Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Energiatehokkuuden ja hiilineutraali rakentamisen asiantuntijaksi

Työelämä tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat hiilineutraalin rakentamisen ja osaavat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia.

Xamkin talotekniikan YAMK-koulutuksessa opit soveltamaan hiilineutraalirakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden uusinta tietoa oman työsi ja työelämän toimintojen kehittämisessä hyvää sisäilmastoa unohtamatta. Kasvatat asiantuntijuuttasi rakennuksien energiatehokkuuteen ja vähähiiliseen energiaan liittyen. 

YAMK-koulutuksessa opiskelet energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.  Kiristyvät energiavaatimukset, hiilineutraali rakentaminen sekä rakennuksien vähähiilinen energia ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Opinnoissasi perehdyt muun muassa:   

 • hiilineutraaliin rakentamiseen ja rakenteisiin 
 • rakennuksien vähähiiliseen energiaan 
 • rakennusten energiatehokkuuteen sisäilmaolosuhteet huomioiden. 

YAMK-koulutus on suunnattu talotekniikka-alalla toimiville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa ammattitaitoaan liittyen hiilineutraaliin rakentamiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilineutraalin energian tuottamiseen. Koulutuksen kautta hankittava ylempi ammattikorkeakoulututkinto sopii myös heille, joiden työtehtävät vaativissa suunnittelutehtävissä tai opettajan työssä edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.   

Talotekniikan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto lisää valmiuksia ja mahdollistaa toimimisen myös kaikkein vaativimmissakin ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelutehtävissä edellyttäen, että muut ympäristöministeriön vaatimukset täyttyvät.

YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Työtehtäviäsi voivat olla esimiestyöt, asiantuntijatehtävät, projekti-/hankepäällikön tehtävät, opetustehtävät tai muut toimet, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. 

Talotekniikan laboratorio on opiskelujesi tukena

Xamkin modernissa LVI-tekniikan laboratoriossa on erinomaiset valmiudet:

 • sisäilmaston
 • ilmastointiprosessien ja
 • lämmöntalteenottojärjestelmien tutkimiseen.

Laboratoriossa voi tutkia myös lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmiä. Järjestelmien laitteet ja komponentit ovat näkyvissä ja niiden suoritusarvoja voidaan tarkastella rakennusautomaatiojärjestelmän avulla. Monipuolinen teknisten järjestelmien mittarointi mahdollistaa yksittäisten komponenttien ja prosessien toiminnan tutkimisen.

Nykyaikainen mittalaitekanta mahdollistaa sisäilman olosuhteiden ja LVI-järjestelmien suoritusarvojen hetkelliset mittaukset sekä pitkäaikaiset seurannat laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Laitekanta on käytettävissäsi opinnäytetyössä tehtäviä mittauksia varten.

Tutustu talotekniikan laboratorioihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Talotekniikan YAMK-koulutus suoritetaan oman työn ohella noin kahden vuoden aikana. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Lähiopetuspäivät ovat arkisin Xamkin Mikkelin kampuksella, ja niitä on noin kuukauden välein. Lähiopetuspäivillä annetaan oppimistehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka pitää yleensä palauttaa ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköiseltä oppimisalustalta (Learn) tai e-kirjastosta.  

Tehtävien tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tehtävien tekeminen asettaa haasteita ajankäytölle sekä työn ja opintojen yhteensovittamiselle. Erityisesti opinnäytetyön tekeminen (30 opintopistettä, joka vastaa 800 tunnin työpanosta) edistyy parhaiten, jos pystyy järjestämään itselleen muutamien päivien tai viikkojen yhtämittaisia opiskelujaksoja. Opiskelijat, jotka ovat olleet työstään 3–5 kuukauden opintovapaalla, ovat pystyneet valmistumaan hyvin määräajassa.  

Opintojen eteneminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelet hiilineutraalia rakentamista, vähähiilisen energian tuotantoa sekä työelämän toimintojen kehittämistä. Opit ymmärtämään kiristyvien energiamääräysten sekä työelämän kehittämisen ja johtamisen haasteita. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritat suurimman osan koulutukseen kuuluvista opintojaksoista sekä ideoit ja suunnittelet omaa opinnäytetyötäsi.  

Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuteen syventymisessä sekä oman osaamisesi kehittämisessä. Toisen opiskeluvuoden aikana teet opinnäytetyötäsi itsenäisesti. Opinnäytetyösi ohjaaja tukee työskentelyäsi. Esittelet työtäsi yhteisissä seminaaritilaisuuksissa.  

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Talotekniikan YAMK-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat talotekniikkateollisuuden isot toimijat, kuten FläktGroup Finland Oy, Swegon Oy, Koja Oy ja Geberit Oy; alan merkittävät suunnittelutoimistot Granlund Oy ja Sweco Finland Oy sekä simulointiohjelmistojen toimittaja Equa Finland Oy.

Työelämäkumppaneiden edustajat käyvät pitämässä luentoja opintojaksoilla ja LVI-laboratoriossa pääsee tutustumaan eri toimittajien laitteistoihin.  

Opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään antoisia keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • hiilineutraali rakentaminen
 • rakennusten energiatehokkuus
 • rakennusten sisäilmasto
 • kestävä teknologiajohtaminen
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.   

Aina kannattaa opiskella, sillä se ei mene hukkaan!

YAMK-tutkinnon suorittamisella on positiivinen vaikutus, jos hakee uutta työpaikkaa tai nykyisessä työpaikassa haluaa edetä eteenpäin!

Talotekniikan YAMK-koulutus on ollut hyvä ja ammattitaitoa lisäävä. Työhöni olen saanut juuri niitä eväitä, joita lähdin hakemaan. On tullut myös paljon hyödyllistä tietoa nykyisen työni ja työtehtävien kehittämiseen.

Lue lisää Jouni Tissarin kokemuksia talotekniikan YAMK-opinnoista.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää Byodista

Talotekniikan laboratorio 360°

Laboratorioita ja dynaamista laskentaa

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä YAMK-tutkintoihin

Talotekniikan polkuopinnot

Polkuopinnoissa voit suorittaa yhden lukuvuoden aikana noin 15 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, minkä jälkeen sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi talotekniikan YAMK-koulutukseen. Polkuopintojen aloittamiseen ei vaadita kahden vuoden työkokemusta valmistumisen jälkeen.

Lue lisää talotekniikan polkuopinnoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Mika Kuusela
puh. 050 312 5138
mika.kuusela@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi