Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun -hanke on loppusuoralla. Hanke alkoi keväällä 2017 ja päättyy virallisesti elokuun 2019 lopulla. Opiskelijayrittäjyyden tukemiseksi Yrittäjäksi -hankkeen toiminnan ytimessä ovat olleet yrittäjyyteen kannustaminen, innostaminen ja opiskelijoiden tukeminen yrittäjyyden alkutaipaleella. Hankkeen aikana opiskelijoille ja nuorille on tarjottu erilaisin keinoin mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen ja myös kokeilla sitä käytännössä.

 

Kesäyrittäjyysmallin rakentaminen

Hankkeen tavoitteena oli luoda mallia kesäyrittäjyyden mahdollistamiseksi. Osana mallia hankkeessa kehitettiin Oma osaaminen euroiksi –opintokokonaisuus, joka toteutettiin kahdesti hankkeen aikana. Opintokokonaisuus on tarjonnut osallistujille tukea ja osaamista yrittäjyyteen. Kokonaisuuden tavoitteena on ollut tarjota nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuksia työllistää itseään vaikkapa kesäksi hyödyntäen kevytyrittäjyyttä. Opinnoissa on korostettu yhteistyötä yrittäjien kanssa, monipuolisuutta, monimenetelmällisyyttä ja monialaisuutta. Oma osaaminen euroiksi -toteutus on saanut hyvää palautetta ja sitä pyritään tuotteistamaan osaksi opintotarjontaa myös jatkossa. Tämänkaltaiset toteutukset tasapainottavat olemassa olevaa yrittäjyyden opetuksen verkkotarjontaa.

”Ainakin tämän kurssin jälkeen kynnys yrittää on laskenut merkittävästi.”

”Monipuolinen ja mielenkiintoinen opintojakso, jonka jälkeen helppo hahmottaa kuinka olisi mahdollista työllistyä yrittäjänä.”

 

NY Start Up – oiva mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä

NY Start Up on yrittäjyysvalmiuksia ja -taitoja kehittävä opintokokonaisuus korkea-asteen opiskelijoille. Tässä 10 opintopisteen kokonaisuudessa korkeakouluopiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi monialaisen, oikealla rahalla toimivan yrityksen. Yrittäjäksi -hanke oli mukana jalkauttamassa NY-toimintaa korkea-asteelle. Keväällä 2018 Etelä-Savon aluefinaalissa olikin ensimmäistä kertaa mukana myös korkea-aste. Kyseinen korkea-astetta edustanut opiskelija perusti NY-opintojensa päätteeksi toiminimen.

Myös keväällä 2019 Xamkia edusti kansallisessa finaalissa opiskelijoidemme NY-yritys, jonka toimintaa on myös tarkoitus jatkaa NY-lukuvuoden jälkeen. Yrittäjäksi-hankkeen yhteistyö opintojakson toteutuksessa on mahdollistanut opiskelijoille osallistumisen erilaisiin tilaisuuksiin ja tempauksiin mm. myymään ja markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan joulusesongin aikana sekä verkostoitumiseen alueella.

Opinnäytetyönsä hankkeelle tehneen Elisa Kaasisen sanoin: ”NY Start Up –opintojakso on hyvä keino harjoitella yrittäjyyttä. Parhaimmassa tapauksessa se myös yhdistää erilaisia tai miksei samanlaisiakin persoonia. Ideoita ei tarvitse olla valmiiksi, ne voi voivat syntyä yhdessä tekemisen ja pohtimisen tuloksena. Rohkea voi myös hypätä mukaan tuntemattomaan toisen opiskelijan seuralaiseksi yrittäjyyden polulle ja innovoida sekä kehittää toisen ideaa. Sitähän työntekijätkin tekevät päivittäin arkipäivän työssään. Riskit ovat pienet, joten kompastuminen tällä tiellä ei haittaa. Todellisuudessahan oikeassakin elämässä tappion tekeminen tai konkurssi on kokemus siinä missä muukin – se mikä ei tapa tunnetusti vahvistaa. NY Start Up on kokeilemisen ja innovoinnin mahdollisuus. Askel, joka voi joskus muuttua kilpajuoksuksi oikeassa yritysmaailmassa.” (verkkolehti Read 3/2018).

 

Innovaatiokilpailuja ja monipuolisia tapahtumia

Hankkeen aikana on järjestetty mm. Innostu yrittäjyydestä –tapahtumia. Tapahtumien merkeissä on kuultu asiantuntijoita ja paikallisten yrittäjien kasvutarinoita sekä kokemuksia yrittäjyydestä. Tarinat ovat oiva tapa jakaa tietoa ja kokemuksia yrittäjyydestä.

Marraskuussa 2017 ja 2018 hanke on mahdollistanut opiskelijoiden osallistumisen korkeakouluopiskelijoille suunnattuun innovaatiokilpailuun. Innovate or Die (IOD) on kansallinen Innovate or die Oy:n järjestämä kilpailu, joka tarjoaa innovatiivisen tavan oppia ja luoda kontakteja yrityksiin, kun taas yritykset saavat mahdollisuuden löytää ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin tehokkaasti (Innovate or Die 2018.). Kokonaisuus toteutetaan englanninkielisenä. Kilpailussa opiskelijoilla on mahdollisuus verkostoitua myös muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Parhaassa tapauksessa työskentely johtaa siihen, että yhteistyö opiskelijoiden kanssa voi jatkua tapahtuman jälkeenkin. Osallistuneet opiskelijat kokivat oppineensa paljon mm. innovoinnista ja tiimityöskentelystä.

 

Opiskelijatiimi valmistautumassa innovaatiokilpailun päätapahtumaa varten.

Yrittäjäksi –hanke on ollut mukana koordinoimassa ja järjestämässä kansainvälistä yrittäjyysviikkoa GEWiä Mikkelin kampuksella. Tapahtumaviikon jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta yrittäjäksi ryhtymisestä sekä rohkaista ja inspiroida ihmisiä yrittämään ja toteuttamaan ideoitaan. Yrittäjyysviikkojen aikana hanke on järjestänyt runsaasti monipuolista ohjelmaa nuorille ja opiskelijoille. Osana viikkoa toteutui mm. kansainväliset yrittäjyysmessut, joiden aikana opiskelijat esittelivät eri maiden yrittäjyyttä ja businesskulttuuria.

Video kansainvälisiltä messuilta: https://www.youtube.com/watch?v=bPyA1XFcl40 

 

Opiskelijat valmiina yrittäjyysviikkoon ja kansainvälisiin yrittäjyysmessuihin.

 

Tuloksia ja jatkoa

Hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin on osallistunut yhteensä 1216 nuorta ja opiskelijaa. Toimintaa opinnollistettiin paljon ja tuloksena hankkeen aikana on kertynyt 514 opintopistettä.
Tietoisuus yrittäjyydestä on kasvanut opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa. Mukana oleville opiskelijoille ja nuorille on syntynyt laajempi ymmärrys yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista sekä työelämätiedot ja -taidot ovat karttuneet. Palautteen perusteella osallistujat ovat saaneet hankkeen toimenpiteiden avulla ymmärrystä, intoa, tietoa ja taitoja yrittäjyyteen ja sen aloittamiseen. Peilaten hankkeen aikana kerättyyn palautteeseen hanke vastasi kehittämistarpeeseen ja tavoitteet toteutuivat hyvin.

Hankkeessa on edistetty Etelä-Savon nuorten yrittäjyyden ja korkea-asteen yrittäjyyden ekosysteemin toimenpiteiden polkumallia. Hankkeen myötä korkea-asteen NY-toiminta on saatu osaksi korkeakoulun opintoja. Jatkossa NY-mallia tulee kehittää edelleen ja yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä tiivistää. Yrittäjyysviikon osalta toteutukseen tulee saada lisää toimijoita mukaan. Yrittäjyysviikkoa voisi myös jatkossa paikallisesti opinnollistaa vielä vahvemmin esimerkiksi luomalla sen yhteyteen ”Yrittäjyysviikko” -opintojakson. Jatkokehittämisessä tulee myös hyödyntää saatavilla olevaa tietoa opiskelijayrittäjyyden kehittämiseen sekä hankkeessa kerättyä palautetta ja opiskelijayrittäjyysselvityksen tuloksia.

Tahtotilana on saada yrittäjämäinen toimintatapa läpileikkaavaksi toimintatavaksi ja osaksi kaikkien opiskelijoiden opintoja, jotta se mahdollistaa monialaisesti yrittäjyyspolun valitsemisen ja tarjoaa tietoja, taitoja, syötteitä ja mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Tehtävää on vielä paljon. Hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella voidaan sanoa, että on tärkeää, mahdollistaa opiskelijoille yrittäjyyteen linkittyvää tarjontaa mm. erilaisten yrittäjätarinoiden, yrittäjyystapahtumien ja -tuokioiden muodossa. Yrittäjyydestä kiinnostuneille tulisi myös olla täsmätarjontaa, kuten intensiiviopintojakso Oma osaaminen euroiksi on ollut. Myöskin yrittäjyyden opinnollistamista tulisi kehittää. Innovaatio- ja yrittäjyyskilpailut kuten Innovate or die tuovat myös hyvän lisän tarjontaan.

Työtä riittää, mutta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kirjoittanut

Anna-Maija Torniainen
projektipäällikkö
Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun –hanke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta (01.05.2017 – 31.08.2019) rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä.