Palvelumuotoilun opiskelija Elina Elme päätyi Xamkiin siirtohaun kautta. Aiemmalta koulutukseltaan Elina on viittomakielen tulkki, ja työkseen hän toimii esteettömyyden ja saavutettavuuden parissa johto -ja esimiestehtävissä. 

Opinnoista hyötyä nyt ja tulevaisuudessa

Viime vuodet työelämässä ovat osoittaneet miten tärkeää on omaksua asiakkaan kokonaisvaltainen näkemys merkityksellisten palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisessä ja suunnittelussa. Halusin oppia lisää käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja siitä, miten yritysten kasvua voidaan tukea ja kehittää muotoilun keinoin. Olen luonteeltani utelias, haluan kehittyä ja oppia uutta koko ajan ja uskon, että palvelumuotoilun opinnoista on paljon hyötyä nyt ja tulevaisuudessa.  Halusin myös opiskella itselleni ammatin, jonka oppeja voidaan soveltaa yhteiskunnassa hyvin laaja-alaisesti ja täten työmahdollisuudet ovat luonnollisesti monipuolisemmat.

Opiskelu on monipuolista ja laaja-alaista. Monimuoto-opinnot vaativat paljon opiskelijalta, suurin osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti, kontaktituntien ollessa vähäisiä. Opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta, vahvaa motivaatiota, kykyä sietää keskeneräisyyttä ja oikeaa asennetta. Aikuisiällä opiskelussa on se etu, että kykenee yhdistämään oppimiaan asioita suoraviivaisemmin työelämään ja arkitodellisuuteen.

Palvelumuotoilun monipuolinen kenttä

Tällä hetkellä olen avoin monenlaisille toimintaympäristöille ja yhteiskunnan osa-alueille harjoittelun suhteen. Palvelumuotoilusta hyötyvät kaikki alat aina perinteisestä teollisuudesta kuntaorganisaatioihin, joten tämä mahdollistaa myös monipuoliset työssäoppimismahdollisuudet.

Palvelumuotoilun kenttä kokonaisuutena on varsin mielenkiintoinen ja kiehtova. Tähän mennessä olemme opiskelleet mm. palvelumuotoilun perusteita, muotoilu, valokuvausta, kuvankäsittelyä, käytettävyyttä ja ergonomiaa, yritystoimintaa sekä muotoiluajattelua ja muotoiluprosesseja. Erityisen mielenkiintoista on ollut käynnissä oleva hankeyhteistyö, jossa pääsemme kehittämään Kouvolan kaupunkikeskustan mikroyritysten toimintaa palvelumuotoilua hyödyntäen. Suurin oppi ja oivallus tulee aina todellisen tekemisen kautta.

Vaativinta on ollut työn ja opiskelun sekä ”muun elämän” sovittaminen aikataulullisesti yhteen. Lisäksi paljon itseohjautuvuutta ja itsenäistä opiskelua vaativa opiskelu oli aluksi melko hätkähdyttävää mutta uuteen tapaan pääsi ajan kuluessa sisälle. Opiskelu on varsinkin monimuotona hyvin erilaista kuin mitä se oli päiväopiskeluna 15 vuotta sitten. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta, aktiivisuutta, taitoja verkostoitua, omaehtoisuutta, vahvoja ryhmätyöskentelytaitoja ja kykyä johtaa itseään.

Erittäin hyvät työnäkymät

Tulevaisuuden suhteen olen tällä hetkellä hyvin avoin. Koska olen kiinnostunut myös johtamisesta sekä markkinoinnista ja viestinnästä, jatko-opintoina olen pohtinut palvelujohtamisen ja/tai brändimarkkinoinnin opintoja. Kuten aiemmin mainitsin tästä osaamisesta hyötyvät yhteiskunnan eri toimijat laaja-alaisesti ja toivon, että tämän ammatin ja osaamisen kautta pääsisin yhtä laaja-alaisesti kiinni erilaisiin työtehtäviin. Viittomakielentulkin työssä parasta oli se, että työn kautta pääsi kokemaan ja näkemään yhteiskuntaa laaja-alaisesti useista eri näkökulmista käsin. Uskon, että tässä on yksi syy myös siihen miksi hakeuduin kyseisiin opintoihin. Molemmat työtehtävät tyydyttävät varmasti omaa uteliasta mieltäni. Alan työnäkymät ovat toistaiseksi erittäin hyvät ja uskon työllistyväni alalle joko jo opintojen aikana tai valmistumisen jälkeen.