Kaksi naista istuu sohvalla tietokoneen ääressä.

Kestävän kehityksen teknologiat

Insinööri (ylempi AMK)

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa sinun organisaatiossasi?

Miten perustelet kestävään kehitykseen vaadittavat investoinnit? 

Miten kestävä kehitys on osa laadukasta johtamista?

Hae lisähaussa!

Hakuaika 29.7.-8.8.2024.

Verkko-opiskelu

Verkko

Aloituspaikat: 20 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (ylempi AMK)

Kestävä kehitys on kaikkialla

Kestävän kehityksen teknologiat ovat osa kaikkea nykypäivän työelämäosaamista. Tarvitsemme kiertotaloutta pitämään materiaalit kierrossa, tarvitsemme uusia ratkaisuja korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja tarvitsemme päästötöntä energian tuotantoa. 

Koulutuksessa saat käytännönläheisiä tietoja ja taitoja sekä oman työsi että organisaatiosi kestävään kehittämiseen. Opit ymmärtämään kestävän kehityksen eri puolia: miten se liittyy yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Samalla opit tunnistamaan haasteet, joita kestävään kehitykseen liittyy työelämässä. Saat myös tietoa erilaisista työkaluista, joita voit käyttää työelämän haasteiden ratkaisemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opit tunnistamaan ja kuvaamaan miten voit edistää kestävää kehitystä erityisesti tekniikan alalla ja perustella investointeja, jotka vievät kohti kestävän kehityksen tavoitteita.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen organisaation toiminnassa ja tunnistat sille asetetut vaatimukset. Tunnistat kestävään kehitykseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ymmärrät organisaation toimintaa kokonaisuutena kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaat edistää kestävien toimintatapojen käyttöönottamista. Lisäksi sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot osallistua erilaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin.   

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 • hiilineutraalius
 • kestävyyshaasteet
 • kestävä kehitys
 • kiertotalous
 • päästötön energia
 • teknologia

Miksi kannattaa suorittaa kestävän kehityksen teknologioiden YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op), joka jakautuu kaikille pakollisiin ydinopintoihin ja opinnäytetyöhön sekä täydentäviin opintoihin.  

Ydinosaamisen opinnot, 20 op

Ydinosaamisen opinnoissa saat kokonaiskuvan kestävästä kehittämisestä. Opit kytkemään kestävän kehittämisen organisaation muuhun toimintaan.  Opit myös tunnistamaan kestävään kehittämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ydinosaamisen opintojen aikana saat riittävät tiedot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen organisaation kestävässä kehittämisessä.

 • Tekniikan alojen kestävyyshaasteet
  • Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja haasteet, 5 op
  • Kestävän kehityksen tutkimusmenetelmät, 5 op
 • Kestävä kehitys työelämässä
  • Kestävän kehityksen työkalut työelämässä, 5 op
  • Kestävyysprojekti, 5 op

Täydentävä osaaminen 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Kansainväliset työympäristöt
 • Tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin.

Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta. 

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Koulutuksen toteutus

YAMK-koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. 

Opinnot sisältävät aikaan sidottua verkko-opetusta, ajankohdat selviävät kevään aikana.  Opinnot on suunniteltu suoritettaviksi kahdessa vuodessa. 

Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.  

Opiskele joustavasti työn ohessa!

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503125055
Sähköposti
Arto.Sormunen@xamk.fi
Yksikkö
Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksi
Arto Sormunen
Yliopettaja
+358503125055
Arto.Sormunen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: