Monimuoto-opiskelu

 • opintojen kesto 2-2,5 vuotta
 • opiskelupaikat Mikkeli ja Savonlinna
  • Keväällä 2022 aloitus Mikkelissä
   • aloituspaikkoja 25
   • hakuaika 1.-15.9.2021
  • Syksyllä 2022 aloitus Savonlinnassa
   • aloituspaikkoja 22
   • hakuaika 16.-30.3.2022

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto on väylä urakehitykseen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto on väylä urallasi ja työelämässä kehittymiseen. Koulutuksessa saat valmiuksia johtamiseen, erityisesti lähijohtamiseen sekä työelämän uudistamiseen.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnossa päivität, syvennät ja laajennat asiantuntijuuttasi johtamisessa ja työelämän kehittämisessä alallasi.

Opinnot suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja ymmärrät niiden yhteydet hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiin. Osaat soveltaa tätä tietoa sosiaali- ja terveysalan johtamisessa ja kehittämisessä.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä monialaisissa verkostoissa sekä koordinoida ja johtaa kehittämistyötä työyhteisöissä. Osaat toimia lähijohtamisen tehtävissä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti. Saat valmiuksia muutosten ja uudistumisen johtamiseen.

Lisäksi hallitset tutkivaan kehittämiseen ja palvelujen arviointiin liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. Osaat uudistaa asiakaslähtöisiä palveluja osana strategista johtamista.

Opinnot toteutuvat joustavasti monimuoto-opintoina, joten voit opiskella työn ohessa. Lähiopetuksessa pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemustasi ja osaamistasi muiden alan ammattilaisten kanssa sekä oppimaan monialaisesti muiden kokemuksesta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

johtaminen | lähijohtaminen | palvelujen asiakaslähtöisyys | henkilöstövoimavarat | tutkiva työelämän kehittäminen | viestintä | sosiaali- ja terveysala | terveys- ja hyvinvointipolitiikka

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen näkökulma, jossa korostuvat sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksista lähtöisin olevat kehittämistarpeet.

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Ydinosaaminen (must know) sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Syventäviä ammattiopintoja (40 op) ovat

 • Terveys- ja hyvinvointipolitiikan linjaukset ja lähtökohdat
 • Sosiaali- ja terveysalan viestintä
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
 • Talousjohtaminen lähiesimiestyössä
 • Uudistumisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen.

Täydentävän osaamisen opintoja (20 op) voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta. Master School -tarjonta jäsentyy neljän moduulin kautta, joita ovat

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Digitaalisuus, tieto ja verkostot
 • Kansainvälinen työympäristö.

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Ydinopintojen opetus tapahtuu verkossa – poikkeuksen muodostavat johtamisen opintoihin sisältyvät simulaatiot, jotka saatetaan toteuttaa kampuksella lähiopintoina.

Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena kampuksella.

Ydinopintojen verkko-opetuksena toteutuvaa kontaktiopetusta on pääsääntöisesti 2 päivää kerran kuukaudessa, ja opetus ajoittuu kahdelle lukuvuodelle.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Ryhmän yhteiset lähipäivät keväällä 2022 Mikkelissä

 • 12.1. ja 13.1.  
 • 9.2. ja 10.2. 
 • 9.3. ja 10.3. 
 • 13.4. ja 14.4. 
 • 18.5. ja 19.5. 

 

Ison rattaan pyörähdys tutuksi

Opetus YAMK-koulutuksessa oli tasokasta ja laadukasta, ja antoi omaan opettajuuteen paljon eväitä ja uusia vaihtoehtoja perinteiseen opiskeluun. Opinnot selvensivät sitä, miten alan koko iso ratas pyörii. Oli hyvä, että mukana oli myös sosiaalialan puoli, sillä sitä ei kauheasti itse ajattele. Sen mukanaolo avasi paljon uusia näkökulmia.

Laura Saar, jalkaterapeutti (YAMK)

Lue lisää Lauran mietteitä opinnoista

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

https://www.xamk.fi/byod-bring-device/

Uramahdollisuudet

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Voit toimia lähijohtajana kuten esimerkiksi esihenkilönä, osastonhoitajana, tiimipäällikkönä, palvelupäällikkönä, tiimivastaavana, toiminnanjohtajana järjestöissä tai asiantuntijana erilaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Huomioithan lisäksi myös, että päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540, 26 ja 27 §) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Savonlinnan kampus

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Savonlinna, aloitus syksy 2022

Koulutusvastaava Tarja Turtiainen
040 68 49 538
tarja.turtiainen@xamk.fi

 

Mikkeli, aloitus kevät 2022

Koulutusvastaava Kati Vapalahti
050 465 4511
kati.vapalahti@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi