XAMK:n liiketalouden opiskelija Krista Raskinen kirjoitti hankkeemme toimeksiantona opinnäytetyön tradenomin (AMK) tutkintoon.

Opinnäytetyön nimeksi tuli Ikään liittyvä syrjintä rekrytointiprosesseissa.

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, ovatko haastatellut kokeneet ikään liittyvää syrjintää työnhakuprosessissa.

 

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin yhteisellä palaverilla loppukeväästä 2021. Opinnäytetyö valmistui ja esitettiin opinnäytetyöseminaarissa marraskuussa 2021 ja Krista valmistui tradenomiksi, suuntautuen HR-asiantuntijaksi, tammikuussa 2022.

 

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin laadullisella eli kvalitatiivisella menetelmällä ja tiedonkeruu teemahaastattelujen avulla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina sekä sähköpostihaastatteluin. Haastateltavat valikoituivat hankkeen kohderyhmästä Parikilta. Opinnäytetyöhön Krista haastatteli yhteensä kuutta kohderyhmän edustajaa, sekä kahta rekrytoijana toimivaa henkilöä.

 

Tutkimuskysymykseen ovatko työnhakijat kokeneet ikään liittyvää syrjintää rekrytointiprosessissa saatiin opinnäytetyössä vastaus: puolet, eli kolme kuudesta vastaajista tunsivat kokeneensa. Lisäksi kaikki haastateltavat vastasivat myöntävästi kysymykseen: luuletko että iällä on vaikutusta työllistymiseen yleisesti ottaen. Kolmas ikään liittyvä kysymys oli: oletko huomannut työllistymisen vaikeutuneen tietyn iän jälkeen omalla kohdallasi, johon kuudesta vastauksesta kahdessa viitattiin ikään.

 

Haastatteluiden lisäksi opinnäytetyön teoriaosuudessa avattiin iän tuomista fyysisistä muutoksista, rekrytointiprosessista ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä, sekä syrjintää estävästä lainsäädännöstä. Lisäksi opinnäytetyössä kerrottiin omakohtaisista kokemuksista rekrytoinnissa tapahtuneesta ikään liittyvästä syrjinnästä. Nämä oli löydetty internetissä olevista julkaisuista. Niissä tuli esille se, miten nopeasti meidänkin hankettamme koskeva digiloikka on edennyt ja miten se on ollut yksi iso tekijä ikään liittyvässä syrjinnässä rekrytointiprosessissa.

 

Opinnäytetyön johtopäätöksissä todetaan, että keskeisin parannustoimenpide ikään liittyvän syrjinnän ehkäisemiseksi olisi työnantajan edustajille tai rekrytoijille, että ei keskityttäisi liikaa hakijan ikään, vaan katsottaisi eniten hakijan koulutusta, kokemusta ja osaamista. Anonyymi rekrytointi voitaisiin ottaa yleisemmin käyttöön, jolloin henkilöstä nähdään tärkeimmät eli osaaminen, koulutus ja kokemus anonyymisti, ikään, nimeen, asuinpaikkaan ja sukupuoleen sitomatta. Työnantajien huomioida iäkkäämpien työnhakijoiden työ- ja elämänkokemus ja vankka ammattitaito.

 

”Opinnäytetyön aihe muotoutui omakohtaisesta kokemuksesta. Haastattelujen toteutusta hankaloitti koronapandemia, sillä haastattelukohteiden aukioloaikoja oli rajoitettu ja ihmiset olivat suositusten mukaisesti enimmäkseen etätyössä. Lopputulokseen olen kuitenkin tyytyväinen, sillä sain vähäisistä vastauksista huolimatta hyviä ja kattavia vastauksia, sekä vastauksen tutkimuskysymykseeni ”ovatko työnhakijat kokeneet ikään liittyvää syrjintää rekrytointiprosessissa?”.”

  • Krista

 

Krista Raskinen

Paula Leppänen