Opetus- ja kulttuuriministeriö
kiertotalouskuvastoinen kuvituskuva

CIRCON-hanke

Osaamista ja materiaaleja vähähiiliseen ja kiertotalouteen perustuvaan rakentamiseen

CIRCON -hanke edistää kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä rakennetussa ympäristössä tuottamalla tietoa ja osaamista. Hankkeessa myös investoidaan tutkimuslaitteistoihin ja TKI-laboratorioihin.

Hankkeessa pyritään luomaan uusia TKI-konsepteja monialaisesti viiden Xamkin tutkimusyksikön yhteistyössä ja opetuksen rajapinnassa eri sidosryhmiä osallistaen.

Xamkin CIRCON-hanke pureutuu rakentamisen kiertotalouden ajankohtaisiin haasteisiin. Hankkeesta hyötyvät sekä alan opetus että uudistuva rakennusala.

Tausta

Rakennetulla ympäristöllä on laaja sosiaalinen ja taloudellinen merkitys sen tuottaessa merkittävän osan Suomen bruttokansantuotteesta sekä työllistävän vaikutuksen kautta. Samaan aikaan rakennettu ympäristö on kuitenkin yksi merkittävimmistä hiilidioksidipäästöjen tuottajista ja rakennusala merkittävä neitseellisten raaka-aineiden kuluttaja ja jätteiden tuottaja.

Suomen hiilineutraaliustavoite 2035, samoin kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminen, asettavat haasteita rakennetulle ympäristölle, erityisesti johtuen sen pitkästä käyttöiästä ja monista siihen kohdistuvista vaatimuksista (kuten kestävä kehitys, energiatehokkuus, turvallisuus, terveys).

Vähähiilisen ja kiertotalouden mukaisen rakennetun ympäristön kehittäminen vaatii monialaisuutta ja TKI-ympäristöjen kehitystä.

Myös tulevat lainsäädäntömuutokset, kuten maankäyttö- ja rakennusuudistus, kiinnittävät yhä enemmän huomiota rakennuksen elinkaarivaikutuksiin, mikä puolestaan ​​heijastuu suoraan kiinnostuksena materiaalien ympäristövaikutuksiin. Hankkeen taustalla on Xamkin laaja osaaminen eri yksiköissä, joka yhdistetään hankkeessa luomaan entistä vaikuttavampi kokonaisuus, mikä edistää rakentamisen ekosysteemiä Kaakkois-Suomessa ja valtakunnallisesti.

Tavoitteet

Xamkin CIRCON-hanke (Competences and materials for low-carbon and circular economy-based construction) vastaa rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kansallisiin ja globaaleihin haasteisiin ja edistää kiertotaloutta tuottamalla tietoa ja osaamista, uusia tuotteita ja konsepteja.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakennetun ympäristön TKI-toimintaa vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseksi. Erityisesti hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on kehittää uusia kiertotalouden konsepteja ja demonstraatiota niin purkujätteelle, vähähiiliselle betonille kuin biopohjaisille rakennustuotteille kuten liimat ja eristeet sekä kehittää tutkimuslaitekantaa entistä kattavammaksi, jotta se vastaa myös paremmin pk-yrityksien tuotekehityksen tarpeita.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Activity 1.   Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen (Vastuuyksikkö: Ympäristöturvallisuus, Mikkeli)

Activity 2.  Vähähiilisen betonin kehittäminen   kierrätysmateriaaleista (Vastuuyksikkö: KymiLabs, Kotka)

Activity 3.  Puu- ja kuitutuotteiden testaus ja tuotekonseptit vähähiiliseen rakennusklusteriin (Vastuuyksikkö: Kuitulaboratorio, Savonlinna)

Activity 4.  Strateginen suunnittelu vähähiilisen, kiertotalouteen   perustuvan rakentamisen ja   projektiviestinnän edistämisessä (Vastuuyksikkö: Luova talous, Kouvola)

Activity 5.  TKI-infrastruktuurin päivittäminen (Vastuuyksikkö: BioSampo, Kouvola)

Purkukohteesta näytteeksi otetut mäntypaneelit sekä purkubetoni.
Purkukohteesta näytteeksi otetut mäntypaneelit sekä purkubetoni. Kuva: Aki Mykkänen.

Rakennus- ja purkujätteen hyödyntäminen

Tavoitteena on löytää uusia sovelluksia rakennus- ja purkujätteelle, suorittaa erilaisia testauksia ja analyysejä jätemateriaaleille sekä kehittää purkuprosessiin liittyvää osaamista ja menetelmiä.

Tutkimusryhmä keskittyy rakennus- ja purkutyömailta muodostuvien työmaavesien laatuun ja uudenlaisten purkupuusta ja -betonista peräisin olevien uudelleenkäyttösovellusten testaamiseen. Testaamista tehdään yhteistyössä Xamkin Kouvolan BioSampo ja Kotkan KymiLabs-tutkimusyksiköiden kanssa.

Vähähiilisen betonin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään kierrätysmateriaalien (kuten murskatun betonin, lasin tai muiden jätemateriaalien) käyttöä betonin raaka-aineena sekä tutkitaan niiden vaikutuksia betonin ominaisuuksiin. Kehitettävät reseptit keskittyvät sementin, hiekan ja kiviaineksen korvaamiseen sopivissa suhteissa kierrätysmateriaaleilla haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Samalla tuetaa edellytyksiä aihealueen TKI-työhön Kaakkois-Suomessa. Aiheen ympärillä toimii useita TKI-hankkeita sekä betonitestaukseen, purkumateriaalin hyödyntämiseen että reseptiikan kehittämiseen liittyen.

betonimassoja betonitestauksessa
Betonimassoja betonitestauksessa Kuva: Milla Stenberg
Teollisen puurakentamisen laboratorio, Xamk

Puu- ja kuitutuotteiden testaus ja tuotekonseptit

Hankkeessa on tehty biopohjaisiin puuliimoihin liittyvää kehittämistyötä niiden testaukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Toisena tavoitteena on kehittää kestäviä selluloosaeristemateriaaleja sekä niiden ympärillä toimivaa innovaatioekosysteemiä.

Tulevaisuuden vähähiilisten ja kiertotalouden mukaisten tuotteiden kehittämistyö edellyttää riittäviä panoksia tutkimustiloihin ja -laitteisiin.

Strateginen muotoilu

Strategisen muotoilun menetelmiä on hyödynnetty monialaisen yhteistyön fasilitoinnin tukena sekä uusien TKI-konseptien tunnistamiseksi.

CIRCON-hankkeessa myös tuotetaan strategisen muotoilun koulutussisältöä, jotta hyvät toimintatavat ja osaaminen jalkautuu TKI-työhön ja rakennetun ympäristön innovaatiotoimintaan alueella.

Hankkeen toimenpiteisiin on kuulunut mm. tulevaisuuden esineiden ideointi sekä innovaatioleiri, jossa Xamkin työntekijöiden ja opiskelijoiden kesken ideoitiin TKI-konsepteja rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämiseksi.

Luovuus ja monialaisuus ovat vaikuttavan TKI-työn edellytys

legorakennelmia
Innovaatioleirin legoluomuksia. Kuva: Melina Maunula
elekrtonimikroskooppi BioSampo-tutkimuskeskuksessa
Elektronimikroskooppi BioSammossa Kuva: Melina Maunula

Investoinnit

CIRCON-hanke on mahdollistanut Xamkin laitekannan kehitystä kiertotalouden rakennusmateriaalien tutkimisen mahdollistamiseksi, kahden merkittävän laitteistoinvestoinnin kautta:

  • Elektronimikroskooppi: kenttäemissio-pyyhkäisyelektronimikroskooppi (FESEM+EDS) (bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö BioSampo)
  • Tulossa: Polarisaatiomikroskooppi (Kotkan kampus, KymiLabs-yksikkö)

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

CIRCON – Osaamista ja materiaaleja vähähiiliseen ja kiertotalouteen perustuvaan rakentamiseen

Hankkeen kesto: 1.11.2021–31.10.2024

Tiedot

Vahvuusala: Digitaalinen talous, Metsä, ympäristö ja energia
Osaamiskärki: Bio- ja kiertotalous, Kuitu- ja prosessitekniikka sekä puurakentaminen, Luova talous, Vähähiilisyys, Ympäristöturvallisuus ja vesiteknologia
Tutkimusyksikkö: Biosampo, Kuitulaboratorio, Kymilabs, Luova talous
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys, Ympäristö ja kestävyys, Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kokonaisbudjetti: 760 600 euroa