Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA & JULKAISUJA

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

Hännikäinen-Uutela, A-L., Kantonen, H., Snellman-Aittola, M., Vartiainen, M. 2021. Näe minut, kuuntele minua! Nuoren kohtaaminen ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyssä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 1/2021. 6-8.

Kasku – Opettajan ja nuorisotyöntekijän työparina toimimisen malli yläkouluissa / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kasku Malli ammatilliseen koulutukseen / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hännikäinen-Uutela, A-L. & Pöyry, S. 2021. Vaikuttavaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Artikkeli teoksessa Haapala, A. (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 148. 142-146.

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tuntien materiaalit / Mieli ry

Kivijärvi, A., Kauppinen, E., Kiilakoski T. & Leskinen, J. 2022. Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö suomessa 2021. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238.

Hännikäinen-Uutela, A-L., Pöyry, S-M. 2022. Tulevaisuuden osaajat vahvistavat kouluyhteisöjä ja vertaisryhmiä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 3/2022. 14-15.

 

NUOSKAN UUTISKIRJEET

2023

Nro1/2023: Nuoska uutiskirje 1/2023

2022

Nro6/2022: Nuoska uutiskirje 6/2022

Nro5/2022: Nuoska uutiskirje 5/2022

Nro4/2022: Nuoska uutiskirje 4/2022

Nro3/2022: Nuoska uutiskirje 3/2022

Nro2/2022: Nuoska uutiskirje 2/2022

Nro1/2022: Nuoska uutiskirje 1/2022

 

Uutiskirjeen tilaaminen tästä linkistä.

 

TOIMINTAKERTOMUKSET

Osaamiskeskus Nuoskan toimintakertomus 2020-2022.

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Pia Öhman
pia.ohman@folkhalsan.fi
044 488 3002

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
040 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Kerro, miten koulunuorisotyötä tehdään

Olemme kohta kolmen vuoden ajan pyrkineet antamaan vastauksia oppilaitosten kasvattajayhteisöjen ammattilaisille, mitä koulunuorisotyö on ja tukemaan arjen ratkaisuja, miten sitä tehdään. Kehittämishankkeen aikana koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on lisääntynyt merkittävästi kaikkialla niin maakuntamme kuin valtakunnankin oppilaitoksissa. Koulujen seinien sisällä tapahtuva nonformaali kasvatustyö on herättänyt myös kansainvälisen kiinnostuksen. Vaikka kysyjiä, kommentteja ja ratkaistavia asioita on runsaasti, keskusteluissa...

Ihminen villapaidassa katsomassa kiikareilla kuvaajaa kohti.

Vantaan kaupungin matka koulu- ja oppilaitosnuorisotyön vakinaistamiseen

Viime vuosien aikana koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on osoittanut tarpeellisuutensa valtakunnallisesti. Monessa kunnassa työmuotoa toteutetaan hanke- ja projektirahoituksin. Vantaalla hankkeilla alkanut oppilaitosnuorisotyö ammattiopisto Variassa vakiinnutettiin vuoden 2022 alusta ja nyt vuoden 2023 alusta vakiinnutettiin koulunuorisotyö kuudella yläkoululla ja kuudella alakoululla. Tässä tekstissä avataan ja pohditaan niitä tekijöitä, jotka mahdollistivat näin laajan vakiinnuttamisen.   Mistä kaikki sai...

Nuoska selvitti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien koulutustarpeita

Nuoska kartoitti kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien koulutustarpeita lokakuussa 2022. Eniten toivottiin koulutuksia, jotka liittyvät yksinäisten ja syrjään vetäytyvien sekä nepsy-nuorten kanssa tehtävään työhön. Myös mielenterveyden vahvistamisen ja ehkäisevän päihdetyön koulutuksille on tarvetta. Kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan vastaiseen työhön kaivataan keinoja, samoin monialaiseen yhteistyöhön ja kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen. Du kan också läsa denna blogg på svenska från...

Kaksi henkilöä sinisissä takeissa selin kameraan päin. Takeissa teksti nuorten vantaa. Taustalla kevättalvinen maisema.

Vantaalla koulunuorisotyö on mukana lievittämässä koulusegregaation vaikutuksia

Nuorisotyö on viime vuosina enenevissä määrin saanut jalansijaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Nuorisotyö koulujen arjessa keskittyy ryhmädynamiikan rakentamiseen, kiusaamisen ehkäisyyn ja turvalliseen läsnäoloon. Näillä hyvinvointia lisäävillä toimilla on suuri merkitys yksittäisille nuorille ja koulujen yhteisöille, mutta nuorisotyö on myös yksi toimenpide, jolla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten alueelliseen eriytymiseen. MEK-ohjelmalla vastataan eriarvoistumiseen Asuinalueiden ja koulujen välinen eriarvoistuminen...

Nuoria ihmisiä keskustelemassa luokkatilassa. Gradian Lyseon lukion edustajiston keskustelutilaisuus.

Edustajisto yhteisöllisyyden ja nuorten osallisuuden vahvistajana suurissa lukioissa

Millaista on yhteisöllisyys ja miten toteutuu nuorten osallisuus suurissa lukioissa? Suomessa oli 16 vähintään 1000 oppilaan ja 71 yli 500–999 opiskelijan lukiota vuonna 2021 (Tilastokeskus 2022). Myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukioissa opiskelee yhteensä yli 2600 lukiolaista. Miten osallistetaan nuoria isoissa lukioissa? Moni nuori säikähtää isoja opiskelijamassoja. Pelätään osallistua koulun aktiviteetteihin ja päätöksentekoon – huolettaa somessa...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus