Ruuti-hankkeen tehtävänä on kehittää sellaisia ura- ja työpaikkaohjauksen malleja, joissa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys tukevat yhtäältä yksilön omaa, luontaista mielenkiintoa urapolkujen rakentumisessa ja toisaalta pyrkii vaikuttamaan tasa-arvoa ja sukupuolisensitiivisyyttä tukevia käytäntöjä koulutuksessa ja työelämässä.

Hankkeen joulukuisessa (2018) Kick off -tilaisuudessa toimijat, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu palasivat hankeen syntymekanismeihin ja kutsui koolle hankkeen ideoijat ja sisältöön liittyviä asiantuntijoita välittämän tietoa suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä. Saimmekin hyvän kattauksen taustalla olevista perusteluista ja tiedosta puheenvuoronpitäjiltä; Ari Lindemanilta (Xamk) ja Tuija Arolalta (Kouvolan aikuiskoulutuskeskus), Ave Valojärveltä (Kouvolan kaupunki), Sini Taimelalta (Xamk) ja Heikki Melolinnalta (Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Iltapäivän tiivistyksenä voidaan todeta, että yhteiskuntamme tulee rakentaa ammatin- ja uravalmennuksen ohjausta yksilön mielenkiinnon, taipumusten ja osaamisten näkökulmista käsin ja laajentaa ohjattavat ihmisen ja ohjaajan itsensäkin ajattelumaailmaa urapolkujen mahdollisuuksista ja osaamisen kohdentumisesta sellaisille aloille, joihin yksilö ei välttämättä ensisijaisesti osaisi hakeutua. Iltapäivän aineisto on ladattavissa tämän kirjoituksen lopusta.

Jatkoimme hankkeen ydinkäsitteisiin liittyvää määrittelyä tammikuun työpajassa, johon kaikki osa-hankkeen toteuttajat osallistuivat. Tasa-arvon, sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolisensitiivisen ohjauksen määritelmät kiteytyivät työpajassamme seuraaviin lauseisiin:

Tasa-arvo

Tasa-arvo rakentuu perusoikeuksista, oikeudenmukaisuudesta, yksilön vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Tasa-arvo on yhdenvertaisuutta, ei tasapäistämistä. Tasa-arvoisessa työssä huomioidaan sukupuolten erityisominaisuudet ja kunnioitetaan niitä.

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys pohjautuu ihmisen arvostukseen ja yksilön omien kiinnostusten kohteiden ja vahvuuksien tukemiseen. Sukupuolisensitiivisyys on ihmisen kohtaamista omana itsenään kokonaisvaltaisesti sisältyen tietoiseen ajatteluun ja toimintaan. Sukupuolisensitiivisyys ei pakota, ei saa olla este eikä ole huutomerkki. Sukupuolisensitiivisyys on mahdollisuuksia, itsetuntemusta, valinnan vapautta ja sukupuolten välisen keskustelun ”uusi normaali”.

Sukupuolisensitiivinen ohjaus

Sukupuolisensitiivinen ohjaus on ennakkoluulotonta ja tietoista ohjaajan oman ajattelu haastamista. Sukupuolisensitiivinen ohjaus on ennen kaikkea asennetta ja ohjattavan kohtaamista, kuuntelemista, kuulemista ja kannustamista siten, että yksilön motivaatio, vahvuudet ja kiinnostus ovat keskiössä. Sukupuolisensitiivinen ohjaus avaa mahdollisuuksia, tukee päätöksentekoa, osaa ennakoida ja tehdä asiayhteyksien välille synteesejä.

Syksyn 2018 aikana toteutetussa opiskelijarekrytoinnissa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) vastaajat nostivat esille sekä oman osaamisen hyödyntämisen ja markkinoinnin, että monipuolisten vaihtoehtojen löytyminen työllistymistä tukeviksi toimenpiteiksi. Koulutuksen aikana toivotaan jo ohjauksen antavan näkökulmia työllistymiseen laaja-alaisesti, monipuolisesti ja eri vaihtoehtoja avaten. Vastaajien odotuksiin voidaan vastata laajentamalla ohjauksen käytäntöjä tasa-arvoiseen, sukupuolisensitiiviseen ja opiskelijan kokonaisosaamispääomaa hyödyntävään ohjaukseen.

Vastavuoroisesti tarvitsemme työelämän näkemyksiä sukupuolisensitiivisyydestä, tasa-arvoisesta työllistymisestä ja sukupuolisensitiivisestä valmennuksesta. Mitä perinteiset, sukupuoliroolien mukaiset työtehtävät taipuvat rekrytointitilanteissa uusiksi, hakijan taipumusten mukaisiksi mahdollisuuksiksi ja miten saada työvoimapulasta kärsiville aloille hakeutumaan lisää alalle sopivia hakijoita? Sukupuolisensitiivisyys rekrytoinneissa on myös mahdollisuus ja kilpailuetu alan julkisuuskuvalle, tärkeintä eli osaamista ja perustehtävää unohtamatta!