Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen (ESR+) hankehaku (2/2024) on auki 1.3.-10.5.2024 Etelä-savossa

Vuoden toinen haku (Erityistavoite 4.3 Yhdenvertaiseen osallistumiseen) on auki.

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla lisätään osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+-ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan seuraavia sisältöjä:

 • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja osallistetaan asukkaat mukaan kehittämiseen.
 • Tuetaan nivel- ja riskivaiheessa sekä kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille.
 • Vahvistetaan heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen menetelmien ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin.
 • Lisätään yksinäisten, erilaisten riippuvuuksien ja/tai työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.
 • Vahvistetaan heikommassa asemassa olevien kohderyhmien mielen hyvinvointia ja arjentaitoja.
 • Tuetaan heikommassa asemassa olevien perheiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä torjutaan ylisukupolvista huono-osaisuutta.
 • Edistetään vammaisten henkilöiden, kieli-, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöjen, maahan muuttaneiden ja muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien oikeuksien toteumista, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja yhteisöihin kiinnittymistä.
 • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista heikoimmassa asemassa olevien palveluiden, hyvinvoinnin ja yhteiskuntaan kiinnittymisen parantamiseksi.
 • Kehitetään helposti saavutettavia ja kohderyhmien arkiympäristöihin tuotavia palveluita.
 • Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.
 • Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävien toimintamallien suunnittelua ja kokeilukulttuuria kohderyhmälähtöisen pilotoinnin kautta.
 • Tuetaan ESR+ -ruoka-apuhankkeisiin liittyviä osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

Hankehakuilmoitukseen voit tutustua tästä linkistä (EURA2021).