Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA & JULKAISUJA

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

Hännikäinen-Uutela, A-L., Kantonen, H., Snellman-Aittola, M., Vartiainen, M. 2021. Näe minut, kuuntele minua! Nuoren kohtaaminen ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyssä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 1/2021. 6-8.

Kasku – Malli nuorisotyöntekijän ja luokanvalvojan työparitoimintaan / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hännikäinen-Uutela, A-L. & Pöyry, S. 2021. Vaikuttavaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Artikkeli teoksessa Haapala, A. (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 148. 142-146.

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tuntien materiaalit / Mieli ry

Kivijärvi, A., Kauppinen, E., Kiilakoski T. & Leskinen, J. 2022. Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö suomessa 2021. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238.

 

NUOSKAN UUTISKIRJEET

Nro1: Nuoska uutiskirje 1/2022

Nro2: Nuoska uutiskirje 2/2022

Nro3: Nuoska uutiskirje 3/2022

Nro4: Nuoska uutiskirje 4/2022

 

Uutiskirjeen tilaaminen tästä linkistä.

 

TOIMINTAKERTOMUKSET

Osaamiskeskus Nuoskan toimintakertomus 2020-2022.

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
040 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Nuoria ryhmäyttämistehtävissä

Osallisuus ja yhteisöllisyys lukiolaisten tukena

Osaamiskeskus Nuoska järjesti 13.9.2022. yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa webinaarin Koulut ja oppilaitokset monialaisen yhteistyön areenana – parhaat käytännöt kasvattajayhteisöjen vahvistamiseksi. Saimme kuulla monista toimivista opetus- ja nuorisotoimen käytänteistä eri puolilla Suomea. Nuorisotyön roolista lukiolaisten hyvinvoinnin tukemisessa kouluaikana kuulimme esimerkin Laukaasta lukion rehtori Jyri Pesosen ja sosionomi Antti Mäkelän kertomana (Antti toimi aiemmin lukion nuorisotyöntekijänä). Keskeisintä toimivassa...

Ihmisiä ääriviivapiirroksena. Alareunassa hammasrattaita.

Nuoskan kumppanuusverkoston toiminta käynnistynyt

Osaamiskeskus Nuoska on koonnut valtakunnallista kumppanuusverkostoa, johon kuuluu koulu- ja oppilaitosnuorisotyön yhteiskehittämisestä kiinnostuneita opetuksen, opiskeluhuollon ja nuorisotyön ammattilaisia suomen- ja ruotsinkielisistä toimintaympäristöistä. Nuoskalle on tärkeää tavoittaa ja kuulla nuoria verkoston jäsenten kautta. Osa jäsenistä tapasi nuoskalaisia tutustumisen merkeissä syyskuun puolivälissä. Tapaamisessa kuultiin Marika Vartiaisen (Ehyt ry) ja Marja Snellman-Aittolan (Mieli ry) esitteleminä konkreettisia esimerkkejä siitä,...

Kuva leluista. Etualalla poikahahmo pyörällä kypärä päässä. Taka-alalla autoja.

Välitä – muista – ennakoi / Kysy niin Nuoska vastaa!

Nuoska kysyi elokuussa Facebookissa koulunuorisotyöhön liittyviä teemoja käsiteltäväksi. Tämä bogikirjoitus vastaa ensimmäiseen esitettyyn kysymykseen, aloittaen sarjan, jossa kysymyksiin vastataan blogien, podcastien tai videojulkaisujen muodossa. Kysymys: Moikka! Ideaa tai ideoita teemaviikkoon liikenneturvallisuuden vko 37? Hyväksi koettuja? (Valokuvannut jo olen koulun lähistöltä ja ”ydinkeskustasta” löytyviä liikennemerkkejä. Mitä näistä leipoisin ohjelmaan 😉 Jotakin tunnistusvisaa?)   Kiitos kysymyksestäsi! Liikenneturvallisuus...

Nuoria henkilöitä peukalot pystyssä. Kuvattu alhaalta päin.

Uusi lukionuorisotyön esite nuorisotyöntekijöiden ja lukioiden käyttöön

Nuoskan työntekijät ovat kohdanneet monia koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöitä. Heidän pyynnöstään olemme julkaisseet esitteen, jota voi ottaa mukaan opetus- ja nuorisotoimen yhteistyötä suunniteltaessa ja lukioihin jalkauduttaessa. Esitteen voi tulostaa jutun lopussa olevasta linkistä. Se toimii parhaiten A5-koossa. Esitteen avulla nuorisotyöstä tuttua Etenkin perusasteella nuorisotyö on yleistynyt (Kivijärvi, Kauppinen, Kiilakoski & Leskinen 2022). Silti kouluissa ja oppilaitoksissa...

Tutortoiminta rakentaa hyvinvoivaa oppilaitosyhteisöä

Opiskelijahyvinvointi laskussa. Toisen asteen opintojen keskeyttäminen on lisääntynyt. Joka viides tuntee itsensä yksinäiseksi. Yhä harvempi kokee olevansa merkittävä osa kouluyhteisöä.   Olemme saaneet lukea huolestuttavia uutisotsikoita nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä. THL:n Kouluterveyskysely ja muut kansalliset sekä kansainväliset selvitykset kertovat, miten pandemiavuodet ovat kohdelleet nuoria karusti. Opinnot ovat edenneet vuosia poikkeustilanteessa, enemmän tai vähemmän etäyhteyksin. Tavanomaisten kohtaamisten puute on...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus