Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
 • Tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK)
  • fysioterapeutti (ylempi AMK)
  • geronomi (ylempi AMK)
  • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
  • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
  • naprapaatti (ylempi AMK)
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • sosionomi (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Monialainen toimintakyvyn edistäminen vahvistaa kuntoutuksen osaamista

Tule kehittämään ja jakamaan omaa osaamistasi monialaisessa opiskeluyhteisössä tavoitteena edistää asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista.

Sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen toimintaympäristöt muuttuvat, asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja menetelmät kehittyvät muun muassa teknologiaa hyödyntäviksi ja asiakkaiden roolia vahvistaviksi. Näin ollen myös palvelujen on uudistuttava.

Toimintakyvyn monialainen arviointi, kuntoutumista tukevan menetelmäosaamisen päivittäminen sekä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen kehittäminen ja kehittämisprojektien johtaminen ovat opintojen keskeistä sisältöä.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä. Olet valmis itsenäiseen ja vaativaan sosiaali- ja terveysalan työn päätöksentekoon.

Pystyt kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Koulutuksen keskeiset osaamistavoitteet ovat:

 • Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.
 • Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.
 • Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.
 • Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

Monialainen toimintakyvyn edistäminen -koulutuksessa suoritettu YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Toimintakyky | kuntoutus | monialaisuus | asiakasosallisuus | palvelujen kehittäminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Opinnot toteutuvat monimuotoisina niin, että ne onnistuvat pääosin työn ohessa. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys opiskelulle. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopiskelupäiviä Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa kolmen lukukauden ajan.

Lähiopiskelua täydentävät työelämään kytkeytyvät oppimistehtävät verkko-opintoina.

Monialaisuutta varmistaa Master School -opintotarjonta, josta voit valita oman kiinnostuksesi mukaan kolmanneksen opinnoista. Niitä toteutetaan Xamkin neljällä kampuksella sekä ennalta sovittuina lähiopiskelupäivinä että kokonaan verkkototeutuksina.

Koulutuksen vastuuopettaja on tukenasi omannäköisen opiskelijapolun rakentamisessa ja monialaisen opiskelijaryhmän tapaamiset lähiopiskelupäivissä tuottavat hyvää vertaistukea opintoihin.

Opintoja on tarjolla niin verkko-opintoina, englanninkielisinä opintojaksoina, intensiivikursseina kuin monimuoto-opetuksenakin.

Savonlinnan kampuksella on koulutuksen käytössä sekä kotisimulaatioympäristö että toimintakykylaboratorio. Xamkin Saimaa Stadium Mikkelissä on myös koulutuksen oppimisympäristö.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on  90 opintopistettä (op):

Tutkintokohtaiset opinnot (30 op)

Keskeisiä osaamisalueita ovat

 • kuntoutuspalvelujen ennakoiva työelämäosaaminen
 • kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena sekä
 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Täydentävä osaaminen (30 op)

Täydentävän osaamisen opintoihin voit valita opintojaksoja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Xamkin yhteisestä ja laajasta Master School -tarjonnasta. Näitä opintoja järjestetään kaikilla Xamkin neljällä kampuksella (Mikkeli, Savonlinna, Kotka, Kouvola). Tarjolla on myös runsaasti verkko-opintoja.

Master School -tarjonta koostuu digitaalisuuden, johtamisen ja yrittäjyyden, kansainvälisen työympäristön sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen teemoista.  Nämä Master School-opinnot ovat kaikille koulutusaloille soveltuvia, ja niiden monialaisuutta on erityisesti kiitetty. Eri koulutusalojen kanssa yhteistyö Master School-opinnoissa tuo oman alan kehittämiseen paljon uusia näkökulmia.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyö liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat oman alasi kehittämistarpeita ja suunnittelet sekä toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit jo ennakkoon hahmotella työyhteisössä mahdollisia opinnäytetyön aiheita.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opinnäytetyö on tavallisesti 2-3 lukukauden mittainen kehittämisprosessi, jonka työstämistä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

Opiskelijat äänessä

Reeta Hurskainen

Sairaanhoitaja (YAMK)

Lue Reetan tarina

Elisa Kallio

Fysioterapeutti (YAMK)

Lue Elisan tarina

Mira Piilonen

Jalkaterapeutti (AMK)

Lue Miran tarina

Xamk Podcast: Mikä on monialainen toimintakyvyn edistäminen?

Xamkin Hyvinvoinnin huominen -podcastissa keskustellaan pitkän linjan kouluttajan ja timanttisen ammattilaisen, monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutusvastaavan Merja Reunasen kanssa siitä, millainen on Savonlinnan kampuksella järjestettävä monialainen YAMK-koulutus ja millainen merkitys sillä voi olla sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla toimivalle ammattilaisella sekä sote-alan työelämän kehittymiselle.

”Tein yamk-opinnäytetyötä hankkeen toimeksiannosta. Hankkeeseen tarvittiin lisätyövoimaa. Minua pyydettiin keskustelemaan muutamasta työtunnista, mutta yllättäen kyse olikin niin isosta työmäärästä, ettei työpaikan vaihtoa tarvinnut harkita paria minuuttia pitempään. Sain siis yamk-koulutusta vastaavaa työtä, vaikken edes tajunnut olevani oikeassa työhaastattelussa!”

Sari Saukkonen, ft (AMK), TKI-asiantuntija, Xamk

Opinnäytetyö: Nuorten matalan kynnyksen palveluohjauksen arviointi ohjausmallin kehittämiseksi

Monialaisen toimintakyvyn edistämisen koulutuksessa tehty sosionomi (YAMK) -opinnäytetyö toimi OHO! – Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen -hankkeen tukena.

Opinnäytteen tavoitteena oli edistää syrjäytymisvaarassa olevien varkautelaisten 16–20-vuotiaiden nuorten ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja etuuksille.

Työssä arvioitiin nuorten matalan kynnyksen palveluiden nykytilaa Varkaudessa ja tuotettiin arviointitietoa nuorten matalan kynnyksen palveluohjausmallin kehittämisen.

Tutustu koko opinnäytteeseen!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen
Kliininen asiantuntija -koulutuksen yläkuva

Master School

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

lehtori Anni Issakainen
puh. 040 198 4127
anni.issakainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi