Riina Albrecht, sovittelun ohjaaja, sosionomi (AMK), monialainen toimintakyvyn edistäminen (ylempi AMK)

Sovittelupalvelu on lakisääteistä palvelua, jonka palveluksessa ympäri Suomea työskentelee osaavia sovittelun ohjaajia. Palvelua annetaan toimivien restoratiivisen eli korjaavan oikeuden periaatteiden mukaisesti asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Sovittelun ohjaajilla on myös hyvin paljon käytössä erilaisia vuorovaikutuksen menetelmiä, käytäntöjä ja työotteita moneen tilanteeseen. Todettakoon, että juuri asiakkaan ohjaamisessa palvelujen piiriin näyttäisi siltä, että asiakas tulee palvelluksi. Erilaisten tuki- ja jatkopalvelujen saatavuus kuitenkin vaihtelee eri puolilla Suomea. Isommilla paikkakunnilla niitä yleensä on tarjolla, mutta haja-asutusalueella sekä pienillä paikkakunnilla saatavuus saattaa olla heikkoa. Sovittelupalvelua on kuitenkin saatavilla koko maassa Helsingistä Utsjoelle ja kaikkialla siltä väliltä.

Sovittelu on ainutlaatuinen julkinen palvelu, jonka perustehtävä on auttaa rikosten ja riitojen osapuolia puolueettomasti ja vapaaehtoisesti käsittelemään tapahtumia sekä sopimaan niitä haluamallaan tavalla. Sovittelua ohjaa restoratiivisen oikeuden periaatteet ja dialogiset vuorovaikutuskäytännöt. Sovittelussa keskustellaan asiakkaiden kanssa nimenomaan siitä, mitä on tapahtunut, miltä se on tuntunut, miten ja mihin tapahtunut on vaikuttanut, mitä pitää tapahtua asiasta eteenpäin/yli pääsemiseksi ja mikä riittää hyvittämään tapahtuneesta aiheutuneet haitat. Keskustelua käydään katse tulevaisuuteen suuntaamalla. Jokainen osapuolista käy prosessia omassa tahdissaan siihen osallistuessaan.

Ylempi AMK-koulutus herättää ajattelemaan asioita uudella tavalla

Sovittelun ohjaajana olen vuosia miettinyt nimenomaan asiakkaiden kanssa tehtävää ohjaus- ja vuorovaikutustyön sisältöjä. Hakeutuessani tähän koulutukseen ajattelin sen tuovan minulle mahdollisuuden pureutua asiaan. Yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa on ollut minulle työssäni aina tärkeää. Kiinnostavaa nimenomaan on, millä muotoa asiakkaita ohjataan, neuvotaan ja informoidaan näkemään palvelujen tuomia mahdollisuuksia heidän kamppaillessaan omassa kriisissään. Kumpikin rikoksen tai riidan osapuoli tulee autetuksi sitä halutessaan.

Koulutuksen myötä minulle tuli mahdollisuus tehdä opinnäytetyö oman työn kehittämisen näkökulmasta. ”Sovittelun ohjaajan rooli asiakkaan ohjaamisessa tuki- ja jatkopalveluin – asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden tukijana” on ensimmäinen suoraan sovittelun ohjaajille suunnattu opinnäytetyö. Se on toteutettu teemahaastattelemalla sovittelun ohjaajia ympäri Suomen.

Opinnäytetyö tarjoaa mahdollisuuden monenlaiselle jatkotyöskentelylle. Esimerkkinä mieleen tulee asiakkaan palveluihin ohjaamisessa yhteistyökumppanien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, sovittelun ohjaajan työprosessien mallintaminen ja osaamisen jakaminen sekä erityispiirteitä omaavien sovittelujen asiakkaiden ohjaaminen tuki- ja jatkopalveluihin.

Näin valmistumisen kynnyksellä voin todeta, että opintoni monialainen toimintakyvyn edistäminen (ylempi AMK) -koulutuksessa on ollut hieno kokemus reflektoida ja kehittää omaa työtä ja samalla tehdä sitä tunnetummaksi. Hienoa on, että koulutus pohjautuu moniammatilliseen ajatteluun ja kanssaopiskelijat ovat monelta alalta.

Mielestäni jokaisella työllä on oma erityislaatuisuutensa, kuten sovittelupalvelullakin. Tämä koulutus auttoi minua jälleen näkemään oman työni erikoislaatuisuuden kaikkien palvelujen kentässä. Yli 10 vuotta tätä työtä tehneenä on jäänyt paljon asioita taka-alalle ja joistakin on tullut jopa itsestäänselvyyksiä, mutta koulutus herätti ajattelemaan asioita uudella tavalla.

Lue lisää:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Sovittelupalvelut . Valtion sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelut, rikos- ja riita-asioiden sovittelu. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/sovittelupalvelut

Etelä-Savon ja Varkauden alueen sovittelutoimisto 2011. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.sovittelu.fi/index.php/fi/etela-savon-ja-varkauden-alueen-sovittelutoimisto