Talotekniikka

Ylempi AMK-tutkinto

Työelämä tarvitsee asiantuntijoita, jotka hallitsevat hiilineutraalin rakentamisen ja osaavat soveltaa energia- ja materiaalitehokkuusvaatimuksia.

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.-23.5.2025.

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 25 Opintojen kesto: 2 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (ylempi AMK)

Energiatehokkuuden ja hiilineutraali rakentamisen asiantuntijaksi

Xamkin talotekniikan YAMK-koulutuksessa opit soveltamaan hiilineutraalirakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden uusinta tietoa oman työsi ja työelämän toimintojen kehittämisessä hyvää sisäilmastoa unohtamatta. Kasvatat asiantuntijuuttasi rakennuksien energiatehokkuuteen ja vähähiiliseen energiaan liittyen.  

Opiskelet energiatehokkuuden ja terveellisen sisäilman huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa ja päätöksenteossa.  Kiristyvät energiavaatimukset, hiilineutraali rakentaminen sekä rakennuksien vähähiilinen energia ovat koulutuksen keskeisiä sisältöjä. Opinnoissasi perehdyt muun muassa:   

 • hiilineutraaliin rakentamiseen ja rakenteisiin  
 • rakennuksien vähähiiliseen energiaan 
 • rakennusten energiatehokkuuteen sisäilmaolosuhteet huomioiden.  

YAMK-koulutus on suunnattu talotekniikka-alalla toimiville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa ammattitaitoaan liittyen hiilineutraaliin rakentamiseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja hiilineutraalin energian tuottamiseen. Koulutuksen kautta hankittava ylempi ammattikorkeakoulututkinto sopii myös heille, joiden työtehtävät vaativissa suunnittelutehtävissä tai opettajan työssä edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa.  

Talotekniikan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto lisää valmiuksia ja mahdollistaa toimimisen myös kaikkein vaativimmissakin ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelutehtävissä edellyttäen, että muut ympäristöministeriön vaatimukset täyttyvät.

YAMK-tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Työtehtäviäsi voivat olla esimiestyöt, asiantuntijatehtävät, projekti-/hankepäällikön tehtävät, opetustehtävät tai muut toimet, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. 

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 • hiilineutraali rakentaminen
 • energiatehokkuus
 • terveellinen sisäilma
 • vähähiilinen energia
 • lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät

Miksi kannattaa suorittaa talotekniikan YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • hiilineutraali rakentaminen
 • rakennusten energiatehokkuus
 • rakennusten sisäilmasto
 • kestävä teknologiajohtaminen
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.   

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

Koulutuksen toteutus

Talotekniikan YAMK-koulutus suoritetaan oman työn ohella noin kahden vuoden aikana. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys.

Lähiopetuspäivät ovat arkisin Xamkin Mikkelin kampuksella, ja niitä on noin kuukauden välein. Lähiopetuspäivillä annetaan oppimistehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka pitää yleensä palauttaa ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköiseltä oppimisalustalta (Learn) tai e-kirjastosta.  

Tehtävien tekeminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tehtävien tekeminen asettaa haasteita ajankäytölle sekä työn ja opintojen yhteensovittamiselle. Erityisesti opinnäytetyön tekeminen (30 opintopistettä, joka vastaa 800 tunnin työpanosta) edistyy parhaiten, jos pystyy järjestämään itselleen muutamien päivien tai viikkojen yhtämittaisia opiskelujaksoja.

Opiskelijat, jotka ovat olleet työstään 3–5 kuukauden opintovapaalla, ovat pystyneet valmistumaan hyvin määräajassa.  

Opintojen eteneminen

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelet hiilineutraalia rakentamista, vähähiilisen energian tuotantoa sekä työelämän toimintojen kehittämistä. Opit ymmärtämään kiristyvien energiamääräysten sekä työelämän kehittämisen ja johtamisen haasteita. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritat suurimman osan koulutukseen kuuluvista opintojaksoista sekä ideoit ja suunnittelet omaa opinnäytetyötäsi.  

Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuteen syventymisessä sekä oman osaamisesi kehittämisessä. Toisen opiskeluvuoden aikana teet opinnäytetyötäsi itsenäisesti. Opinnäytetyösi ohjaaja tukee työskentelyäsi. Esittelet työtäsi yhteisissä seminaaritilaisuuksissa. 

Opiskele YAMK-tutkinto työn ohella

YAMK-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat talotekniikkateollisuuden isot toimijat, kuten FläktGroup Finland Oy, Swegon Oy, Koja Oy ja Geberit Oy; alan merkittävät suunnittelutoimistot Granlund Oy ja Sweco Finland Oy sekä simulointiohjelmistojen toimittaja Equa Finland Oy. Työelämän edustajat käyvät pitämässä luentoja opintojaksoilla ja LVI-laboratoriossa pääsee tutustumaan eri toimittajien laitteistoihin.  

Opiskelijoiden omat työpaikat ovat koulutuksen keskeisin työelämäyhteys. Ryhmän opiskelijoilla on monipuolista alan työkokemusta ja ryhmästä muodostuu oppimista tukeva verkosto. Opintojaksojen oppimistehtävien yhteydessä käydään antoisia keskusteluja työelämään liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Talotekniikan laboratorio on opiskelujesi tukena

Xamkin modernissa LVI-tekniikan laboratoriossa on erinomaiset valmiudet:

 • sisäilmaston
 • ilmastointiprosessien ja
 • lämmöntalteenottojärjestelmien tutkimiseen.

Laboratoriossa voi tutkia myös lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmiä. Järjestelmien laitteet ja komponentit ovat näkyvissä ja niiden suoritusarvoja voidaan tarkastella rakennusautomaatiojärjestelmän avulla. Monipuolinen teknisten järjestelmien mittarointi mahdollistaa yksittäisten komponenttien ja prosessien toiminnan tutkimisen.

Nykyaikainen mittalaitekanta mahdollistaa sisäilman olosuhteiden ja LVI-järjestelmien suoritusarvojen hetkelliset mittaukset sekä pitkäaikaiset seurannat laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Laitekanta on käytettävissäsi opinnäytetyössä tehtäviä mittauksia varten.

Tutustu talotekniikan laboratorioihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503125138
Sähköposti
Mika.Kuusela@xamk.fi
Yksikkö
Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksik
Mika Kuusela
Lehtori
+358503125138
Mika.Kuusela@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hyödynnetään sivustolla footerin yllä olevaa tätä keltaista isoa tilaa yhteydenottamisen toiminnallisuutena, jossa ohjataan suoraan verkkolomakkeeseen. Sivukohtaisesti vain kohde vaihtuu (hakijapalvelut, tki, työelämäpalvelut, jne…) Samalla yhteneväisyys säilyy läpi koko sivuston.