Hankkeen toiminta on päättynyt. Hankkeessa tutkittiin biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa.

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hankkeessa tutkittiin biohiilen hyödyntämistä erilaisissa rakennusmateriaaleissa, kuten laastissa, betonissa, maaleissa ja eristemateriaaleissa. Biohiilen käytöllä rakennusmateriaaleissa on mahdollista sitoa hiiltä rakennuksiin, joka asiakokonaisuutena sopii hyvin Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan. Strategian yksi kärjistä on resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kiertotaloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa – Hanke edistikin innovaatioiden kautta uusien tuotteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyä sekä kestävään kasvuun pyrkimistä.

Hankkeen tavoitteena oli löytää potentiaalisimmat käyttökohteet eri tavoin käsitellylle ja eri raaka-aineista peräisin olevalle biohiilelle, sekä edistää biohiilen tunnettavuutta rakennusmateriaalien raaka-aineena. Biohiiltä valmistettiin itse bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSammossa, ja sitä myös hankittiin eri valmistajilta. BioSammossa valmistettua ja muualta hankittua biohiiltä käsiteltiin esimerkiksi hienontamalla sitä BioSammon hienonnuslaitteistoilla. Käsittelyn jälkeen biohiiltä lisättiin eri rakennusmateriaaleihin, ja biohiilen vaikutusta materiaaleissa tutkittiin erilaisin testein, esimerkiksi lämmönjohtokyky- ja ilmanlaatumittauksin.

Biohiilen potentiaali eri sovelluksissa tunnistettiin hyvin. Tutkituista materiaaleista paju ja kuusi havaittiin erittäin potentiaalisiksi biohiilen raaka-aineiksi niiden ominaisuuksien sekä saatavuuden ansiosta. Ilmanlaatumittausten osalta laboratoriomittakaavan kokeiden perusteella voidaan arvioida, että biohiili lisäsi saviseoksen kykyä laskea haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaistasoa (TVOC – total volatile organic compounds) ilmasta. Pilot-mittakaavassa savesta ja biohiilestä valmistetut levyt vaikuttivat etenkin hajujen poistossa. Biohiilen palo-ominaisuuksia tarkasteltaessa havaittiin, että eri tavalla valmistettujen biohiilien palo-ominaisuudet olivat samankaltaisia riippumatta käytetystä valmistuslämpötilasta, ja orgaanista palavaa ainesta tai helposti syttyviä kaasumaisia yhdisteitä oli vähän.

Hankkeen tuloksena kirjoitettiin useita julkaisuja. Hankkeen loppujulkaisu ilmestyy vuoden 2024 puolella. Hanke oli myös esillä eri tapahtumissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Kymenlaakson liiton koordinoimana. Myös EcoUp Oy sekä Suomen Luonnonmaalit Oy tukivat tutkimusta suorilla rahallisilla panostuksilla. Hankkeen tulosten ja jatkokehitystarpeiden perusteella haettiin rahoitusta jatkohankkeelle Korkeamman lisäarvon biohiili ja sen arvoketjut – ARVOHIILI, joka käynnistyi lokakuussa 2023.

Lisätietoja

Satu Huurtomaa

projektipäällikkö

p. 050 563 1334

satu.huurtomaa@xamk.fi

 

Jaana Kokkonen

tutkimusinsinööri

p. 050 400 0946

jaana.kokkonen@xamk.fi

 

Timo Loikala

tutkimusinsinööri

p. 050 470 7058

timo.loikala@xamk.fi

 

Artikkelit

Biohiilen syttymis- ja palo-ominaisuuksien tarkastelu sekä vaikutus puukuitueristeen palo-ominaisuuksiin ja lämmönjohtokykyyn (Kokkonen, J. & Huurtomaa, S.) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 227. s. 287-297. Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-555-0

 

Vähähiilinen rakentaminen kierrätysmateriaaleilla (Kuosa, M., Korpela, T., Kiviranta, P., Rahiala, S. & Huurtomaa, S.) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 227. s. 278-286. Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-555-0

 

Biohiili tarjoaa monia hyötyjä yhteiskunnalle (Huurtomaa, S., Loikala, T., Korpela, T., Kuosa, M. & Tuomela, O. Xamk Read, Nro 1/2023)

 

Biohiili rakennusmateriaaleissa (Kokkonen, J., Korpela, T., Loikala, T., Tuomela, O. & Tuliniemi, E.) Teoksessa: Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022. Toim. Soininen, H., Haatanen, N. & Pulkkinen, L. Xamk Kehittää 208. s. 340-346. Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-502-4

Xamkin Biohiili rakennusmateriaaleissa- hanke oli maaliskuussa Raksa 2022 messuilla Lahdessa. (KT 22.3.2022)

Hanke oli mukana Ekorakentamisen osastolla, jonka pääjärjestäjinä toimivat Riikka Mäkelä Rouhis Oy:stä sekä Ville Väinämö Villeco Oy:stä. Kiitos yhteistyöstä!

Messutuomisina oli mielenkiintoisia ideoita ja uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Kuvassa Xamkin hanketoteuttajista messuilla olleet (vas.) Jaana Kokkonen, Timo Loikala ja Outi Tuomela.

Biochar Summit 2023 Helsingborgissa 13.-14.6.2023

Biohiili rakennusmateriaaleissa -hanke esitteli posterin ”Capturing volatile organic compounds (VOCs) from indoor air by biochars mixed with building materials” Biochar Summit 2023 -konferenssissa Helsingborgissa, Ruotsissa. Tapahtuman järjestivät EBI (European Biochar Industry), Nordic Biochar Network ja Helsingborgin kaupunki.

Konferenssissa kuultiin monia kiinnostavia ja ajankohtaisia esityksiä, käytiin mielenkiintoisia keskusteluja, saatiin uusia ideoita ja yhteistyömahdollisuuksia.

 

Faktat

Biohiili rakennusmateriaaleissa

01.09.2021 – 30.09.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 462 844 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.