Nainen tarkastelee tietokoneen johtoja.

Kyberturvallisuus

Insinööri (ylempi AMK)

Kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia, ja maailma kaipaa huippuasiantuntijoita!

YAMK-opinnot avaavat sinulle pääsyn kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville toimintakentille. 

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.3.-25.3.2025

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (ylempi AMK)

Hanki uusinta tietoa ja ammattitaitoa kyberturvallisuudesta

Kyberturvallisuuden YAMK-koulutuksessa perehdyt käytännönläheisesti kyberturvallisuuteen eri näkökulmista. Tehokkaassa, etäkäytettävässä ja monipuolisessa VirtualLab-oppimisympäristössä pääset soveltamaan teoriaa käytännössä, niin tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin kuin hallinnolliseen tietoturvaan keskittyvissä harjoituksissa. Koulutuksen myötä saat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. 

YAMK-koulutuksessa saat laaja-alaisen näkemyksen kyberturvallisuuden eri osa-alueista.

 • Tunnistat kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja niiltä suojautumiseen tarvittavat prosessit ja teknologiat.
 • Osaat tehdä riskianalyysin sekä suunnitella ja toteuttaa jatkuvuuden hallintaa.
 • Tunnet kyberturvallisuusauditoinnin periaatteet ja niihin liittyvän ohjeistuksen.
 • Ymmärrät tunkeutumistestauksen menetelmät ja testauksen merkityksen kyberpuolustuksessa.
 • Osaat suorittaa perustason tunkeutumistestauksen.
 • Tunnet teknologisten ratkaisujen merkityksen kybertuhkien torjunnassa, havaitsemisessa ja niistä toipumisessa.
 • Osaat soveltaa teknologiaa järjestelmien koventamisessa.
 • Opit hyödyntämään viimeisintä tutkittua tietoa uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämisessä. 

Kyberturvallisuuden opinnot avaavat sinulle pääsyn kansainvälisille erittäin mielenkiintoisille ja haastaville toimintakentille. Kansainvälisyyttä voit myös lisätä opintoihisi esimerkiksi lähtemällä opiskelijavaihtoon ulkomaisiin yhteistyöoppilaitoksiin.

Mies ja nainen seisovat virtuaalinäyttöjen edessä.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 • datakeskukset
 • ICT
 • kyberhygienia
 • kyberturvallisuus
 • kyberuhka
 • tietoturva-auditointi
 • tietoverkot

Miksi kannattaa suorittaa kyberturvallisuuden YAMK-koulutus Xamkissa?

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op): 

Kyberturvallisuuden opinnot koostuvat kyberturvallisuuden ydinosaamisen opinnoista (25 op), osaamista täydentävistä opinnoista (5 op) ja työelämän kehittämiseen kytkeytyvästä opinnäytetyöstä (30 op). 

Ydinosaaminen (25 op) 

Strateginen kyberturvallisuus 10 op 

 • Johdatus kyberturvallisuuteen 5 op 
 • Kyberturvallisuusauditointi ja kyberhygienia 5 op 

Toiminnallinen kyberturvallisuus 15 op 

 • Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5 op 
 • Puolustava kyberturvallisuus 5 op 
 • Hyökkäävä kyberturvallisuus 5 op 

Kyberturvallisuuskoulutus ja -opiskelijat osallistuvat aktiivisesti TKI-toimintaan. TKI-hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia projekteille ja opinnäytetöille sekä verkostoitumiseen alan muiden toimijoiden kanssa. Koulutuksen oppimisympäristönä toimiva VirtualLab on opetuskäytön lisäksi myös tutkimuskäytössä.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opintoja voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyöOpinnäytetyö on laaja ja käytännönläheinen kehitys– ja tutkimushanke. Opinnäytetyön tavoitteena on ohjata opiskelija kyberturvallisuusalalla esiintyvien ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyön avulla opiskelija osoittaa, että hän pystyy itsenäiseen, kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen työskentelyyn sekä syventää omaa osaamistaan kyberturvallisuuden valitussa osa-alueessa.

Opinnäytetyöprosessin onnistumisen kannalta tärkeitä asioita ovat onnistunut aiheenvalinta, tutkimusmenetelmän valinta, teoriaosaaminen, aineiston kerääminen ja sen analysointi, suunnitelmallisuus, aikataulu, tiedon ja ohjauksen hankkiminen ja vastaanottaminen, raportointitaidot sekä opinnäytetyöprosessin hallinta.

Lue opiskelijoiden tarinoita

Koulutuksen toteutus

Kyberturvallisuuden (YAMK) on verkkokoulutus

Koulutus järjestetään verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella.

Opetus on suomenkielistä, ja opetusmateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Opinnäytetyö raportoidaan suomen kielellä tai toimeksiantajan vaatimuksesta englannin kielellä. Opinnäytetyö ja harjoitustehtävät on yhdistettävissä työelämän työtehtäviin.

Kyberturvallisuuden koulutus hyödyntää koulutuksen omaa CyberLab-oppimisympäristöä, johon kuuluu oma datakeskus, turvallisuusvalvomo ja tietoverkko. CyberLabissa tuotetaan myös VirtualLab-oppimisympäristöä, joka on virtualisoitu kyberturvallisuuden harjoitteluympäristö. Ympäristö on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta modernilla Internet-selaimella. 

VirtualLab on optimoitu TKI-, testaus-, opetus- ja pilotointikäyttöön. Isojenkin harjoitusympäristöjen käynnistyminen on nopeaa, saat käyttöösi esimerkiksi oman datakeskuksen vain minuuteissa. Tyypillisiä VirtualLabissa tehtäviä harjoituksia ovat mm. tunkeutumistestausharjoitukset, erilaiset teknologiakohtaiset harjoitukset sekä laajemmat kokonaisuudet, kuten operaattoriverkot tai tietojärjestelmät. Harjoitukset voivat olla esivalmisteltuja, jolloin opiskelija pääsee suoraan harjoittelemaan opiskeltavaa asiaa. Käyttäjät voivat myös rakentaa omia testausympäristöjä. Yhdellä käyttäjällä voi olla useita samanaikaisia harjoituksia käytössään, ja niitä voidaan liittää myös toisiinsa suuriksi kokonaisuuksiksi.   

Harjoitusten skenaariot voivat olla offensiivisia tai defensiivisiä kyberharjoituksia, käyttöjärjestelmien ja palvelinratkaisujen asennusharjoituksia, tietoverkkojen konfigurointiharjoituksia tai kokonaisen datakeskuksen rakentaminen, virtualisointikäyttöjärjestelmien asennus ja sovelluskiihdyttimien ohjelmointi mukaan lukien. Jos työ jää kesken, työskentely voi jatkua kotona etäyhteyden avulla. Järjestelmä mahdollistaa myös virtuaalisen etäopetuksen lähes kaikissa tietoteknisissä laboratoriotöissä. VirtualLab ei perustu kaupallisiin tuotteisiin vaan on Xamkin toteuttama.  

CyberLab-oppimisympäristön omaa tietoverkkoa, datakeskusta ja kyberturvallisuuden hallintakeskusta hyödynnetään laajalti oppimisprojekteissa ja opinnäytetöissä. Oma verkko ja konesali mahdollistaa tuotantoympäristön kanssa työskentelyn harjoittelun ja tarjoaa aidon kosketuspinnan käytettäviin teknologioihin. Kyberturvallisuuden hallintakeskuksessa opetellaan havaitsemaan ja reagoimaan kyberturvallisuuspoikkeamiin. CyberLab-oppimisympäristö sisältää myös fyysisen turvallisuuden järjestelmiä. 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358447028293
Sähköposti
Vesa.Kankare@xamk.fi
Yksikkö
Informaatioteknologian koulutusyksikkö
Vesa Kankare
Lehtori
+358447028293
Vesa.Kankare@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: