Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja kertoi tilaisuuden avauksessa tilan historiasta. Tilalla oli tehty kevättalvella 2016 eri-ikäiseen metsikön kasvattamiseen liittyviä hakkuita. Hakkuiden kohteena oleva tila tuli Suomen luonnonsuojeluliiton hallintaan testamentin kautta. Testamentin tekijän Ilmari Räsäsen toiveiden mukaisesti tilaa hallinnoimaan perustettiin säätiö. Ilmari Räsäsen Säätiö hoitaa nyt Heinäveden Vihtarissa sijaitsevaa tilaa testamentin tekijän toiveiden mukaisesti luonnonsuojelun mallitilana. Tila sisältää arvokasta perinneympäristöä, yhteensä 206 hehtaarin laajuiset luonnonsuojelualueet sekä talousmetsää. Tilalla harjoitetaan taloudellisesti tuottavaa avohakkuutonta metsätaloutta myös luonnon kannalta kestävästi.

Maastossa ensimmäisellä kohteella aiheutti vilkasta keskustelua kasvupaikan ravinteisuuden merkitys pyrittäessä eri-ikäisen metsän kasvattamiseen. Keskustelussa päästiin yhteisymmärrykseen ja hyväksyttiin menetelmän mahdollisesti aiheuttama kasvutappio ja puuston hitaampi elpyminen verrattuna tasaikäisen metsikön kasvattamiseen. Seuraava kohde oli ojitetun turvemaan reunaan jätetty hakkaamaton suojakaista. Kaistan tarkoituksena oli saada kanalintujen onnistunut siirtyminen voimakkaammin hakatuilta alueilta riistalle suojaiseen paikkaan. Kohteella keskusteltiin ojien merkityksestä kanalintujen poikueiden menehtymisestä, joko hukkumalla ojaan tai kastumisesta johtuvaan paleltumiseen. Siirryimme seuraavaksi kohteelle, joka oli yläharvennettu siten, että männikön alla oleva kuusentaimikko oli säästynyt. Kohteen välittömässä läheisyydessä oli kivikkoinen kumpare, jossa ei ollut aluskasvillisuutena taimikkoa. Keskusteltiin olisiko kohde pitänyt hakata kesällä, jotta maanpinta olisi rikkoontunut mikä edistäisi taimettumista. Tilaisuuden vetäjä Risto Sulkava totesi, että Suomen luonnonsuojeluliiton metsä pyritään hakkaamaan aina talvella mahdollisien maastovaurioiden takia. Tapahtumassa mukana olleilla oli kaikilla metsäalan koulutus ja maastossa liikuttaessa keskustelu jatkui vilkkaana, aiheina mm. hakkuun kannattavuus, raivauksen tarve ennen hakkuuta, vesiensuojelu, turvemaiden ojitukset ja niiden kannattavuus sekä tiheän männikön harvennus.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:
http://www.sll.fi/

Risto Sulkavan haastattelu
https://www.youtube.com/watch?v=w2jNU6SghGU