Tarja Kähärä & Tuija Vänttinen:

 

Etiäinen-hankkeen tuloksen syntyi malli oppilaitosten, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisesti toteuttamia toimialahaastatteluita. Haastatteluita pilotoitiin kolmella toimialalla; sosiaali-, metalli- ja rakennusalat. Lisätietoa pilottihaastatteluista löytyy linkeistä:

Rakennusalan toimialakohtaiset haastattelut on kuvattu hankkeen loppuraportissa.

 

Toimialakohtaisten työnantajahaastatteluiden toteutusmalli

Oppilaitokset, ELY ja TE-toimisto tekevät osan haastatteluista yhdessä (30/toimiala) ja ELY:n ja TE-toimiston laajemmalle työnantaja-/yritysjoukolle tekemät haastattelut ja edellä mainitut muodostavat kokonaisuuden, jossa haastattelut tehdään samalla formaatilla ja tiedot tallennetaan yhteiseen tietokantaan (eDelphi). Kaikkien haastatteluiden tulokset ovat myös kaikkien käytössä. Haastatteluihin liittyy myös asiantuntijaraadit, joissa pohditaan yhdessä haastattelujen tuloksia ja jatkotoimenpiteitä. Kuvassa 1 on esitetty toimialakohtaisen työnantajahaastatteluprosessin vaiheet, tarvittavat resurssit sekä toimijoiden vastuut.

 

Kuva 1. Kymenlaakson toimialakohtainen ennakointiprosessi

 

Yllä olevan kuvan mukaisesti toimialakohtaisen ennakointiprosessin vaiheet ovat seuraavat:

 

 1. KOORDINOINTI, käytännön koordinointivastuu jatkuvan oppimisen koordinaattori ELY-keskus
 • Ennakointinyrkissä tehdään haastattelujen vuosisuunnittelu huomioiden myös TE-toimiston kartoitusten suunnittelu.
 • Ennakointiryhmä vastaa ennakointinyrkin esityksestä toimialojen valinnasta (2-4 toimialaa vuosittain) sekä haastattelujen aikataulun ja määrän (noin 30 haastattelua) valmistelusta. Jatkuvan oppimisen tiimi vastaa toiminnan toteutuksesta.
 • TE-toimiston toimialakartoitukset (yritys- ja työnhakijahaastattelut) toteutetaan samoilta toimialoilta. Toimialojen valinnassa voidaan hyödyntää muun muassa ammattibarometria.
 1. HAASTATTELUT JA NIIDEN DOKUMENTOINTI
 • Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka on hyödyllistä ELY-keskukselle, TE-toimistoille ja oppilaitoksille työvoiman kysynnän ja tarjonnan sekä koulutustarjonnan kontaannon parantamiseksi.
 • Käytetään yhteistä sähköistä työkalua (eDelphi), joka on kaikkien haastattelijoiden käytössä. Anonyymien yhteenvetotulosten tulee olla kaikille avoimet.
 • Haastattelijoille järjestetään koulutus (työkalu, prosessi)
 1. TULOSTEN ANALYYSI JA ESITYSTEN VALMISTELU TOIMIALAKOHTAISIIN ASIANTUNTIJARAATEIHIN
 • ELY vastaa tulosten analyysista
 • Esitysten valmistelusta asiantuntijaraateihin vastaa koordinaattori.
 1. TOIMIALAKOHTAISET ASIANTUNTIJARAADIT – valmistelu
 • Jatkuvan oppimisen tiimi, toimialakohtaiset haastattelijat ja oppilaitokset vastaavat valmistelusta (mm. tilat, kutsut, tarjoilut) Ennakointinyrkissä sovitulla tavalla.
 1. TOIMIALAKOHTAISET ASIANTUNTIJARAADIT – toteutus
 • Jatkuvan oppimisen tiimi ja oppilaitokset vastaavat toteutuksesta Ennakointinyrkissä sovitulla tavalla ja vastaavat myös tilaisuuden yhteenvetomuistion laadinnasta.
 • Osallistujat: Yrittäjät/työnantajat, oppilaitosten ko. toimialasta vastaava henkilöstö, ELY:n ja TE-toimiston henkilöstö, elinkeinoyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen edustajat, ammattijärjestöjen, työnantajajärjestöjen, muiden toimijatahojen edustajat.
 1. TULOSTEN RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ
 • ELY vastaa kokonaisraportoinnista ja viestinnästä, oppilaitokset vastaavat viestinnästä omissa organisaatioissaan. Raportoinnissa huomioidaan myös TE-toimiston suorittama laajempi haastatteluaineisto. Päätavoite viestinnässä on prosessissa tunnistettujen jatkotoimenpiteiden viestintä ja niiden toimeenpanon edistäminen
 • Jatkuvan oppimisen tiimi viestii nopeasti koulutus- ja osaamistarpeista.
 • Haastatelluille yrityksille viestitään prosessin aikana asiantuntijaraadin tuloksista, loppuyhteenvetomateriaali ja jatkotoimenpiteistä.
 1. JATKOTOIMENPITEET
 • Jokainen omassa organisaatiossa sovitulla tavalla. Päätetään myös, mitä yhteisiä toimenpiteitä tulokset edellyttävät. Tuloksia käsitellään vuosittaisessa Tulevaisuusverstaassa.

 

Keväällä 2020 koottu jatkuvan oppimisen tiimi jatkaa työtä

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Jatkuvan oppimisen tiimi jatkaa Etiäisen viitoittamalla tiellä. Se toteuttaa toimialakohtaista yrityshaastattelujen koordinointia Kymenlaaksossa. Jatkuvan oppimisen tiimin jäsenet muodostavat tiiviin, monialaisen ja osaavan yhteistyöverkoston alueen oppilaitosten, TE-toimiston ja ELY-keskuksen edustajista.

Toimialahaastattelut tehdään tiiviissä yritysyhteistyössä TE-toimiston ja oppilaitosten asiantuntijoiden kanssa. Kuvassa 2 esitetään vuoden 2020 toimenpiteet.

 

 

Kuva 2. Matkailu- ja ravitsemusalan sekä logistiikka-alan toimialakohtainen ennakointiprosessi vuonna 2020

 

Syksyllä 2020 kartoitetaan Matkailu- ja ravitsemusalan (MaRa-alan) ja Logistiikka-alan yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita. Tieto kootaan yhteiselle sähköiselle alustalle, joka ELY-keskuksen ennakointiasiantuntijan analysoinnin jälkeen jaetaan jatkuvan oppimisen tiimin välityksellä alueen kaikkien oppilaitosten ja TE-toimiston käyttöön. Tavoitteena on reagoida nopeasti, ja tarjota yrityksille niiden tarpeita vastaavia koulutus- ja palvelutuotteita. Tämä ainutlaatuinen Etiäinen -hankkeessa käynnistetty lyhyen aikajänteen ennakointityö vakiintuu nyt osaltaan varmistamaan kymenlaaksolaisille yrityksille osaavaa työvoimaa.  Osaaminen on ihmisen ja yritysten parasta muutosturvaa.

 

Lisätietoja: tarja.kahara@ely-keskus.fi, jatkuvan oppimisen koordinaattori