Ammatillinen opettajuus on ollut jatkuvassa muutoksessa jo jonkin aikaa, ja kehityksen mukana pysymisessä on monella opettajalla haasteita riittämiin. Ammatillisen opettajan työ mahdollistaa tulevaisuuden työelämän tekijöiden ammattitaidon kehittymisen yhteistyössä työelämän verkostojen kanssa, mutta mitä muutoksia oma opiskelu tuo työelämään?

Aloitettuani Xamkin Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen ylemmän korkeakoulun opinnot olen kiinnostunut johtamisesta ja johtajuuden eri suuntauksista toden teolla tietysti työn kehittämistä unohtamatta. Valloillaan oleva elinikäisen oppimisen kulttuuri on vienyt opettajan itsensäkin mennessään, ja jatkuva tiedon nälkä on joka-aamuinen olotila. Työpäivän aikana tulee vastaan jatkuvasti tilanteita, joissa jokin johtamisen suuntaus auttaa selkeyttämään omaa ajatusmaailmaa ja ohjaa tilannetta eteenpäin, tapahtuupa se sitten tiimissä, verkostossa tai opetustilanteessa.

Työelämän nopea kehitys ja muutos vaikuttaa ammattirakenteisiin, osaamisvaatimuksiin ja organisointitapoihin. Työttömyysriski on matalan koulutustaustan omaavilla suurempi, mutta tulevaisuuden työelämässä myös korkeasti koulutettujen tulee kyetä olemaan joustavia, osaamistaan aktiivisesti kehittäviä ammattilaisia, jotka tarvittaessa ovat valmiita jopa ammatinvaihdokseen. Tulevaisuudessa on myös osattava yhdistää eri aloja ja luoda näin uusia ammatteja. (Jämsén & Ryky 2019.)

Nykyisin ammatillisen opettajan arkea on esim. haastaa opiskelijoita henkilökohtaiseen urasuunnitteluun ja vakuuttaa vuorovaikutteisesti ohjaten opiskelija siitä, että jatkokouluttautuminen kannattaa. Valmentavan johtamisen tyyli on sopinut näihin tilanteisiin hienosti ja saa toimia tässä käytännön esimerkkinä. Coaching on myös työelämässä suosittu uusien sukupolvien johtamisen tyyli ja näin ollen soveltuu myös hienosti toisen asteen oppilaitokseen käytettäväksi.

Sekä opettajuudessa että johtajuudessa vuorovaikutustaidot ovat työssä menestymisen keskiössä. Omassa työssäni Koulutuskeskus Salpauksessa toimin vastuuopettajana Hevostalouden ammattitutkinnon hevosavusteisten palveluiden tuottamisen osaamisalalla, josta valmistuvat opiskelijat tuottavat hyvinvointipalveluita eri asiakasasryhmille hevosen kanssa. Kyseisessä tutkinnossa yhdistyvät sosiaali- ja terveysala sekä luonnonvara-ala, ja näin ollen saan olla aallonharjalla edistämässä osaamisaloja ylittävää koulutusta ja uusien ammattinimikkeiden jalkauttamista työelämäään.

Olemmepa tekemisissä ihmisten tai hevosten kanssa, vuorovaikutus, valmentava työote ja luottamus ovat kaikki kaikessa. Opinnot Xamkissa ovat antaneet paljon lisää työkaluja työelämään ja innon oman osaamisen kehittämiseen.

 

Tarja Mattsson
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK) – opiskelija

 

LÄHTEET

Jämsén, P. & Ryky, P. 2019. Elinikäistä oppimista uudistetaan tutkimustietoa hyödyntäen. Sitra. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/elinikaista-oppimista-uudistetaan-tutkimustietoa-hyodyntaen/ [viitattu 11.02.2021].

 

 

Kirjoita kommentti

*