Naishoitaja ja naislääkäri katsovat näyttöruutua hymyillen.

Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla

Ylempi AMK-tutkinto

Haluatko valmiuksia toimia tulevaisuuden asiantuntijana digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla?

Kehitä osaamistasi käyttäjälähtöisten digitaalisten palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä ja perehdy asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Hae syksyn yhteishaussa!

Syksyn yhteishaku on käynnissä 28.8.– 11.9.2024.

Monimuoto-opiskelu

Savonlinna

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 2,5 Seuraavat hakuajat: Ei tiedossa Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Geronomi (ylempi AMK)
 • Jalkaterapeutti (ylempi AMK)
 • Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
 • Naprapaatti (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Monipuolista asiantuntijuutta digitaalisten palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta sote-alalla

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia asiantuntijana digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa sosiaali- ja terveysalalla. Syvennät osaamistasi siihen, mitä digitalisaatio tuo tullessaan sosiaali- ja terveysalalla.

Lisäksi kehität osaamistasi käyttäjälähtöisten digitaalisten palvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista. Perehdyt myös asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamiseen ja tiedolla johtamiseen.

Opinnot toteutuvat verkossa lukuun ottamatta ensimmäistä lähijaksoa, joten voit joustavasti opiskella työn ohessa. Opintojen aikana pääset jakamaan työelämässä hankkimaasi kokemustasi ja osaamistasi oman alasi sekä muiden alojen ammattilaisten kanssa.                    

Osaat ennakoida ja analysoida palveluiden tarpeita ja megatrendejä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisesi karttuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa käyttäjälähtöisten digitaalisten palveluiden kehittämistä ja uudistamista esimerkiksi digitaalisen palvelumuotoilun avulla.

Osaat opintojen jälkeen huomioida sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden suunnittelussa erilaiset asiakasryhmät ja tiedät digitaalisten palveluiden hankinta- sekä kilpailutusprosessit. Ymmärrät tieto- ja kyberturva- ja tietosuojalainsäädännön merkityksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi sinulla on osaamista tiedolla johtamisesta, muutoksen ja asiakaslähtöisten digitaalisten palveluprosessien johtamisesta sekä valmiuksia digitaalisten palveluiden laadun edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla.

Opi viemään läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen liittyviä muutosprosesseja.

 • digitaaliset palvelut
 • asiakaslähtöisyys
 • käyttäjälähtöisyys
 • tieto- ja kyberturva
 • tietosuoja
 • ketterän kehittämisen menetelmät 
 • digitaalinen palvelumuotoilu
 • tiedolla johtaminen

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen (90 op) rakenne on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). 

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot ovat ns.ydinosaamisen (must know) opintoja. Ydinosaaminen sisältää ne tiedot, taidot ja sen pätevyyden, joita työelämä edellyttää tutkinnon suorittaneelta. Tavoitteena on, että kaikki tutkinnon suorittavat opiskelijat hallitsevat tämän osaamisen.

Tutkintokohtaiset syventävät opinnot (40 op):

 • Digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen (15 op)
 • Digitalisoituva toimintaympäristö, 5 op
 • Sosiaali- ja terveysalan tutkivan kehittämisen perusteet ja menetelmät, 5 op

Digitaalinen palvelumuotoilu, 5 op


Käyttäjälähtöiset tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen (15 op)

 • Tietojärjestelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
 • Käyttäjälähtöisyys digitaalisten palvelujen suunnittelussa, 5 op
 • Tieto- ja kyberturva sekä tietosuoja sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä (10 op)

 • Digitaalisten palveluprosessien johtaminen, 5 op
 • Tiedolla johtaminen, 5 op

Täydentävä osaaminen, 20 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka liittyy digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Opinnäytetyö voi liittyä myös työelämän tai ammattikorkeakoulun hankkeeseen.

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) on monimuotokoulutus

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on monimuotoista ja tutkinnon voit suorittaa työn ohella.

Ydinosaamisen opintojaksojen opetus tapahtuu verkossa.

Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena Savonlinnan kampuksella.

Esimerkki ensimmäisen lukukauden opiskelusta: Ydinosaamisen opintoja 15 op (1 op vastaa 27 tunnin työmäärää), opinnäytetyön ideointi sekä täydentäviä Master School -opintoja 5 op. 15 opintopisteen teoriaopintojen suorittaminen lukukauden aikana tarkoittaa opiskelijan työnä 405 tuntia. On tärkeää varata opiskelulle riittävästi aikaa viikoittain.

Opinnoissa korostuvat taito etsiä, lukea ja hyödyntää tutkittua tietoa sekä perustella sillä ratkaisuja. Opiskelu edellyttää aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja, opintojen ja muun elämän yhteensovittamista sekä kykyä aikatauluttaa opinnoissasi etenemistä.

Oppimistehtävät linkittyvät usein omiin työtehtäviisi. Opintoihin sisältyy työelämään kytkeytyvä opinnäytetyö, joka on mahdollista aloittaa opintojesi ensimmäisen lukukauden aikana.

Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita jo osaat, ei tarvitse enää opiskella. Sen sijaan opinnoissa voit keskittyä kehittämään niitä asioita, jotka vaativat edelleen kehittämistä.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.

Verkostoitumista ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää. 

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä  Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.  Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä lähes 300. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Opintojesi alussa kanssasi tehdään henkilökohtainen opinto- ja urasuunnitelma (HOPS), jonka avulla sinua tuetaan muun muassa opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Tavoitteena on, että voit suunnitella opintosi mahdollisimman hyvin elämäntilanteesi mukaan. 

Digitaaliset oppimisympäristöt ovat osa opiskelijan arkea. Ympäristöt tarjoavat välineitä ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun sekä mahdollistavat yksilölliset ja joustavat oppimispolut. Saat esimerkiksi Microsoft Office -tuotteet käyttöösi maksutta.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelusi tukena ovat opiskelijavastaavat ja opiskelijatutorit, jotka ohjaavat muun muassa opiskeluympäristöjä ja opiskelukäytäntöjä koskevissa asioissa. Käytettävissäsi kampuksilla ovat myös opiskelijapalveluneuvojan, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijan, opintopsykologin ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358406849538
Sähköposti
Tarja.Turtiainen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksik
Tarja Turtiainen
Yliopettaja
+358406849538
Tarja.Turtiainen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella:

Footer tähän