Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Nuoskan flyer: Lataa Nuoskan flyer tästä linkistä.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA & JULKAISUJA

Suuntaviivoja nuorisoalan osaamiskeskusten kaksikielisyydelle – organisointi ja toiminta / Folkhälsan, Juvenia

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön työkalupakki välituntiaktiviteetteihin / Ehyt ry

Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelujen järjestämisen opas.

Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelujen järjestämisen opas.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön arviointikriteeristö / Kanuuna

Hännikäinen-Uutela, A-L & Penttinen, P. 2023. Koulunuorisotyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk oppimateriaalit 2.

Koonti tunnetaitoja ja ryhmädynamiikkaa vahvistavista harjoitteista / Kanuuna

Kaverituki päihdehuolissa / Ehyt ry

Hellström, V., Hännikäinen-Uutela A-L & Kantonen, H. 2023 Ratkaiseeko nuorisotyö koulun resurssipulan? REXI-lehti 1/2023, 9 – 11.

Hännikäinen-Uutela, A-L., Pöyry, S-M. 2022. Tulevaisuuden osaajat vahvistavat kouluyhteisöjä ja vertaisryhmiä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 3/2022. 14-15.

Kivijärvi, A., Kauppinen, E., Kiilakoski T. & Leskinen, J. 2022. Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita. Kunnallinen nuorisotyö suomessa 2021. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 238.

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tuntien materiaalit / Mieli ry

Hännikäinen-Uutela, A-L. & Pöyry, S. 2021. Vaikuttavaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Artikkeli teoksessa Haapala, A. (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 148. 142-146.

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kasku Malli ammatilliseen koulutukseen / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kasku – Opettajan ja nuorisotyöntekijän työparina toimimisen malli yläkouluissa / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Hännikäinen-Uutela, A-L., Kantonen, H., Snellman-Aittola, M., Vartiainen, M. 2021. Näe minut, kuuntele minua! Nuoren kohtaaminen ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyssä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 1/2021. 6-8.

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

 

Tilaa koulunuorisotyö-oppikirja: https://asiointi.xamk.fi/lomakkeet/1458/lomake.html

 

NUOSKAN UUTISKIRJEET

2023

Nro5/2023: Nuoska uutiskirje 5/2023

Nro4/2023: Nuoska uutiskirje 4/2023

Nro3/2023: Nuoska uutiskirje 3/2023

Nro2/2023: Nuoska uutiskirje 2/2023

Nro1/2023: Nuoska uutiskirje 1/2023

2022

Nro6/2022: Nuoska uutiskirje 6/2022

Nro5/2022: Nuoska uutiskirje 5/2022

Nro4/2022: Nuoska uutiskirje 4/2022

Nro3/2022: Nuoska uutiskirje 3/2022

Nro2/2022: Nuoska uutiskirje 2/2022

Nro1/2022: Nuoska uutiskirje 1/2022

 

Uutiskirjeen tilaaminen tästä linkistä.

 

TOIMINTAKERTOMUKSET

Osaamiskeskus Nuoskan toimintakertomus 2020-2022.

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Sari Anjala
sari.anjala@ehyt.fi
040 183 9273

Folkhälsan förbund rf
Pia Öhman
pia.ohman@folkhalsan.fi
044 488 3002

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Riitta Mikkonen
riitta.mikkonen@lahti.fi
044 482 6934

Vantaan kaupunki
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
040 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Valokuva. Kahden nuoren kädet pelaamassa pöytäjalkapalloa.

Oppilaitosnuorisotyö rakentamassa kohtaamisen tiloja ammatillisessa oppilaitoksessa

Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa pyrkii kohtaamisiin ja keskusteluihin oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa matalalla kynnyksellä. Nuorisotyölle osoitetut tilat tukevat tätä tavoitetta tarjoamalla paikan, jossa voi tavata toisia opiskelijoita, osallistua toimintaan tai jutella oppilaitosnuorisotyöntekijän kanssa. Avoimien ovien periaatteella toimiva tila edistää nuorisotyön saavutettavuutta. Nuorisotyö rakentuu vapaaehtoisuuden periaatteelle myös oppilaitoksessa, jossa osa opiskelijoista suorittaa oppivelvollisuutta. Nuorisotyölle varattu tila...

Valokuva. M-Crew kouluttajat osallistujien edessä. Kaksi kouluttajaa videonäytöllä. Kolme huoneen edessä.

M-Crew menetelmä -koulutus Itä-Suomessa tavoitti monialaiset kasvattajayhteisöt

Miten voidaan tehdä kiusaamista ehkäisevää, siihen puuttuvaa ja sen näkyväksi tekevää työtä? Miten kiusaamista ennalta ehkäisevään toimintaan osallistetaan nuoria kasvattamalla samaan aikaan heidän vastuunottokykyään? Millaiset nuoret hyötyisivät uudelleen roolituksesta toimiessaan vastuullisessa tehtävässä? Miten koko kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä tekemällä kiusaaminen näkyväksi? Kysymyksiin etsittiin vastauksia osaamiskeskus Nuoskan, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja Vantaan kaupungin kaksiosaisessa koulutuksessa M-Crew...

Piirroskuva. Nuoria ja aikuisia. Kolme nuorta etualalla, aikuiset tukena takana.

Vapaaehtoistyötä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluilla

Jyväskylän kaupungilla on käynnistymässä vapaaehtoistyö osana nuorisopalveluja. Kaupungilla työskentelee vapaaehtoisia vanhusten ja kulttuurin parissa – miksei myös nuorisotyössä? Anna-Bodil Boe ja Ilona Kivelä Jyväskylän nuorisopalveluilta kertoivat aiheesta. Vapaaehtoistyötä tehtiin jo vuosikymmeniä sitten Jyväskylän nuorisopalveluilla Nuorisopalveluilla työskenteli vapaaehtoisia päivystäjiä jalkautuvassa Synkkis-toiminnassa jo neljäkymmentä vuotta sitten. Vähitellen vapaaehtoisten määrät hupenivat ja ammattilaiset jatkoivat toimintaa. Vapaaehtoistoimintaa osana nuorisopalveluja...

Säännöllisistä Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskusteluista hyvinvointia tukevia käytänteitä lukioihin

Millaista lukiolaisen elämä on? Uuvuttavatko opinnot? Nuoren tulisi voida ihmetellä ja olla kesken kuormittumatta liikaa opinnoistaan. Voisivatko lukion ammattilaiset tukea nuorten hyvinvointia nykyistä enemmän? Millaisia tekoja se tarkoittaisi arjessa? Vastauksia voidaan löytää monialaisessa dialogissa nuorten ja aikuisten kesken. Nuoska on koostanut ohjeita ja kimmokkeita oppilaitoskohtaisten hyvinvointikeskustelujen järjestämiseen. Paneelikeskusteluissa löydetään ratkaisuja hyvinvoinnin haasteisiin Paneelikeskustelu voidaan toteuttaa...

Valokuva. Neljä iloista nuorta henkilöä.

Miten lisätään lukiolaisten jaksamista ja hyvinvointia?

Millaista lukiolaisen elämä on – paineista ja ylikuormittunutta, rentoa ja onnellista vai jotain muuta? Onko lukio-opiskelijan mahdollista olla nuori? Onko lupa ihmetellä, erehtyä ja olla kesken? Kenen kanssa saa rauhassa pohtia tulevaisuuttaan? Vastausten löytämiseksi Nuoska järjesti Hyvinvoiva lukiolainen -paneelikeskustelun huhtikuussa 2023. Keskustelevina ammattilaisina olivat kuraattori Mervi Auvinen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta, opettaja Mira Avela Oulun Kastellin lukiosta,...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus