Kaakkois-Suomen turvapuisto on kokonaisturvallisuuden ja digitaalisen vastuullisuuden toimintakonsepti. Se tarjoaa varautumisen ja valmiusharjoittelun ympäristön, sekä alueellisista turvallisuustoimijoista muodostuvan kokonaisturvallisuuden yhteistyöverkoston. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamisesta 24.1.2022.

Xamk kouluttaa osaajia palvellen alueen toimijoita, jotka rakentavat uuden ajan työelämää. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptin myötä Xamkin rooli vaikuttavana ja vastuullisena uusien osaajien kouluttajana ja aluekehittäjänä vahvistuu. Syntyy osaajia, jotka palvelevat työelämää kestävästi ja vastuullisesti. Xamk yhdessä elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden, kuntien, viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja yksilöiden kanssa muodostaa Kaakkois-Suomen turvapuiston kokonaisturvallisuuden yhteistyöverkoston. Yhteistyöverkostoon kuuluvat toimijat jakavat turvallisuustietoa ja -osaamista, asettavat yhteisiä tavoitteita ja osallistuvat alueelliseen valmiusharjoitteluun ja varautumistoimintaan.

Paras tapa tehdä tulevaisuutta on luoda se yhdessä. 

Toiminta

Kyberturvallisuuden koulutuksen, TKI-toiminnan ja yrittäjyyden vahvistaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä Kotkan kaupungin vetovoima- ja yrittäjyysohjelman Kyberturvallisuuden kärkikaupunki -tavoitteessa. Tavoitetila vuonna 2025 kuvaa kyberturvallisuuskoulutuksen tuottavan huippuosaamista Kotkan seudun elinkeinoelämälle, kyberturvallisuusteollisuudelle ja viranomaisille.

Kaakkois-Suomen Turvapuiston toimintakonsepti on datalähtöinen, osallisuutta lisäävä, ja digitaalista turvallisuuskulttuuria rakentava. Toimintakonseptin fokus on digitalisaatiokehityksessä: kyberturvallisuudessa sekä turvallisuus- ja valmiussuunnittelussa. Turvallisuustoimijoiden yhteistyönä turvapuistosta voidaan rakentaa digitaalista tulevaisuutta ja riskejä kartoittava kokonaisturvallisuuden tutkimusalue (Comprehensive Security Range). Kyberturvallisuuden tavoitetason toimijuuden ylläpito saavutetaan konseptin, alueen erityispiirteiden ja ajankohdan tarjoamien mahdollisuuksien ja rajoitteiden puitteissa. Mukaan tulevilta toimijoilta edellytetään erillistä skenaarioprojektia yhteistyön mahdollistamiseksi. (Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamispäätös, 2021)

Alueellinen valmiuskeskus (AVAK) on kunnan johtamaa ja avustamaa toimintaa. AVAK toimii kunnanjohtajan ja johtokeskuksen tai muun viranomaisjohdon alaisuudessa suorittavana portaana. Toiminta käynnistetään kunnanjohtajan määräyksestä tai muun viranomaisen virka apupyynnöllä, AVAK ei itsenäisesti johda toimintaa. AVAK-toiminnan tunnistettuja tehtäviä ovat esimerkiksi häiriötilanteiden logistiikkatuki: tavarasiirrot, kierrätys, lajittelu, lastaus/purku, liikenteen ohjaus, liikennelaskenta, sekä tapahtumaturvallisuus, yhteydenpito johto- ja tilannekeskuksiin sekä viranomaisten (Poliisi, Kymsote, Kympe, Pv) tuki.

Yhdistykset ja järjestöt toteuttavat kunnan kanssa sopimukseen perustuvaa koulutus- ja harjoittelutoimintaa, joilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia ylläpitäviä kunnan ydintoimintoja ja järjestelmiä. AVAK-toimintaan sitoutuvia yhdistys- ja järjestötoimijoita kutsutaan mukaan valmiusharjoitusten suunnitteluun ja viranomaisten kanssa tapahtuviin yhteisharjoituksiin. (Kotkan kaupunki, AVAK- Alueellinen valmiuskeskus tarveselvitys 2021) SEVESO-harjoitukset tarkoittavat EU:n Seveso III -direktiivin mukaista velvoitetta kemikaaliriskialueen toimijoiden turvallisuuden suunnitteluun, kehittämiseen ja harjoitteisiin. Seveso III -direktiivi ohjaa ehkäisemään suuronnettomuuksia, joissa on mukana vaarallisia aineita, sekä rajoittamaan onnettomuuksien ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Kotkan Kantasataman alue on SEVESO III -direktiivin mukaista kemikaaliriskialuetta. Tämä rajoite voidaan nähdä alueen kilpailuetuna, joka huomioidaan esimerkiksi Xamkin tutkintoon johtavissa koulutuksissa tai alueen organisaatioiden henkilöstön tehtävänkuvissa. Yhteistoiminta Kantasataman alueen turvallisuustoimijoiden kesken valmius- ja varautumisharjoitteissa tuo etuja kaikille toimijoille. (Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamispäätös, 2021)

Xamkin koulutuksen rooli

Logistiikka ja merenkulku

Kymenlaakson status merkittävänä logistiikkamaakuntana vahvistuu alueelle suunniteltujen Suomen Malmijalostuksen akkumateriaalitehdas ja UPM:n biojalostamo hankkeiden toteutuessa. Lisäksi Kotkassa satama- ja teollisuussidonnaisen raskaan liikenteen arvioidaan Hyväntuulentiellä kasvavan +80 % lähes neljääntuhanteen ajoneuvoon vuorokaudessa 2040 mennessä, lisäten samalla VAK-kuljetusten määrää (Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamispäätös, 2021). Teollisuuden, satamatoimintojen ja liikennemäärien kasvu heijastuu myös osaavan työvoiman tarpeeseen, joka lisää logistiikan koulutuksen ja turvallisuusosaamisen merkitystä.

Turvapuiston Kuuri-I5 tila tuo uusia mahdollisuuksia logistiikan koulutussisältöön esimerkiksi työturvallisuuden ja vaarallisten aineiden kuljetus -koulutuksille. Kantasataman alueella toteutettavat SEVESO-harjoitukset voidaan nähdä kilpailuetuna ja vahvistavan sekä logistiikan että merenkulun koulutustarjontaa. Kaakkois-Suomen turvapuistoon toimintakonseptiin liitettävien turvallisuussisältöjen myötä logistiikan koulutus voidaan viedä uudelle tasolle. Logistiikan koulutuksessa on jo nyt kurssitarjontaa, jotka voidaan osittain kytkeä Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptiin. (Soveltuvia opintojaksoja: Vaarallisten aineiden kuljetus LO00EB60, Työturvallisuus LO00EB58, Logistics project LO00CW2.)

Ensihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi ja geronomi

Xamkin ensihoidon koulutus hyödyntää Kaakkois-Suomen Turvapuiston katettua Kuuri I5 turvapuistotilaa ja viereisiä laiturialueita viranomaisten ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun järjestöjen kanssa toteutettavissa turvallisuusharjoituksissa. Turvallisuusharjoituksiin voi erikseen sovittaessa osallistua myös yrityskumppaneita avustajan tai tarkkailijan rooleissa.

Xamkin sairaanhoitaja, sosionomi- ja geronomi koulutuksilla on mahdollisuus osallistua turvapuiston toimintaan projektiopintojen, harjoitteluiden ja opinnäytetyötoimeksiantojen osalta. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonsepti tarjoaa mahdollisuuksia terveysalan koulutukselle Kotkan kaupungin johtamassa AVAK-toiminnassa, sekä kannustaa terveysalan opiskelijoita uusien palveluiden kehittämiseen ja innovatiiviseen yrittäjyyteen.
AVAK-toimintaan liitettävistä palveluista esimerkkinä opiskelijoiden tuottama terveysneuvontapalvelu järjestäminen, joka tukisi Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelman tavoitteita päihteiden käytön vähentäminen ja tapaturmien ehkäisy (AVAK-toiminta, Vornanen 2021).  Kotkan kaupungin tavoitteena on parantaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja konkreettista kehittämistä. Terveysneuvontapalvelu olisi mahdollista käynnistää kokeiluna KymVake -hankkeen käynnistyessä yhteistyössä terveysalan koulutuksen kanssa esim. keskustan Xlab Kotka tilaa hyödyntäen. (Soveltuva opintojakso: Projekti työelämän kehittämisessä HT00DV22 )

Kyberturvallisuus

Xamk tuottaa kyberturvallisuuden asiantuntijoita alueen elinkeinoelämän monipuolisiin tarpeisiin.  Kaakkois-Suomen Turvapuiston yhteistyökonseptin digitaalisen vastuullisuuden tavoite ohjaa mukana olevia toimijoita riittäviin ja tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuusratkaisuihin.

Xamkin kyberturvallisuuden koulutus ja TKI-toiminta kytkeytyvät loogisesti Kaakkois-Suomen turvapuiston yhteistyökonseptiin tukien mukana olevia toimijoita kyberturvallisuusratkaisujen kehittämisessä, kyberturvallisuustiedon ja -taitojen vahvistamisessa. Xamkin kyberturvallisuuden ratkaisuarkkitehti on keskeisessä roolissa koulutuksen, opiskelijoiden ja yritysten välisessä yhteistyössä. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi projektiopinnot, opinnäytetyö ja työharjoittelu. (Soveltuva opintojakso: Kyberturvallisuusprojekti TI00BI27.)

Ohjelmointi ja peliohjelmointi

Ohjelmoinnin ja peliohjelmoinnin koulutuksella ja osaajilla on kysyntää usealla toimialalla. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptissa on tulevaisuudessa odotettavissa useita ohjelmointiin liittyviä kehittämiskohteita, joita Xamkin ohjelmoinnin ja peliohjelmoinnin opiskelijat voivat suorittaa projektiopintoina, harjoitteluna tai opinnäytetyönä. Peliohjelmoinnin koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa useita työelämälähtöisiä toimeksiantoja peliprojektit 1,2,3,4 ja 5 opintojaksoilla (yht. 25 op.), vapaavalintaisissa opinnoissa (15 op.) sekä harjoitteluna (30 op.).

Xamkissa kehitetty Virtuaalinen turvapuisto on VR-teknologiaa hyödyntävä työturvallisuuden harjoitusympäristö, jossa harjoittelu perustuu turvallisuushavainnointiin ja oikea-aikaiseen reagointiin. Virtuaalista turvapuistoa on tarkoitus kehittää yhteistyössä peliohjelmoinnin koulutuksen ja TKI-toiminnan kanssa osaksi Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptia.

Turvallisuustradenomi

Xamkin liiketalouden turvallisuusalan tradenomikoulutus tuottaa osaajia turvallisuusalan asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Savonlinnan kampuksella toteutettavassa koulutuksessa korostuvat turvallisuusalan toimintaympäristö, kannattava liiketoiminta turvallisuusalalla, kyberturvallisuus ja kriisinhallinta, johtaminen ja esimiestyö sekä turvallisuusalan tulevaisuus.

Tradenomikoulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi turvallisuuspäällikön tai turvallisuusalan kouluttajan tehtäviin, sekä riskienhallinnan suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutus tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja eri viranomaisorganisaatioiden kanssa. Kaakkois-Suomen turvapuistoon soveltuvia opintoja ovat esim. turvallisuusprojekti, yritysturvallisuus, riskienhallinta, varautuminen ja kriisijohtaminen.

XAMKIN TKI-TOIMINNAN ROOLI

Virtuaalinen turvapuisto

Virtuaalinen turvapuisto on Xamkin kehittämä virtuaalinen ympäristö työturvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun. VR-teknologiaa hyödyntävän turvapuiston kehittäminen on aloitettu logistiikan ja satamatoimintojen harjoitusskenaarioiden rakentamisella. Virtuaalisessa satamaympäristössä harjoitellaan satamatoimintojen riski- ja vaaratilanteiden havainnointia ja oikea-aikaista reagointia. Virtuaaliseen turvapuistoon on tarkoitus mallintaa harjoitusskenaarioita sataman sisäisen liikenteen ja raideliikenteen tasoristeysalueiden turvallisuuteen liittyen. Turvapuistoa kehitetään myös muiden toimialojen työturvallisuusharjoitteluun.

Visio 2024 on virtuaalinen turvapuisto, joka palvelee työturvallisuuden harjoitusympäristönä monipuolisesti koulutusta ja työelämää eri toimialoilla (logistiikka, rakennustekniikka, energiatekniikka). Tavoitetila saavutetaan Xamkin TKI-toiminnan ja peliohjelmoinnin koulutuksen yhteistyönä rakentamalla virtuaalisesta turvapuistosta koulutuksen ja TKI-toiminnan yhteinen kehittämisalusta.

TLT – Turvallinen logistiikan tulevaisuus

TLT – Turvallinen logistiikan tulevaisuus -hanke toteuttaa konkreettisesti tietoon pohjaavaa yhteistoiminnallista turvallisuussuunnittelua kansallisen huoltovarmuuden kannalta keskeisessä satamalogistiikan kontekstissa. Hanke tuo yhteen Kymenlaakson alueen satamasidonnaiset toimijat, jotka yhdessä tarkastelevat satamalogistiikan turvallisuutta ja riskien hallintaa omien lähtökohtiensa sekä systeemisen turvallisuuden näkökulmista.

Hanke kokoaa toimijoiden yhteisen ymmärryksen satamalogistiikan turvallisuuden nykytilasta, tunnistaa tulevaisuuden erilaisia, mahdollisesti lisääntyviä häiriötilanteita, kuten koronan kaltaisia pandemioita sekä sään ääri-ilmiöihin liittyviä haasteita ja uhkakuvia. Toimijoiden ja kohderyhmien yhteisellä innovoinnilla ja pilotoinnilla etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja riskien arviointiin, hallintaan sekä turvallisuustason kustannustehokkaaseen seurantaan. Uudenlaisia ratkaisuja voidaan löytää nykyaikaista teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä.

Keskeisenä tavoitteena on normaaliolojen menetelmien ja järjestelmien sovittaminen joustaviksi ja mahdollisimman sulavasti äkillisiinkin häiriötilanteisiin soveltuviksi ja muokattaviksi. Tällä parannetaan yritysten ja yhteiskunnan varautumistasoa ja resilienssiä.

KymVake – Kymenlaakson alueellisen varautumisyhteistyön kehittäminen

KymVake -hankkeen tavoite on vahvistaa alueen elinkeinoelämän, korkeakoulun ja viranomaisten yhteistyötä ja valmiuksia toimia vakavissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa tai niiden uhatessa. Hankkeen toimenpiteet liittyvät Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson alueen palautumista koronatilanteessa kehittämällä varautumistoimintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvioinnin mukaisiin tarpeisiin: varautuminen viestintäverkkojen ja palveluiden vakaviin häiriöihin, varautuminen merelliseen monialaonnettomuuteen ja varautuminen logistiikan häiriöihin.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat varautumiseen liittyvään perehdytykseen ja harjoitteluun sekä alueen elinkeinoelämän, kunnan, korkeakoulun ja viranomaisyhteistyön kehittämiseen. (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku v. 2022.)

Virtuaalinen sairaalaympäristö 1.0 ja Ambulanssisimulaattorin kehittäminen

Virtuaalinen sairaalaympäristö 1.0  -hankkeen tavoite tarkoitus jatkaa Xamkin Virrake -työkalun kehittämistä mallintamalla erityisesti Kymenlaakson keskussairaalan ulkotiloja ja lähialueita. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Kymsoten ensihoidon kanssa ja toiveena on hyödyntää virtuaalimallia Kymsoten henkilöstölle suunnatuissa uusien tilojen käyttökoulutuksissa. Kiinnostus on myös ambulanssihallin, ensiavun ja hoitotilojen sekä laitteiden mallintamiselle. (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku 3.11.–3.12.2021.)

Kehitettyä virtuaalimallia voidaan osittain hyödyntää myös Xamkin ambulanssisimulaattorissa, johon on tarkoitus tuoda XR (Extended Reality) eli laajennetun todellisuuden teknologia osaksi hälytysajoharjoittelua ja hoidollisia toimenpiteissä. Tuomalla XR-teknologia simulaattoriin mahdollistetaan harjoittelutilanteissa todellisuutta vastaavia näkymiä ja tilanteita, joita on muuten mahdotonta saada aikaan. XR -teknologian avulla voidaan vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia niin hälytysajossa kuin hoitotyössä. Sen avulla on myös helpompi tuoda ketterästi lisäsisältöä käytännön kenttätyön harjoitteluun ja ensihoidon koulutukseen myös jatkossa. (William ja Ester Otsakorven säätiön rahoitushaku 30.11.2021)