Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

Kasku – Malli nuorisotyöntekijän ja luokanvalvojan työparitoimintaan / Kehittämiskeskus Opinkirjo

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Reetta Kuhmonen
reetta.kuhmonen@vantaa.fi
040 836 1988

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

KENTTÄPOSTIA 1: Sosiaalipedagogista hevostoimintaa Ylä-Savon ammattiopistolla (YSAO)

Kenttäpostia-blogitekstit tarjoavat kurkistuksia oppilaitosarkeen sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Ensimmäisessä kenttäpostissa kuvataan sosiaalipedagogista hevostoimintaa Ylä-Savon ammattiopistolla syksyllä 2021. Kirjoittajina ovat YSAO:n Pitovoimaa Luva-opintoihin -hankeverkoston ja Osaamiskeskus Nuoskan toimijat. Uusien opiskelijoiden aloittaessa YSAO:lla syksyllä 2021 oli nähtävillä koti-ikävää ja yksinäisyyttä, jotka korostuivat ilta-aikaan. Ratkaisuksi kokeiltiin sosiaalipedagogista hevostoimintaa opiskelijoiden hyvinvointia ja kiinnittymistä tukemaan. Tavoitteena oli, että osallistujat pohtisivat...

Kaupungin kadulla seisova nuori kuvattuna niskapuolelta

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijä on avainasemassa päihteisiin liittyvän huolen puheeksiotossa

Viimeisimmän (2021) Kouluterveyskyselyn mukaan noin kaksi kolmesta 8. ja 9. luokkalaisesta, lukion 1. ja 2. vuosikurssin ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijasta kokee olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Näiden vastausten ulkopuolelle jää kuitenkin noin kolmasosa nuoria, jotka eivät koe vastaavanlaista tyytyväisyyttä elämäänsä. Noin 9 % samojen ikäryhmien nuorista kokee, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää ja noin joka kuudes...

Nuorisotyö lukioissa edistää LOPS2021:n tavoitteita

Lukioihin tarvitaan lisää nuorisotyötä. Lukioilla on nuorisotyön kasvatustehtävien kanssa saman suuntaisia tavoitteita ja tehtäviä. Voimat kannattaa yhdistää. Lukionuorisotyö on hieno mahdollisuus sekä lukioille, nuorisotoimille, järjestöille että muille nuoria kohtaaville. Tähän mahdollisuuteen tarttumalla lukiolaisille rakennetaan hyvää arkea ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvia informaaleja oppimisympäristöjä myötävaikuttamaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien omaksumista.   Lukion uusi opetussuunnitelma LOPS2021 kutsuu nuorisotyötä lukioihin Lukioissa vuonna...

nuoria tanssimassa breakdancea

Nuorisotyö ja ryhmäyttäminen lukioissa

Lukiossa opiskelijat muodostavat monia ryhmiä, joista osa vaihtuu useammin kuin toiset. Ryhmäyttämiseen on erityisen tärkeää panostaa myös lukioympäristössä, sillä se tuo monia hyötyjä.  Toimiviin ryhmiin panostaminen helpottaa koulun henkilökunnan työtä ja edistää yhteisöllisyyttä. Samalla se parantaa yhteishenkeä ja lisää viihtyvyyttä. Yksilön kohtaaminen arjessa helpottuu, kun ryhmä voi hyvin ja ryhmänohjaaja tuntee ryhmän ja ryhmäläiset. Nuoret oppivat tuntemaan toisensa...

pihlajanmarjoja puussa

Syksyn koulutuksia koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä

Syksy saapui luoksemme kauniina ja inspiroivana. Kesän muistot vaihtuvat tulevaisuuden suunnitteluksi, jossa apuna voi käyttää Osaamiskeskus Nuoskan koulutuskalenteria. Nuoskan tarjontaan kuuluu syksyllä useita eri laajuisia koulutuksia kouluissa toimivien ammattilaisten tueksi. Koulutusten sarjan aloittaa 22.9.2021 MIELI ry:n Kadonneen ystävän jäljillä -koulutus, jossa esitellään erityisesti yläkoululaisille tarkoitettua mielenterveystaitojen vahvistamiseen kehitettyä lautapeliä. Uusi ja mielenkiintoinen menetelmä siis tarjolla....

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 - 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus