Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikat Mikkeli ja Savonlinna
  • Keväällä 2021 aloitus Savonlinnassa
 • opintojen kesto 2-2,5 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto on väylä urakehitykseen

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä.

Ylemmän AMK-tutkinnon avulla voit päivittää, syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulun perustutkinnossa ja työelämässä hankkimaasi asiantuntijuutta. Opintojen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen näkökulma, jossa korostuvat toimintaympäristön muutoksista tulevat kehittämistarpeet.

Opiskelun lähtökohtana on aikaisemmin hankittu osaaminen ja aiemmat kokemukset. Master School  mahdollistaa monialaisen näkökulman asioiden opiskeluun sekä yhteistyötä eri alojen yamk-opiskelijoiden kanssa. Opiskelussa korostuvat kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, aloitteellisuus ja yhteistyötaidot.

 

Koulutusohjelma koostuu syventävistä ammatillisista opinnoista (40 op),  täydentävistä opinnoista (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisön kehittämiseen tai työelämän/ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opinnoissa voit edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti ja ammatillisuutesi kehittymistä tuetaan ohjauskeskusteluin.

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntijana ja johtamistehtävissä. Koulutuksen aikana saat valmiuksia ottaa vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehität kykyjäsi toimia työyhteisöjen kehittäjänä ja muutosjohtajana.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnoissa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinopintoja 15 op:tä (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op.

Koulutuksen syventäviä ammattiopintoja ovat

 • Uudistuva sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi ja kehittäminen
 • Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

20 opintopisteen täydentävän osaamisen voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista.  Tarjonta koostuu

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • Venäjä-opinnoista
 • viestintätaidosta sekä
 • ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista.

Niitä asioita, jotka jo osaat, ei tarvitse enää opiskella

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä. Kaikki erilaisissa ympäristöissä hankittu osaaminen on arvokasta ja tarkoituksena on, että se on mahdollisuus tehdä näkyväksi osaamisen tunnistamisprosessin kautta.

Aiempaa ja muualla hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla: korvaamalla, sisällyttämällä tai näytöllä. Osaamisen näytön suunnittelevat ja toteuttavat asiantuntijaopettajat. Arvioitavana on opiskelijan osaaminen, ei kokemus työelämästä. Arviointi pohjautuu kyseessä olevan opintojakson tavoitteille ja osaamiselle sekä määritellyille arviointikriteereille.

Jos aiempi osaaminen on korkeakoulussa suoritettuja opintoja, niillä voi korvata opintojaksoja tai ne voidaan sisällyttää osaksi tutkintoa. Tällöin puhutaan muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemisesta. Jos osaaminen on muulla tavoin kuin aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista, kuten vapaa-ajan toiminnoissa tai työssä hankittua osaamista, sitä voidaan hyväksilukea näytön kautta. Tällöin puhutaan ei-muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämälähtöinen kehittämistyö, joka liittyy useimmiten oman työyhteisön kehittämiseen. On tärkeää, että opiskelijalla on työyhteisössä kehittämisryhmä, joka tukee opinnäytetyön etenemistä. Heistä yksi sitoutuu olemaan työelämän ohjaajana ammattikorkeakoulun opettajan lisäksi. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä projektin hallintaan, itsenäiseen työskentelyyn ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen työelämään.

Opiskelija oppii myös ammatillista ja tieteellistä viestintää ja osaa perustella valintojaan opinnäytetyön prosessissa. Opinnäytetyön voi tehdä myös ammattikorkeakoulun hankkeissa ja yhdessä toisen opiskelijan kanssa. Monialaiset opinnäytetyöt ovat myös mahdollisia ja tarjoavat uusia näkökulmia työelämään.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Opiskele joustavasti työn ohella

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa ja se ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka käynnistyy ensimmäisenä lukuvuotena ja jonka työstämistä voit jatkaa vielä kolmantena lukuvuotena.

Ryhmän yhteiset lähipäivät keväällä 2021:

 • 13., 14. ja 15.1.,
 • 9. ja 10.2.
 • 9. ja 10.3.
 • 13. ja 14.4.
 • 19. ja 20.5.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Uramahdollisuudet

Valmistuneet toimivat usein lähijohtajina kuten osastonhoitajina tai erilaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Ison rattaan pyörähdys tutuksi

Opetus YAMK-koulutuksessa oli tasokasta ja laadukasta, ja antoi omaan opettajuuteen paljon eväitä ja uusia vaihtoehtoja perinteiseen opiskeluun. Opinnot selvensivät sitä, miten alan koko iso ratas pyörii. Oli hyvä, että mukana oli myös sosiaalialan puoli, sillä sitä ei kauheasti itse ajattele. Sen mukanaolo avasi paljon uusia näkökulmia.

Laura Saar, jalkaterapeutti (YAMK)

Lue lisää Lauran mietteitä opinnoista

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Master School

Lue lisää

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Savonlinna, aloitus 2021

Koulutusvastaava Tarja Turtiainen
040 68 49 538
tarja.turtiainen@xamk.fi

Mikkeli

Koulutusvastaava Johanna Hirvonen
040 546 9262
johanna.hirvonen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi