten hyvien käytäntöjen tarkastelu ja vertailu. Kansainvälisen yhteistyön yhteinen teema on vammaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten työelämän mahdollisuudet avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on hälventää vammaisten ihmisten ja työmarkkinoiden välistä kuilua, vahvistaa sosiaalista osallisuutta vammaisten ja köyhyydessä elävien ihmisten aktivoimiseksi.

 

(Antwerpen University. Kuva: Ann-Mari Sippu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Generalist Approach to Social Work

Miten sosiaalityö toteutuu erikoistuneissa organisaatioissa, joiden tavoitteena on haavoittuvien kohderyhmien aktivoiminen työmarkkinoille? Belgian hankkeen päätavoitteita ovat sosiaalityön yleisen lähestymistavan tarkastelu sekä asiakkaiden osallisuus. Vammaiset kohtaavat edelleen liian usein syrjintää ja kokemus täysivaltaisesta kansalaisuudesta puuttuu. Vammaisilla ihmisillä on yhtäläiset oikeudet ja kyky tehdä omat päätöksensä elämässä. Jokaisella on oikeus työskennellä ja osallistua yhteiskuntaan tasavertaisena kansalaisena.
Belgiassa, köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa, jonka vuoksi sosiaalityötä tulee kehittää ja köyhyyden kohtaamiseen sekä köyhyydessä elävien ihmisten tilanteeseen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Historiallisesti sosiaalityö paikantuu ns. sosiaalityön yleiseen lähestymistapaan, mutta viime aikoina on yhä enemmän tapahtunut erikoistumista. Tuloksena on, että palveluntarjoajat keskittyvät vain yhteen näkökulmaan asiakkaan tilanteessa, kokonaiskuvan sijaan (Smets, Aurèlie 2019.)

 

(Kick off tilaisuus. Kuva: Ann-Mari Sippu)

 

Experts by experience

Belgiassa hankkeen aikana asiakkaiden asiantuntijuutta tehdään näkyväksi. Flanderissa sijaitseva Recht-Op on järjestö, jonka toiminta painottuu köyhyyden lievittämiseen, rakenteellisin keinoin. Toiminnan pääpaino on sosiaalisen eristyneisyyden torjunta, solidaarisuuden lisääminen köyhyydessä olevien ihmisten välillä, tietoisuuden lisääminen sekä koulutustoiminta. Recht-Op järjestää myös erilaista ryhmä – ja yksilötoimintaa, jossa vertaistuen, verkostoitumisen ja yleisen tietoisuuden kautta pyritään tukemaan ihmisen voimaantumista sekä osallisuutta. Köyhyydessä elävien ihmisten oma kokemus köyhyydestä halutaan tehdä näkyväksi, johon liittyen Recht-Op kouluttaa kokemusasiantuntijoita. Yksi tällainen kohtaamisen vahvistamiseen liittyvä koulutus on mm.  sosiaalityöntekijöiden täydennyskoulutus, jossa pääpaino on köyhyyden kohtaamisessa asiakkaan oman kokemuksen kautta. Myös kokemusasiantuntijana toimiminen lisää osallisuutta, vahvistaa otetta omasta tilanteesta, lisää itseluottamusta, luo vaikutusmahdollisuuksia sekä ylläpitää organisaatioiden ja käyttäjien yhteistyötä. Sosiaalityön ja asiakkaan asiantuntijuuden yhdistäminen lisää myös käytettävissä olevaa tietoperustaa (Moras, Diane 2019.)

 

Asiakkaan voimavarat näkyväksi, mahdollisten uhkien sijaan

Emino on Belgian Flanderissa toimiva yksityinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tekee yhteistyötä julkisen työvoimapalvelun kanssa. Emino tarjoaa tuettua työllistymistä ja työvalmennusta vammaisille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Työskentely tapahtuu avoimilla työmarkkinoilla ja tavoitteena on aina työsuhde. Emino tukee vuosittain yli 500 henkilöä työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Toiminnan taustalla on ajatus, että jokaisella, myös haavoittuvassa asemassa olevalla ihmisellä on mahdollisuus päästä työmarkkinoille. Työvalmentajan työssä korostuu voimavaralähtöinen lähestymistapa, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin. Tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään työtä sekä tukea työn säilymisessä. Jokainen asiakas huomioidaan yksilönä, alla olevan tuetun työllistymisen mallin mukaisesti.

 

(Smets, Aurèlie 2019)

 

Bridging

Bridging-hankkeen kansainvälisten kumppaneiden tapaaminen tarjosi mahdollisuuden perehtyä Belgian Flanderissa toteutettaviin hankkeisiin sekä eri toimintaympäristöihin, joissa työskennellään haavoittuvassa asemassa olevien sekä vammaisten ihmisten työllisyyden parantamiseksi. Osallisuus ja täysivaltainen kansalaisuus ovat globaaleja teemoja, joiden turvaamiseksi ja toteutumiseksi hankkeet tekevät aktiivista kehittämis – ja tutkimustyötä.  Kick off tilaisuudessa esiteltiin myös Bridging-hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari, osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineenä. Kansainvälisten kumppaneiden tapaaminen mahdollisti uudenlaista verkostoitumista sekä tarjosi foorumin yhteiselle kehittämiselle.

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta toimintalinjan osalta matkan tavoitteena oli ylläpitää kansainvälistä keskustelua sekä etsiä toimintamalleja osallisuuden vahvistamiseksi. Matkalle osallistui hankkeen projektipäälliköt.

 

Ann-Mari Sippu, Lehtori ja projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk