ProVaHealth hankkeessa helpotetaan terveydenhoito- ja hyvinvointialan startup- ja pk-yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille edistämällä uusien tuote- ja palveluideoiden kaupallistamista. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi tekemällä testauksia, validointeja ja keräämällä käyttäjäkokemuksia kumppanimaiden hyvinvointialojen yrityksille meillä Xamkin Active Life Labissa – tai päinvastoin, suomalaiset yritykset ovat voineet hakeutua testauttamaan tuotteitaan kumppanimaiden Living Lab -ympäristöihin.

TAVOITTEENA TYYTYVÄISET ASIAKKAAT JA TOIMIVA VERKOSTO

ProVaHealt-verkoston Living Labien toiminnan edistämiseksi laadittiin itsearviointityökalu, joka perustuu yrityksille tehtyjen testien palautteeseen. Toinen keskeinen kehittämiskohde on ollut Living Labeille soveltuva liiketoimintamalli eli malli siitä, miten niiden toiminta rahoitetaan ja mitä palveluita ne tuottavat ja kenelle. Kolmantena isona kokonaisuutena on ollut selvittää, millaisia edellytyksiä Living Labeilla olisi toimia yhdessä eurooppalaisena verkostona. Yhteistyöverkoston toiminnan kehittämisessä me Xamkilaiset olemme vahvasti tuoneet esille asiakkaalle syntyvän hyödyn, yhteistyön tuottaman arvon ja vaikuttavuuden huomioimista, jotta voimme yhdessä verkostona vastata paremmin asiakkaiden tarpeeseen kuin yksittäisinä toimijoina ympäri Eurooppaa. Vahvemmalla, koordinoidulla kansainvälisellä verkostolla olisi myös enemmän vaikutusvaltaa sellaisen politiikan kehittämiseen niin paikallisella kuin EU:n tasollakin, joka tukee Living Labien kehittämistä ja toimintamahdollisuuksia.

Sparraushetki start-up -idealle Tallinn Tehnopolissa.

KANSAINVÄLISEN LIVING LAB -VERKOSTON KYPSYYSMALLI

Hankkeessa luotiin kansainvälisen Living Lab -verkoston kypsyysmalli. Siinä kuvataan verkostotoimintaa neljällä tasolla. Ensin toimitaan avoimessa verkostossa (network), toinen taso on koordinoitu verkosto (coordinated network), jossa yhdistävä tekijä on hankerahoitus. Kolmas taso on yhteistyö, jossa rahoitusmallit ovat pitkäjänteisempiä, ja neljännellä tasolla kuvataan toimivaa yhteistyötä (collaboration), jossa mm. tieto, rahoitus ja tekniset resurssit jaetaan ainakin osittain. Edistyneeseeb yhteistyöhön kuuluu myös lyhyen aikavälin yhteiset tavoitteet ja visio.

ProVaHealth hankkeessa on syntynyt hyvä pohja edetä jatkossa näillä itse hyväksymillämme portailla avoimesta yhteistyöstä eteenpäin. Meillä on hyväksihavaittuja kehittämistyökaluja tunnemme jo toisiamme jonkin verran ja joukossamme on monia hyviä tyyppejä ja erinomaisia osaajia. Lisäksi meillä on yhteinen kehittämistavoite, kansainvälinen Living Lab –verkosto yritysten tueksi.

 

Selvitykset:

Comparison of Health and Wellbeing Living Lab Business Models: Preliminary result based on Business Model Canvas Evaluation
https://www.theseus.fi/handle/10024/152320

Empirical Evaluation of Health and Wellbeing Living Lab Business Models
https://www.theseus.fi/handle/10024/167613

How transnational Living Labs can help SMEs to internationalize?
https://www.theseus.fi/handle/10024/240222

 

LISÄTIETOJA:

Voit lukea lisää hankkeesta Xamkin verkkosivuilta tai täältä.

Natalia Narits ja Kaija Villman
kaija.villman@xamk.fi
puh. 0401764667
Xamk Pienyrityskeskus