Päiväopiskelu

Monimuoto-opiskelu

Fysioterapeutti edistää liikkumista, toimintakykyä ja hyvinvointia

Liikkuminen on olennainen osa elämää, mutta entä jos se rajoittuu ja työkyky vaarantuu? Miten elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin?

Jos nämä kysymykset kiinnostavat, tutustu fysioterapeuttikoulutukseen – siitä voi tulla juuri sinun ammattisi.

Fysioterapeutti (AMK) -koulutuksesta valmistut kuntoutusalan ammattilaiseksi. Tutkinnon suoritettuasi osaat tutkia ja edistää liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tukemalla ihmisen omaa toimijuutta ja osallistumista yhteistyössä hänen lähipiirinsä kanssa.

Osaat toimia fysioterapiatilanteissa asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Osaat käyttää fysioterapian menetelmiä yksilöiden ja ryhmien ohjauksessa.

Fysioterapeutin työhön sisältyy erityisesti ihmisen liikkumiseen liittyvien voimavarojen ja edellytysten arviointi ja vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheutuvien rajoitteiden vähentäminen. Työssäsi kohtaat terveitä, sairaita ja tapaturmista tai vammoista kuntoutuvia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.

Fysioterapeuttina toimit fysioterapian asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaat toimia itsenäisesti ja yhteistyössä erilaisissa fysioterapian toimintaympäristöissä sekä osaat vahvistaa työllistymisvalmiuksiasi ja markkinoida osaamistasi työelämälle.

kuntoutus | kuntoutuminen | toimintakyky | | ohjaaminen | liikunta | terveyden edistäminen | kuntoutusala | anatomia 

Opintojen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit perusteet fysioterapeutin työlle. Opinnoissa perehdytään terveen ihmisen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen eri ikäkausina. Opit myös anatomiaafysiologiaa ja biomekaniikkaa. Harjaannut toimintakyvyn arvioinnissa ja fysioterapian perusmenetelmissä. Myös kielitaitosi ja viestintäosaamisesi vahvistuvat ensimmäisen vuoden aikana. 

Toisen vuoden aikana perehdyt monipuolisesti erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamiin toimintarajoitteisiin ja elämäntapojen merkitykseen ihmisen hyvinvoinnissa. Opit niihin liittyviä terveyden edistämisen, liikkumisen sekä työ- ja toimintakyvyn tukemisen menetelmiä osana kuntoutuspalveluita. Harjaannut myös työelämässä fysioterapian menetelmien käyttämisessä eri kohderyhmille. Opit fysioterapian menetelmien käyttämistä eri kohderyhmien kanssa myös työelämässä.

Kolmannen vuoden aikana sovellat fysioterapian menetelmiä myös vaativissa tilanteissa. Vahvistat työelämässä tarvittavaa osaamistasi yrittäjyyteen, fysioterapiapalvelujen arviointiin sekä fysioterapian tutkimukseen ja kehittämiseen perehtymällä. Käynnistät opinnäytetyön. 

Viimeisen lukukauden aikana vahvistat asiantuntijuuttasi viimeisellä työelämäharjoittelullasi, urasuunnitteluasi tukevilla vaihtoehtoisilla opinnoilla ja opinnäytetyölläsi.

Jokaiseen lukukauteen sisältyy ohjattua käytännönläheistä harjoittelua, joka aluksi toteutuu oman kampuksen simulaatioympäristöissä, toimintakykylaboratoriossa ja oppimisprojekteissa. Opintojen edetessä harjoittelut suoritetaan erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä.

Opintojen toteutus

Xamkissa fysioterapeutiksi voi opiskella Savonlinnan kampuksella päivä- ja monimuoto-opintoina. Molempien kesto on noin 3,5 vuotta.

 • Päivätoteutuksessa lähiopinnot Savonlinnassa toteutuvat pääosin arkipäivisin.
 • Monimuotototeutuksessa lähiopiskelu Savonlinnan kampuksella toteutuu viikoittain pääosin maanantaisin ja tiistaisin.

Päivä- ja monimuoto-opinnot eroavat toisistaan siten, että lähiopetusta on päiväopinnoissa pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa, kun monimuoto-opinnoissa sitä on pääsääntöisesti kahtena arkipäivänä päivänä viikossa.

Molemmissa toteutustavoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisesti tehtäviin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin ja hankkeisiin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Monimuoto-opinnoissa etäopiskelun ja itsenäisen opiskelun määrä on suurempi kuin päiväopinnoissa.

Opintoihin sisältyy 75 opintopistettä harjoittelua, josta 30 opintopistettä suoritetaan Savonlinnan kampuksella erilaisissa käytännön tilanteissa. Koulun ulkopuolella tapahtuvaa työelämäharjoittelua opinnoista on 45 opintopistettä, ja se toteutetaan yhtenä 3 viikon jaksona 3. lukukaudella sekä neljänä 6 viikon jaksona 4.-7. lukukaudella. Työelämäharjoitteluja voit suorittaa myös esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lisätietoja löydät Xamkin nettisivulta.

Fysioterapeutti työelämässä

Fysioterapeutit työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai asiantuntija-, koulutus- ja projektitehtävissä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, työterveyshuollossa, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen palvelutaloissa ja päiväkodeissa sekä koulu- ja liikuntatoimessa.  

Fysioterapeutti arvioi työssään asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Tavallisimpia arviointimenetelmiä ovat haastattelu, havainnointi, manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. 

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutussuunnitelma ja vaikutusten arviointisuunnitelma.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia.

Fysioterapeutti tekee yhteistyötä monien terveysalan ammattilaisten kanssa. Työ on yleensä päivätyötä.

Työssä tarvittavia taitoja ovat:

 • fysioterapeuttinen tutkimis- ja arviointiosaaminen
 • fysioterapeuttinen ohjaus- ja neuvontaosaaminen
 • fysioterapeuttinen terapiaosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen
 • fysioterapian kehittämis- ja teknologiaosaaminen

Kehittyäkseen ammatissaan fysioterapeutit seuraavat uusimpia tutkimuksia ja hankkivat täydennyskoulutusta.

Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeudet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Olisiko sinun unelmatyöpaikkasi esimerkiksi

 • sairaalassa
 • terveyskeskuksessa
 • kuntoutumiskeskuksessa
 • omassa fysioterapiayrityksessä
 • työterveyshuollossa
 • tutkimus- tai hoitolaitoksessa
 • asiantuntijatehtävissä
 • urheilu- tai muussa järjestössä?

Päiväopinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Monimuoto-opinnot

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

5 hyvää syytä opiskella fysioterapeutiksi

1. Suuntautumismahdollisuudet ovat hyvin laajat valmistumisen jälkeen.
2. Saat paljon mielenkiintoista tietoa oman kehon toiminnasta ja pystyt hyödyntämään näitä tietoja/taitoja myös omassa elämässä.
3. Opiskelu ei ole pelkkää kirjoista pänttäämistä, vaan pääset tekemään paljon asioita myös käytännössä.
4. Työ itsessään on hyvin monipuolista ja pääset ajattelemaan ja toimimaan luovalla tavalla.
5. Alan osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Benjaminin ajatuksia fysioterapeuttiopinnoista!

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Savonlinnan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi

Polkuopinnot voivat avata tien tutkinto-opiskelijaksi! Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Lue lisää polkuopinnoista

Kysy lisää koulutuksesta

Lehtori Anna Reinikainen
anna.reinikainen@xamk.fi
puh. 040 62 111 63

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610