Verkko-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opintojen kesto 1,5-2 vuotta
 • seuraava hakuaika 4.-14.9.2023
 • tutkintonimike:
  • ensihoitaja (ylempi AMK)
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK)
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK)
  • sosionomi (ylempi AMK)
  • fysioterapeutti (ylempi AMK)
  • geronomi (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Sote-alan riski- ja uhkaskenaarioihin varautumisen asiantuntijaksi

Kehity sosiaali- ja terveydenhuollon riski- ja uhkaskenaarioihin varautumisen, verkostomaisen valmiuden ja toimintavarmuuden ylläpidon asiantuntijaksi!

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutuksen myötä:

 • Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
 • Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
 • Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.
 • Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
 • Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

 

Koulutus sopii laajasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille: sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), apuvälineteknikko (AMK), bioanalyytikko (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), röntgenhoitaja (AMK), suuhygienisti (AMK), toimintaterapeutti (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Myös Suomessa suoritettu edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto antaa hakukelpoisuuden. Varmista oman pohjakoulutuksesi sopivuus hakijapalveluistamme.

YAMK-tutkintonimikkeet ovat sidoksissa Xamkista myönnettäviin AMK-tutkintoihin. Siksi koulutuksesta ei välttämättä saa aiempaan AMK-tutkintoon pohjautuvaa tutkintonimikettä, vaan jonkin niistä tutkintonimikkeistä, joita Xamkilla on valtuus antaa.

sosiaaliala | terveysala | sosiaali- ja terveydenhuolto | varautuminen | valmius | kriisinkestävyys | toimintavarmuus | asiantuntijuus | turvallisuus

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus toteutetaan 100 %:sti verkko-opetuksena, ja se sisältää vuorovaikutteisia luentoja, ohjaustapaamisia, seminaareja, erilaisia ryhmätöitä keskusteluineen sekä itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä.

Koulutus edellyttää läsnäoloon ja vuorovaikutukseen sitoutumista lukujärjestyksessä olevina verkko-opetuspäivinä sekä opiskelijoiden ja opettajien yhdessä sopimina täydentävinä yhteisinä opiskelupäivinä.

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä on ajallisesti joustavaa – toki tehtävänantojen aikataulujen raameissa.

Täydentävissä opinnoissa (20 op) opiskelijalla on mahdollisuus valita oman kiinnostuksensa mukaisesti myös kampuksilla lähiopetuksena toteutettavia opintojaksoja.

Opintojen tiivis integroiminen oman työyhteisön toimintaan tai Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on myös mahdollista henkilökohtaisen opiskelusuunnittelun (HOPS) kautta.

Opintojen sisältö

Moduuli 1: Tiedostaminen, tunnistaminen ja toiminta kriisinkestävyyden edistämisessä 20 op.

Osaamistavoitteet:

 • Tiedostat, tunnistat ja ymmärrät sote-organisaatioihin kohdistuvia erilaisia riski- ja uhkaskenaarioita sekä kehität asiantuntijuuttasi toimiaksesi riskien ja uhkien varautumisen ja torjunnan verkostoissa.
 • Ymmärrät ja osaat edistää sote-organisaatioiden toimintavarmuuden ylläpitoa ja osaat toimia asiantuntijaroolissa osana verkostomaista valmiutta.

Moduuli 1 sisältää kurssit:

 • Ennakoiva riskienarviointi ja -hallinta 5 op
 • Sote-organisaatioiden toimintavarmuus ja resilienssi 5 op
 • Verkostomainen valmiuden ylläpito 5 op
 • Moniulotteiset uhat varautumisen haasteina 5 op

Moduuli 2: Tutkittua tietoa hyödyntävänä asiantuntijana yhteisöissä ja verkostoissa 20 op.

Osaamistavoitteet:

 • Kehityt jatkuvasti oppivaksi sote-kriisinkestävyyden verkostoituneeksi asiantuntijaksi.
 • Osaat järjestelmällisesti hyödyntää ja tuottaa tutkittua tietoa sote-kriisinkestävyyden asiantuntijaroolissasi.
 • Osaat strategisesti ylläpitää työyhteisöjen toimintakykyä ja kasvattaa työyhteisöjen valmiuksia sote-organisaation kriisinkestävyyden varmistamisessa.

Moduuli 2 sisältää kurssit:

 • Sote-kriisinkestävyyden asiantuntijuuden lähtökohdat 5 op
 • Tutkimustiedon hyödyntämisen prosessit ja menetelmät 5 op
 • Toimintakykyinen työyhteisö voimavarana 5 op
 • Implementointi- ja koulutusmenetelmät kriisinkestävyyden varmistamisessa 5 op

Täydentävä osaaminen 20 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se voi liittyä oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen, tai olla myös vertaisarvioitava tutkimusjulkaisu.

Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi tutkimus- ja kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat tietotarvetta tai työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opintopolku

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring your own device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Opiskelemalla eteenpäin uralla

Kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto YAMK-koulutus mahdollistaa sote-alan henkilöstölle uuden asiantuntijuussuuntautumisen, jolla on tärkeät yhteiskunnalliset sidokset ja selkeästi tunnistettu tarve hyvinvointialueiden ja sote-organisaatioiden eri yhteisöissä.

Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia esimerkiksi erilaisissa varautumisen ja valmiuden asiantuntijatehtävissä osana laajempaa toimijaverkostoa tai yksiköidensä valmiusvastaavina organisaation turvallisuusjohtamisen tukena.

Koulutus perehdyttää myös sote-henkilöstön kriisinkestävyyden edistämiseen ja henkilöstövalmiuden ylläpitoon. Valmistuneilla asiantuntijoilla on siten mahdollisuus sijoittua myös erilaisiin organisaation toimintavarmuutta vahvistaviin koulutustehtäviin tai henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin.

Tulevia työskentelymahdollisuuksia voi entisestään laajentaa suuntaamalla opintojaan omien tavoitteidensa mukaisesti. Esimerkiksi erilaiset TKI-tehtävänkuvat mahdollistuvat vahvan tutkimusosaamisperustan ja verkosto-osaamisen myötä. Täydentävien opintojen valinnoilla voi kerryttää myös johtamis- tai yrittäjyysosaamista.

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tutkintoihin

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava
Hilla Nordquist
puh. 044 702 8780
hilla.nordquist@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi