Tietoa hallitukselle

Tälle sivulle on koottu tietoa ja linkkejä Xamk Oy:n hallituksen jäsenille hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista. Lisäksi sivulle on koottu tietoa Xamkista: toiminnasta, tuloksista ja muista ajankohtaisista asioista.

HUOM! Linkit vaativat erillisen kirjautumisen.

Xamk Oy:n hallitus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ylläpitäjä. Xamk Oy:n omistavat Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit. Xamk Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous, joka nimittää osakeyhtiön hallituksen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännössä (vaatii kirjautumisen) mainitut tehtävät, jotka määrittää Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932

 1. päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.
 2. päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös.
 3. huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
 4. vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole erillisellä päätöksellään siirtänyt toimivaltaa rehtori-toimitusjohtajalle;
 5. hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja osakekaupat sekä antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
 6. päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta, Yhtiön tarvitsemien vakuuksien ottamisesta, Yhtiön nimissä annettavista vakuuksista sekä lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta siltä osin, kun niiden määrä vuositasolla ylittää 500 000 euroa;
 7. hyväksyä ammattikorkeakoululain 42 §:ssä tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
 8. valita ja erottaa rehtori-toimitusjohtaja;
 9. hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
 10. päättää Yhtiössä noudatettavan henkilöstöpolitiikan perusteista;
 11. päättää opiskelijoiden ja aloituspaikkojen määristä sekä koulutustarjonnasta;
 12. päättää ammattikorkeakoululain 33 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, 35 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden palauttamisesta ja 38 §:ssä tarkoitetusta opiskelijan kurinpidollisesta erottamisesta määräajaksi; sekä
 13. päättää Yhtiön organisaatiorakenteen perusteista
 14. päättää kaikkien päällikkö- ja johtajatasoisten esimiestehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä päällikön tehtävien muuttamisesta johtajaksi. Poikkeuksena on projektipäälliköiden tehtävien perustaminen, vaikka projektipäällikkö toimisikin esimiehenä. Hallituksen perustamiin tehtäviin voidaan myöhemmin tehdä operatiivisia muutoksia edellyttäen, että tehtävät pysyvät kuitenkin keskeiseltä osin päätöksen mukaisina.

Yhtiön hallitus päättää Yhtiön toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista tai laaja- kantoisista seikoista.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa ja erottaa suoraan rehtori-toimitusjohtajan  alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle ammattikorkeakouluosakeyhtiön toimielimelle tai rehtori-toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että omistajia informoidaan ennakkoon keskeisistä muutoksista.

Lisäksi hallitukselle ja omistajien edustajille järjestetään vuosittain seminaaritapaaminen.

Hallituksen kokoukset

Asioiden esittely ja kokousmenettely

Johtosäännön mukaan hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan rehtori-toimitusjohtajan esittelystä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Merkittävissä asioissa pyritään noudattamaan kahden kokouksen käytäntöä: ensimmäisessä kokouksessa asia esitellään hallitukselle, joka tarvittaessa ohjeistaa jatkovalmistelussa. Päätös tehdään toisessa kokouksessa jatkovalmistelun jälkeen. Hallituksen puheenjohtaja järjestää varapuheenjohtajan ja toimivan johdon kanssa säännöllisesti tapaamisia merkittäviä asioita valmisteltaessa.

Kokousaikataulu

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokouksia voidaan pitää myös verkon välityksellä, Teamsin tai tarvittaessa myös sähköpostin välityksellä. Kokouksista lähetetään hallituksen jäsenille ja muille kokoukseen osallistuville kalenterikutsut.

Kokousmateriaalit

Löydät kokousmateriaalit, kuten pöytäkirjat, esityslistat ja liitteet alla olevan linkin kautta. Linkki vaatii kirjautumisen. Materiaali on nähtävillä ainoastaan hallituksen jäsenille sekä ylimmän johdon edustajille.

Viikkoa ennen kokousta hallituksen jäsenille lähetetään sähköpostissa linkki tälle hallituksen www-sivulle.

Pöytäkirjojen allekirjoitus

Hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti Innofactorin allekirjoituspalvelun avulla. Sähköisen allekirjoituksen tunnistus tapahtuu joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnistautumisen kautta.

Korvaukset ja kustannukset

Palkkiot ja matkakorvaukset

Hallituksen jäsenille suoritetaan palkkioita hallituksen jäsenen tehtävän hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita hallituksen jäsenyyden vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Lisäksi hallituksen jäsenille suoritetaan päivärahaa ja korvausta matkakustannuksista palkkiosäännön mukaisesti. Kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetykset maksetaan automaattisesti neljä kertaa vuodessa.

Verokortti

Palkkahallinto hakee verokorttien suorasiirron 1.2. voimaantulevien verokorttien osalta. Mahdolliset muutosverokortit voi toimittaa suoraan palkat@xamk.fi sähköpostiin.

Korvaus ansionmenetyksestä

Korvausta maksetaan osallistumisesta;  yhtiön toimielimen kokoukseen,  yhtiön seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen,  yhtiön järjestämään hallituksen jäsenten koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä   yhtiön toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan. (Lue lisää palkkiosäännöstä.)  Ansionmenetyskorvaushakemus   toimitetaan Marjo Heiskaselle, marjo.heiskanen(at)xamk.fi.

Matkakustannukset

Hallituksen jäsenen kokousmatkoista ja muista hallituksen jäsenen tehtävän hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta Verohallinnon vuosittain antaman päätöksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun matkustusohjeen mukaisesti. Matkalaskut tehdään suoraan Visma  M2-matkalaskujärjestelmään. (Huom! Tuetut selaimet: Microsoft Edge ja Google Chrome).

Huomioi nämä asiat matkalaskua tehdessäsi:

Matkalaskut maksetaan tarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen viikoittain, keskiviikkoisin. 

 • Kirjoita ystävällisesti matkalaskuusi tarkat osoitteet matkasta  mistä –  minne
 • Hallituksen jäsenet valitsevat aina OKM -alkuisen kulun matkalaskulle tai/ja kululaskulle.
 • Jos laskutat kulua, jossa alv:a, niin kulu-% pitää olla alvin mukainen. Kuluista pitää olla aina myös kuitti laskun liitteenä.

Matkustaja- ja matkatavaravakuutukset

Yhteystietojen ylläpitäminen ja lähipiiri-ilmoitus

Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla

Hallituksen jäsenen yhteystietoihin tai palkkion maksuun liittyviin tietoihin tulevat muutokset tulisi ilmoittaa mahdollisimman pian yhteystietolomaketta käyttäen.

Lataa lomake tietokoneellesi, täytä ja tallenna. Toimita täytetty lomake suojattuna sähköpostina  Marjo Heiskaselle, marjo.heiskanen(at)xamk.fi

Lähipiiri-ilmoitus

Lähipiirirekisteriin kerätään Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osakeyhtiölain, kirjanpitoasetuksen ja kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaiset tiedot.

Osakeyhtiöiden lähipiiristä säädellään osakeyhtiölaissa sekä kirjanpitolaissa ja -asetuksessa. Kirjanpitolautakunnan (1829/2008) omaehtoinen lausunto KPA 2:7b §:ssä tarkoitetusta lähipiiristä sisältää suosituksen ajantasaisen lähipiirirekisterin laatimisesta.

Lähipiirirekisteri palvelee yhtiön etua ja on tärkeä osa johdon huolellisuusvelvoitetta.

Xamkin tunnukset ja langattoman verkon käyttö

Näin kirjaudut Xamkin verkkoon

Vierailijatunnuksilla Xamkin langaton verkko on käytettävissä 24 tuntia kirjautumishetkestä​​​. Tämän jälkeen sinun on tehtävä uudet tunnukset. Xamkin langattoman lähiverkon nimi (SSID) on XAMK.

 • Kytke tarvittaessa käyttämäsi laitteen Wi-Fi päälle ja valitse verkoksi XAMK. Langattoman verkon kirjautumissivu avautuu yleensä laitteen selaimeen.
 • Avaa rekisteröintisivu “Are you a visitor? Please create your own credentials via this link” -linkistä
 • Linkistä avautuu rekisteröintisivu (Self-Registration)
 • Anna nimesi (Your Name) ja sähköpostiosoitteesi (Email Address)
 • Paina Register-painiketta
 • Saat tunnuksen ja salasanan antamaasi sähköpostiosoitteeseen
 • Avaa yhteys XAMK-verkkoon painamalla ”Log In” -painiketta

Eduroam verkon käyttöönotto: Eduroam on kansainvälinen langaton WLAN-verkkovierailupalvelu, joka on Suomessa käytettävissä kaikissa korkeakouluissa. Suosittelemme käyttämään eduroamin käyttöönotossa valmiita asennuspaketteja, joilla tietoturvaan ja kirjautumiseen liittyvät asetukset tulevat oikein. Lisätietoa eduroamista.

Uudelleen kirjautuminen 24 tunnin sisällä

Voit kirjautua samoilla tunnuksilla Xamkin verkkoon 24 tunnin ajan.

 • Paina kirjautumissivulla “Already have an accountSign In” -linkkiä
 • Pääset takaisin aloitussivulle, jonne voit kirjottaa tunnuksesi ja salasanani
 • Avaa yhteys XAMK-verkkoon painamalla ”Log In” -painiketta

Jos käytät Xamkin verkkoa 24 tunnin jälkeen, tee itsellesi uudet tunnukset.

Tunnukset ja kirjautuminen

Sinulle on jaettu h-alkuinen tunnus ja annettu salasana. Salasanan pystyt itse vaihtamaan. Kun vaihdat salasanan käytä kirjautumisessa h-alkuista tunnusta ilman @xamk.fi-osaa.

Kaikissa muissa tilanteissa, kun joudut kirjautumaan tällä sivulla olevista linkeistä käytä Windows-tunnustasi, joka on h-alkuinen tunnut kokonaisuudessaan (tyyliin: hmavi01@xamk.fi) + sinulle annettu salasana tai vaihtamasi salasana.

Salasanan vaihto tai unohtuiko salasana

Salasanat vaihdetaan https://id.xamk.fi -palvelussa (Käytä kirjautumisessa h-alkuista tunnustasi ilman @xamk.fi-osaa.)

Kun sinulla on voimassa oleva Xamkin tunnukset tiedossasi ja haluat vaihtaa salasanan klikkaa ”Vaihda salasana” -painiketta.

Perustietoja Xamkista

Ajankohtaista Xamkissa

Ota yhteyttä

Puhelin
+358503125151
Sähköposti
Heikki.Saastamoinen@xamk.fi
Yksikkö
Hallinto- ja laatupalvelut
Heikki Saastamoinen
Toimitusjohtaja, rehtori
+358503125151
Heikki.Saastamoinen@xamk.fi
Puhelin
+358447028204
Sähköposti
Marjo.Heiskanen@xamk.fi
Yksikkö
Hallinto- ja laatupalvelut
Marjo Heiskanen
Hallinnonsuunnittelija
+358447028204
Marjo.Heiskanen@xamk.fi
Puhelin
+358405211809
Sähköposti
Tiivi.Pukkila-Nupponen@xamk.fi
Yksikkö
Viestintä- ja markkinointipalvelut
Tiivi Pukkila-Nupponen
Viestintä- ja markkinointipääl
+358405211809
Tiivi.Pukkila-Nupponen@xamk.fi