Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijalle opinnäytetyön liittäminen hankkeeseen syventää aiempaa tietoa aiheesta ja laajentaa tutkimus- ja kehittämismenetelmäosaamista. Näin on tapahtunut Versus-hankkeessa, jossa kehitetään uusia malleja tupakointikokeilujen vähentämiseen. Vastavuoroisesti opinnäytetyöt ovat edistäneet kehittämistyötä hankkeessa.

 

Versus-hankkeessa kehitetään kuvallisia ja pelillisiä menetelmiä tupakoinnin ehkäisyyn. Opiskelijoiden yksi opinnäytetyö koskeekin nuoria osallistavaa, kuvallista aineistonkeruuta heidän kouluympäristössään. Maija Aho on koonnut oppilaiden mielipaikkoja koskevan kuva- ja tekstiaineistonsa yläkoululaisilta näiden matkapuhelimilla ottamista kuvista ja kuville antamista merkityksistä. Laadullisen kuva- ja tekstianalyysin perusteella oppilaille merkityksellisiä ovat kouluympäristön viihtyisyys ja sen virkistymistä, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja terveyttä tukevat tekijät. Oppilaat osallistuivat aineiston keruuseen erittäin innostuneesti, minkä mahdollisti koulun johdon ja opettajien myötämielisyys hankkeeseen. (Aho 2018)

Laura Haukijärven kirjallisuuskatsaukseen perustuvan opinnäytetyön aiheena on ollut 11-18-vuotiaiden tyttöjen ystävyyssuhteet terveyttä suojaavana tai haittaavana tekijänä. Tulosten mukaan ryhmään kuuluminen ja yhteenkuuluvuuden tunne suojaavat tyttöjen psykososiaalista terveyttä. Sen sijaan ryhmän ulkopuolelle jääminen ja vertaisten torjunta aiheuttavat mielialaongelmia ja negatiivista ruumiinkuvaa. Halu ulkonäön ja käyttäytymisen yhdenmukaisuuteen tyttöjen kesken on suuri ja voi johtaa myös riskikäyttäytymiseen, kuten epäterveelliseen syömiseen, laihduttamiseen tai päihteiden käyttöön. Tulosten mukaan nuorten tyttöjen terveyttä tulisikin edistää näiden sosiaalisissa ympäristöissä ja kehittää menetelmiä minäkuvan ja itsetunnon vahvistamiseen. (Haukijärvi 2018)

Sanna Tähkäsen on kartoittanut kirjallisuuskatsauksen avulla vertaissuhteiden ja uskomusten vaikutusta tupakointiin. Tulosten mukaan mielikuvat ja uskomukset vaikuttavat tupakoinnin aloittamiseen enemmän kuin tupakoinnin haitallisista terveysvaikutuksista annettu tieto. Ensimmäisen tupakan nuori saa usein ystävältään ja kokeilu voi jatkua, jos nuori olettaa kaveripiiriin kuulumisen edellyttävän tupakointia. Tupakoiva kaveripiiri ei kuitenkaan painosta tupakointiin, kun sen sijaan tupakoimattomissa nuorten ryhmissä ilmenee painostusta pysyä tupakoimattomana. Tutkimustulokset puoltavat visuaalisen ja osallistavan valistuksen käyttöä tupakoinnin ehkäisyssä. (Tähkänen 2018)

 

teksti:

Kirsi Purhonen, projektipäällikkö
Marja-Leena Kauronen, terveyden edistämisen asiantuntija
Angelika Polak, projektityöntekijä

 

Lähteet:

Aho, M. 2018. Kuvattuja merkityksiä: 7.-luokkalaisten merkitykselliset asiat koulussa. Opinnäytetyö (yamk). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Terveyden edistämisen koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/143007

Haukijärvi, L. 2018. 11-18-vuotiaiden tyttöjen ystävyyssuhteet ja psykososiaalinen terveys – Suojaavat ja haittaavat tekijät. Opinnäytetyö. Terveyden edistämisen koulutusohjelma (yamk). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu/Kirjasto, opinnäytetöiden arkistointi. 2018.

Tähkänen, S. 2018. Vertaissuhteiden ja uskomusten vaikutus nuorten tupakointikäyttäytymiseen. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Terveyden edistäminen (yamk). https://www.theseus.fi/handle/10024/142951