Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysten mukaan arvioidaan, että kaikille luovan alan ammattilaisille ei löydy suoraan koulutusta vastaavaa työtä. Luovan alan osaamista on osattava soveltaa muille aloille. CityDrivers auttaakin luovan alan tekijöitä löytämään uusia työmahdollisuuksia maksuttoman palvelumuotoilukoulutuksen kautta. Mutta miten kaupunki ja muut alat voivat hyötyä luovasta osaamisesta?

INNOSTU LUOVAN ALAN MAHDOLLISUUKSISTA

Luovan alan kenttä tarjoaa uusia tapoja oman toiminnan kehittä­miseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Esimerkiksi sote-alalta ja nuorisotyöstä löytyy lukuisia esimerkkejä siitä kuinka taiteen avulla voidaan lisätä osallisuutta, työhyvinvointia tai lähteä ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita tai organisoitumisen haasteita. Esimerkiksi Joensuussa kehitettiin nuorisotilaa yhteisötaiteen avulla; nuoret saivat itse osallistua tilan suunnitteluun ja pääsivät valmistamaan kalusteita taiteilija-muotoilija-työparin johdolla. Lue lisää Coolitila-hankkeesta: https://nuorisoverstas.fi/hankkeet

Erilaisissa tuote- ja palvelukehitysprojekteissa muotoilun avulla voidaan minimoida virheiden mahdollisuuksia ja säästää kun saadaan tietoa asiakkai­den tarpeista ja löydetään uusia keinoja erottautua kilpailijoista. Muotoilun tutkimuksessa käyttäjä on keskiössä. Eri tutkimusmenetelmät antavat sellaista tietoa käyttäjistä, jota ei pelkillä kyselyillä ja gallupeilla saada. Muotoilua hyödynnettiin esimerkiksi Helsingin kaupunkipyörien hankinnassa. https://www.linkdesign.fi/hkl/

Yhteiskehittäminen ja monialainen toiminta ovat tätä päivää, erilaisia näkökulmia ja eritaustaisia ihmisiä tarvitaan toimivien palveluiden ja kaupunkien suunnittelussa. Luovan alan toimija voi toimia tiimissä esimer­kiksi luomassa yhteistä kieltä eri taho­jen välille ja visualisoida tietoa helposti ymmärrettävään muotoon.

Kurkkaa myös lisätietoja Pro Soveltavan Taiteen Tila ry:n ja Metanoia Instituutin taiteilija-konsultti-työpari pilotoinnista, jossa neljä työparia ratkoivat erilaisia organisaatioiden ja yritysten kehittämishaasteita: http://www.prostt.fi/taiteilija-konsultti-tyoparien-mentorointiohjelma/

MISSÄ OLEMME NYT MUKANA?

CityDrivers auttaa yrityksiä ja kau­punkeja löytämään oikeita tekijöitä luovilta aloilta ja kertoo luovien alojen mahdollisuuksista; millaisia palveluita luovat alat tarjoavat ja miten yrityksenne voisi hyödyntää luovan alan osaamista.

Olen hypännyt mukaan työryhmään, joka suunnittelee Kouvolan uuden nuorisoasiainkeskuksen muuttoa ja toimintojen yhdistämistä saman katon alle. Roolini on ollut konsulttimainen; olen tuonut työryhmään uutta näkökulmaa ja avannut millaisesta luovan alan osaamisesta projekti voisi hyötyä sekä järjestänyt tapaamisen työryhmän edustajille ja paikallisille muotoilijoille. Keississä ratkaistavia haasteita ovat muun muassa miten kaikki nuorten parissa toimivat tahot sijoittuvat tilaan niin, että se palvelee parhaiten asiakkaita, nuoria. Työryhmässä on myös mietitty työtilojen viihtyisyyteen ja toimivuuteen liittyviä kysymyksiä ja miten osallistaa nuoret ja henkilökunta suunnittelemaan uutta tilaa yhdessä. Tähän kaikkeen apua löytyisi muun muassa palvelumuotoilusta, tilasuunnittelusta sekä yhteisötaiteesta.

Toiseksi olen mukana Valkealan palvelualuemallin kehittämisessä, joka projektina onkin jo varsin pitkällä. Hahmottelimme kaupungin hyvinvointipalveluiden asiakkuuspäällikön ja hoivatyön esimiehen kanssa kehitysprojektin kokonaiskuvaa ja –tavoitetta ja sitä kautta kirkastaa, mikä heidän todellinen haasteensa on. Heidän toiveissaan on kehittää Mäntylän palvelukeskuksesta uudentyyppinen vanhustenkoti. Palvelumuotoilun menetelmin sekä henkilökuntaa, asukkaita ja muita sidosryhmiä osallistamalla tämäkin tavoite on saavutettavissa. Lopputulos on vielä auki – niin kuin usein kehittämiskohteen kuuluukin olla. On helpompi määritellä haaste tai tavoite, jota lähdetään ratkaisemaan, jolloin prosessi itsessään ohjaa kehittämiskohdetta kohti parasta lopputulosta.

Ensi keväälle on myös suunnitteilla tapahtumaa ja toimintaa liittyen Kouvolan Asuntomessuihin 😉

Otathan yhteyttä jos mielessäsi on sopiva kehittämiskeissi tai kaipaat apua luovan alan hankintoihin liittyen. Jutellaan lisää ja mietitään yhdessä mitä voisimme tehdä!

CityDrivers auttaa

terveisin

projektipäällikkö ja muotoilija Tiina Ikkonen

tiina.ikkonen@xamk.fi

044 702 8960