Päiväopiskelu

Suomen ainoa naprapatian koulutus

Naprapaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Naprapaatti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Koulutus tähtää itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja urheiluvammojen parissa.

Naprapatia on manuaalista terapiaa, jonka tavoitteena on normalisoida nivelten liikkuvuutta ja pehmytkudosten toimintaa nivelissä.

Työhön kuuluu paljon potilaan tutkimista ja keskustelua hänen kanssaan. Ala vaatiikin hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ja hoitaa ihminen kokonaisuutena – ei vaan kipeänä selkänä.

Opinto-opas

Tutustu opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, valintakokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Opintojen sisältö

Naprapatian koulutuksessa perehdytään kaikkiin tuki- ja liikuntaelimistön osiin, eli yhtä lailla osaamista saa selkä- ja niskakipujen kuin eri raajojen alueiden ongelmien hoitamiseen.

Koulutuksessa opiskellaan myös urheiluvammoja ja liikuntafysiologiaa. Terapeuttisen harjoittelun merkitystä painotetaan opinnoissa. Myös lääketiede kulkee vahvasti opiskelussa mukana. Ortopedia, fysiatria, neurologia ja radiologia korostuvat eniten.

Koulutuksessa opiskellaan laajasti anatomiaa, koska siihen perustuu kaikki kliininen tutkiminen ja myös manuaalinen hoito.

Koulutus nojaa matemaattis-luonnontieteiden, lääke- ja urheilulääketieteiden sekä liikuntafysiologian osaamiseen.

Lisäksi korostetaan myös diagnostiikan opetusta, sillä naprapatiassa pyritään aina mahdollisuuksien mukaan selvittämään potilaan oireen syy – ei vaan hoideta oiretta.

Naprapatian opetus perustuu alan tuoreimpaan tutkimustietoon ja kansainväliseen verkostoon.

Vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita käy muun muassa Ruotsista, Yhdysvalloista ja Virosta. Osa vierailevista asiantuntijoista tekee erikoisalansa tieteellistä tutkimusta, joka osaltaan syventää myös koulutuksen asiantuntemusta.

Opittuja teoriatietoja sovelletaan suoraan käytännön harjoitteluihin, joissa opiskelija omaksuu ja ymmärtää vaativan teorian, havainnoinnin ja kädentaitojen harjaantumisen merkityksen yksilön tutkimus- ja hoitotapahtumassa.

Käytännön ja teoriaosaamisen taitoja hyödynnetään myös työelämälähtöisissä projekteissa muun muassa erilaisin mittauksin ja arvioinnein oikeissa asiakastilanteissa eri asiakasryhmien parissa. Työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Alalla tarvitaan myös yrittäjävalmiuksia.

Monipuolista harjoittelua

Tulevat naprapaatit harjoittelevat kolmessa jaksossa. Yleisimmät harjoittelupaikat ovat lääkäriasemat ja fysikaaliset hoitolaitokset. Harjoittelussa saat omaa alaasi laajemman näkökannan terveydenhuollosta kokonaisuutena. Opintokokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen sijoittuminen eri lukukausille on kuvattu moduulikuvassa.

Urheilusta kiinnostuneille opiskelijoille on pyritty järjestämään harjoittelupaikkoja, joissa on mahdollista perehtyä akuuttien tuki- ja liikuntaelinvammojen tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian kanssa on tehty yhteistyötä alusta alkaen. Tätä kautta opiskelijoilla on mahdollisuus tutkia erilaisia urheiluvammoja ja harjaannuttaa ohjaustaitojaan vammojen kuntoutuksessa.

Lihaskunto- ja tasapainolaboratorio tarjoaa opiskelijoille harvinaislaatuisen mahdollisuuden terveyden ja fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää kliinisen tutkimuksen ja sitä kautta laadukkaiden alaa palvelevien opinnäytetöiden tuottamisessa. Laboratorio on loistava ja pidetty oppimisympäristö, jota jatkossa kehitetään entuudestaan.

Opintojen toteutus

Naprapatian opinnot toteutetaan pääsääntöisesti päiväopintoina Xamkin Kotkan kampuksella.

Naprapatiakoulutuksessa on paljon lähiopetusta, käytännön opiskelua ja harjoittelua koululla, sillä ammatissa tarvittavia käden taitoja opitaan niitä harjoittelemalla.

Opinnoissa teoriaopetus sovelletaan välittömästi käytäntöön. Harjoittelet ohjatusti pareittain tai pienryhmissä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimista ja hoitoa.

Osa opintojaksoista suoritetaan verkko-opintoina, mutta lähipäiviä on viikoittain useampia, ja opiskelu vaatii läsnäoloa Kotkan kampuksella.

Opiskelu vaatii opiskelijalta paljon, sillä se vaatii paljon lukemista ja myös ulkoa opeteltavia asioita. Etenkin ensimmäisenä vuonna opiskeltava anatomian osaaminen on pitkälti ulkoa opettelemista.

Myöhemmässä vaiheessa korostuu ongelmanratkaisu ja kolmiulotteisen- ja mekaanisen ajattelun hallinta. Ihminen on liikkuva kokonaisuus, ja sen toimintaa on osattava ymmärtää sekä paikallaan ollessa että liikkeessä.

Naprapaatti työelämässä

Koulutus tähtää itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja urheiluvammojen parissa.

Naprapaatti voi työllistyä yksityisvastaanotolle, lääkäriasemalle tai muihin hoitolaitoksiin sekä toimia alansa asiantuntijana osana terveyskeskusten, sairaaloiden tai kuntoutuksen moniammatillisia hoitoryhmiä. Moni työllistyy myös urheilupuolelle, jos on sinne kiinnostusta.

Naprapaattien työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työllistyminen koulutusta vastaavalle alalle vuoden kuluttua valmistumisesta on hieman yli 80 %.

Reilu 70 % valmistuneista naprapaateista toimii itsenäisenä yrittäjänä.

 

Toiseksi suurin ryhmä työskentelee lääkäriasemilla tai fysikaalisissa hoitolaitoksissa.

 

 

Myös ulkomaille työllistyminen on mahdollista. Kansainvälisiin tehtäviin naprapaatit pääsevät erityisesti urheilun parissa, toimiessaan Olympiakomitean ja eri lajiliittojen terveydenhuoltotehtävissä.

Koulutus on Kansainvälisen Naprapath-yhdistysten Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä.

Koulutettu naprapaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sote-alan opiskelu vaatii hyvää toimintakykyä – päihteiden väärinkäyttö vaarantaa potilasturvallisuuden

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin tärkeää ovat potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Tästä syystä päihteiden väärinkäyttö ei sovellu sosiaali- ja terveysalan opiskeluun eikä sen vaatimaan käytännön harjoitteluun.

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla vaarallisia seurauksia asiakkaalle ja potilaalle ja seurauksia opiskelijalle sekä opintojen etenemiselle. Väärinkäytöstä voi vakavimmillaan seurata opiskelijalle opiskeluoikeuden menettäminen.

Naprapaattina Vuokatti-Ruka urheiluakatemiassa

"Opetus naprapatian koulutusohjelmassa oli laadukasta. Se haastoi opiskelijan omaa ajattelua sekä kannusti tutkimuksiin perehtymiseen."

Lue Nikon haastattelu

Urheilun yhdistäminen naprapaattiopintoihin onnistuu

"Aika monesta tulee yrittäjä ja tietysti myös muuallakin on naprapaateille töitä. Myös urheiluseurat työllistävät naprapaatteja. "

Lue Sasun haastattelu

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelijat äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

naprapatian lehtori Marja Turkki

puh. 044 702 8508
marja.turkki@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
puh. 044 702 8891 tai 040 585 6610