Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Savonlinna
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • seuraavat hakuajat:
  • 17.-31.3.2021
 • Tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK)
  • fysioterapeutti (ylempi AMK)
  • geronomi (ylempi AMK)
  • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
  • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
  • naprapaatti (ylempi AMK)
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • sosionomi (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Monialainen toimintakyvyn edistäminen vahvistaa kuntoutuksen osaamista

Tule kehittämään ja jakamaan omaa osaamistasi monialaisessa opiskeluyhteisössä tavoitteena edistää asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista.

Sosiaali- ja terveysalan ja kuntoutuksen toimintaympäristöt muuttuvat, asiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja menetelmät kehittyvät mm. teknologiaa hyödyntäviksi. Näin ollen myös palvelujen on uudistuttava. Toimintakyvyn monialainen arviointi, kuntoutumista tukevan menetelmäosaamisen päivittäminen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja kehittämisprojektien johtaminen ovat opintojen keskeistä sisältöä.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti hyvinvoinnin ja kuntoutumisen asiantuntijatehtävissä. Olet valmis itsenäiseen ja vaativaan sosiaali- ja terveysalan työn päätöksentekoon.

Pystyt kehittämään ja uudistamaan ihmisten toimintakykyä edistäviä palveluja monialaisen tiimin jäsenenä ja vetäjänä. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Koulutuksen keskeiset osaamistavoitteet ovat:

 • Osaat edistää eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa toimivien ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi kuntoutumisprosessin kaikissa vaiheissa.
 • Osaat hankkia ja hyödyntää monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoperustaa oman asiantuntijuutesi ja ammatillisen käytäntösi syventämiseksi.
 • Osaat edistää monialaista yhteistoimintaa, toimia verkostoissa ja seurata oman alasi kansallista ja kansainvälistä kehitystä kuntoutustoiminnan uudistamiseksi.
 • Osaat arvioida, kehittää ja johtaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelukokonaisuuksia innovoivasti, tulevaisuustietoisesti ja uutta tietoa tuottaen työelämän käytänteiden kehittämiseksi.

Monialainen toimintakyvyn edistäminen -koulutuksessa suoritetty YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Opinnot toteutuvat monimuotoisina niin, että ne onnistuvat työn ohessa. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys opiskelulle. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Lähiopiskelupäiviä Savonlinnan kampuksella on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa kahden lukuvuoden ajan. Lähiopiskelupäivät sovitaan ennen koulutuksen alkua opiskelijoiden työjärjestelyjä varten

Syksyn 2020 lähiopiskelupäiviä ovat 19.-21.8., 16.-17.9., 8.10., 18.-19.11. ja 10.-11.12.2020. Lähiopiskelua täydentävät työelämään kytkeytyvät tehtävät verkko-opintoina.

Monialaisuutta varmistaa Master School-opintotarjonta, josta voit valita oman kiinnostuksesi mukaan kolmanneksen opinnoista. Niitä toteutetaan Xamkin neljällä kampuksella sekä ennalta sovittuina lähiopiskelupäivinä, että kokonaan verkkototeutuksina. Koulutuksen vastuuopettaja on tukenasi omannäköisen opiskelijapolun rakentamisessa ja monialaisen opiskelijaryhmän tapaamiset lähiopiskelupäivissä tuottavat hyvää vertaistukea opintoihin.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

”Tein yamk-opinnäytetyötähankkeen toimeksiannosta. Hankkeeseen tarvittiin lisätyövoimaa. Minua pyydettiin keskustelemaan muutamasta työtunnista, mutta yllättäen kyse olikin niin isosta työmäärästä, ettei työpaikan vaihtoa tarvinnut harkita paria minuuttia pitempään. Sain siis yamk-koulutusta vastaavaa työtä, vaikken edes tajunnut olevani oikeassa työhaastattelussa!”

Sari Saukkonen, ft (AMK), yamk-opiskelija, TKI-asiantuntija, Xamk

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on  90 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen (30 op)

Ydinosaamisen keskeisiä osaamisalueita ovat

 • kuntoutuspalvelujen ennakoiva työelämäosaaminen
 • kuntoutumisen edistäminen monialaisena osaamisena sekä
 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen.

Täydentävä osaaminen (30 op)

Täydentävän osaamisen opintoihin voit valita opintojaksoja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Xamkin yhteisestä ja laajasta Master School -tarjonnasta. Näitä opintoja järjestetään kaikilla Xamkin neljällä kampuksella (Mikkeli, Savonlinna, Kotka, Kouvola). Tarjolla on myös runsaasti verkko-opintoja.

Ne lähiopiskeluna toteutettavat Master School -opintojaksot, joiden laajuus on 5 op, sisältävät verkko-opiskelun lisäksi kolme lähiopiskelupäivää jollakin Xamkin kampuksella.

Master School -tarjonta koostuu digitaalisuuden, johtamisen ja yrittäjyyden, kansainvälisen työympäristön sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen teemoista.  Nämä Master School-opinnot ovat kaikille koulutusaloille soveltuvia, ja niiden monialaisuutta on erityisesti kiitetty. Eri koulutusalojen kanssa yhteistyö Master School-opinnoissa tuo oman alan kehittämiseen paljon uusia näkökulmia.

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista.

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö (30 op)

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Sen tulee liittyä kiinteästi työelämän kehittämiseen.

Opinnäytetyö on useimmiten projektityyppinen, tutkimuksellinen kehittämisprojekti, jolloin opiskelija saa valmiuksia myös toimia projektin johtajana. On tärkeää, että opiskelijalla on työyhteisössä kehittämisryhmä, joka tukee opinnäytetyön etenemistä. Voit jo ennakkoon hahmotella työyhteisössä mahdollisia opinnäytetyön aiheita.

Opinnäytetyö on tavallisesti 2-3 lukukauden mittainen kehittämisprosessi, jonka työstämistä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

 

”Kahdeksan osallistujaa työskenteli ideointipajassa pienryhmissä siten, että toinen ryhmä ideoi sote-alan etäpalveluja asiakkaan näkökulmasta ja toinen sote-alan työntekijän näkökulmasta. Lopuksi molemmat ryhmät yhdessä ideoivat etäpalveluja organisaation näkökulmasta.”

Lue juttu koulutuksessa toteutetusta opinnäytetyöstä.

Opiskelijat äänessä

Reeta Hurskainen

Sairaanhoitaja (AMK)

Lue Reetan tarina

Anne Loponen

Fysioterapeutti (AMK)

Lue Annen tarina

Minna Lunkka

Sosionomi (AMK)

Lue Minnan tarina

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

yliopettaja Merja Reunanen
puh. 050 312 5116
merja.reunanen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi

Jaa sivu