Monimuoto-opiskelu

 • opintojen kesto 2-2,5 vuotta
 • opiskelupaikat Mikkeli ja Savonlinna

Tutkintonimike:

 • ensihoitaja (ylempi AMK)
 • fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • geronomi (ylempi AMK)
 • jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • naprapaatti (ylempi AMK)
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • sosionomi (ylempi AMK)
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto on väylä urakehitykseen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinto on väylä urallasi ja työelämässä kehittymiseen. Koulutuksessa saat valmiuksia erityisesti lähijohtamiseen sekä työelämän uudistamiseen.

YAMK-tutkinnossa päivität, syvennät ja laajennat asiantuntijuuttasi johtamisessa ja työelämän kehittämisessä alallasi.

Opinnot suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ja ymmärrät niiden yhteydet hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaan. Osaat soveltaa tätä tietoa sosiaali- ja terveysalan johtamisessa ja kehittämisessä omalla alallasi.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat työskennellä monialaisissa verkostoissa sekä koordinoida ja johtaa kehittämistyötä työyhteisöissä. Osaat toimia lähijohtamisen tehtävissä esihenkilönä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

Saat valmiuksia henkilöstövoimavarojen sekä muutosten ja uudistamisen johtamiseen, talousosaamiseen lähijohtamistyössä ja asiakkuuksien sekä verkostojen johtamiseen.

Lisäksi hallitset tutkivaan kehittämiseen ja palvelujen arviointiin liittyvät käsitteet, prosessit ja lähestymistavat. Osaat uudistaa asiakaslähtöisiä palveluja osana strategista johtamista.

Opinnoissa pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemustasi ja osaamistasi muiden alan ammattilaisten kanssa sekä oppimaan monialaisesti muiden kokemuksista myös eri ammattialojen opiskelijoiden kanssa.

Opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

johtaminen | lähijohtaminen | esihenkilötyö | uudistamisen johtaminen | palvelujen asiakaslähtöisyys | henkilöstövoimavarat | tutkiva työelämän kehittäminen | viestintä | sosiaali- ja terveysala | verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen | talousjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opintojen sisältö

Koulutuksen lähtökohtana on monitieteinen ja monialainen lähestymistapa, jossa korostuvat sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoksista lähtöisin olevat kehittämistarpeet.

Koulutuksessa kolme kokonaisuutta

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns. ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaisia syventäviä ammattiopintoja ovat:

 • Terveys- ja hyvinvointipolitiikan linjaukset ja lähtökohdat
 • Sosiaali- ja terveysalan viestintä
 • Tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät
 • Palvelujen asiakaslähtöinen arviointi ja kehittäminen
 • Johtajuus ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
 • Talousjohtaminen lähiesihenkilötyössä
 • Uudistumisen johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen.

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Xamkin Master School -tarjonnasta ja ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-tarjonnasta.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy oman työyhteisösi kehittämiseen tai hanketyöhön. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opiskele joustavasti työn ohella

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnot alkavat vuorotellen Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla.

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella kuitenkin huomioiden opintojen kuormittavuus ja opintoihin varattava aika.

Opintojen alkaessa tammikuussa 2024 ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Mikkelin kampuksella.

Aloituslukukauden muut kahden päivän mittaiset lähijaksot toteutetaan Teams-verkkoympäristössä helmikuussa, maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa.

Ammattiopintojen opetus tapahtuu verkossa – poikkeuksen muodostavat johtamisen opintoihin sisältyvät simulaatiot, jotka saatetaan toteuttaa kampuksella lähiopintoina.

Verkossa kontaktiopetuksena toteutettavien opintojaksojen opetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena päivänä kuukaudessa. Opetus ajoittuu kahdelle lukuvuodelle.

Oppimistehtävät voit linkittää omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, jonka voit aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana. Opinnäytetyön työstämistä voit jatkaa toisena ja kolmantena lukuvuotena.

Opinnoissa korostuvat kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. Opinnot edellyttävät sinulta itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa opintojesi etenemistä, aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja sekä opintojen ja muun elämän yhteensovittamista.

Osaamisen tunnistamisella tehdään opiskelusta mielekästä. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta:

 • Ydinopintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentävän osaamisen opintoja 5 op.

Keväällä 2023 haussa olevan koulutuksen lähipäivät syksyllä 2023:

 • to 17.8.– pe 18.8.2023 – Lähipäivät Savonlinnan kampuksella
 • ma 11.9.– ti 12.9. 2023 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • to 12.10.– pe 13.10.2023 –  Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • ti 14.11.– ke 15.11.2023 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä
 • ke 13.12.– to 14.12. 2023 – Lähipäivien opetus toteutetaan verkossa TEAMS-ympäristössä

Ryhmän yhteiset lähiopetuspäivät (kaksi päivää kuukaudessa) toteutetaan myös seuraavina lukukausina verkossa Teamsissä.

"Hieman yllätyksenä itsellenikin päädyin Xamkiin suorittamaan YAMK-opintoja. Tämä reilu vuosi on ollut ammatillisesti todella merkityksellinen ja on tapahtunut paljon."

Lue Johannan opiskelijahaastattelu

Lue enemmän sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opiskelijahaastatteluja!

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää BYOD:ista

Uramahdollisuudet

YAMK-opinnot suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Voit toimia lähijohtajana kuten esimerkiksi esihenkilönä, osastonhoitajana, tiimipäällikkönä, palvelupäällikkönä, tiimivastaavana, toiminnanjohtajana järjestöissä tai asiantuntijana erilaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu vastaava ylempi korkeakoulututkinto.

Sosiaalityöntekijän tehtävään vaaditaan kuitenkin ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Huomioithan lisäksi myös, että päiväkodin johtajan tehtävään vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, varhaiskasvatuslain (13.7.2018/540, 26 ja 27 §) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen

Savonlinnan kampus

Lue lisää
Mies ja nainen katsovat lappua talotekniikan tilassa.

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Savonlinna, aloitus syksy 2023

Koulutusvastaava Tarja Turtiainen
040 68 49 538
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Mikkeli, aloitus kevät 2024

Koulutusvastaava Johanna Hirvonen
040 546 9262
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi