Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

Perusasteen, nivelvaiheen ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista luomalla valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Nuorisotyö vahvistaa oppilaitosten kasvattajayhteisöä, jonka tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista. Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa nykytilan ja kehittää sen perusteella alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia toimintamalleja.

Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta kuudesta osaamiskeskuksesta, jotka muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

NUOSKAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

1. Kokoaa, tekee tunnetuksi ja levittää nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyviä käytänteitä, joiden myötä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuorisotyö yleistyy.

2. Mallintaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön muotoja ja osa-alueita niin, että nuorisotyö on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.

3. Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikielisyyttä koordinoimalla kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruotsinkielistä toimintaa.

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistaminen koulutusten, työvälineiden sekä kehittämistyön kautta.
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen.
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen.
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen.
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen.
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen.
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen.
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen.
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta.

 

Voit seurata videojulkaisujamme Youtube-soittolistalta:

 

Voit seurata podcast -julkaisujamme kanavalta:

 

MATERIAALEJA & JULKAISUJA

Nuorisotyö koulussa -koonti / Kanuuna

Hännikäinen-Uutela, A-L., Kantonen, H., Snellman-Aittola, M., Vartiainen, M. 2021. Näe minut, kuuntele minua! Nuoren kohtaaminen ei-toivotun käyttäytymisen ehkäisyssä. Artikkeli Nuorisotyö lehdessä 1/2021. 6-8.

Kasku – Malli nuorisotyöntekijän ja luokanvalvojan työparitoimintaan / Kehittämiskeskus Opinkirjo

Kantonen H., Hännikäinen-Uutela, A-L. & Kiilakoski T. (toim.) 2021. Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Xamk kehittää 165. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hännikäinen-Uutela, A-L. & Pöyry, S. 2021. Vaikuttavaa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Artikkeli teoksessa Haapala, A. (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2021. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk kehittää 148. 142-146.

KAMU Kaveri mielessä, Miten tuen kaveriani? -tuntien materiaalit / Mieli ry

 

NUOSKAN UUTISKIRJEET

Nro1: Nuoska uutiskirje 1/2022

Nro2: Nuoska uutiskirje 2/2022

 

Täältä löydät osaamiskeskus Nuoskan tietosuojailmoituksen

Lisätietoja

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Xamk / Juvenia:

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
projektipäällikkö
anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi
040 545 1608

Heikki Kantonen
TKI-asiantuntija
heikki.kantonen@xamk.fi
040 774 9246

Sanna-Mari Pöyry
TKI-asiantuntija
sanna-mari.poyry@xamk.fi
040 192 7974

Ville Eerikäinen
TKI-asiantuntija
ville.eerikainen@xamk.fi
040 141 8836

Veronica Hellström
TKI-asiantuntija
veronica.hellstrom@xamk.fi
050 337 0209

Osatoteuttajien yhteyshenkilöt

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Marika Vartiainen
marika.vartiainen@ehyt.fi
050 465 9894

Folkhälsan förbund rf
Frida Westerback
frida.westerback@folkhalsan.fi
044 488 3004

Förening Luckan rf
Jessica Lerche
jessica.lerche@luckan.fi
050 373 3925

Mieli Suomen Mielenterveys ry
Marja Snellman-Aittola
marja.snellman-aittola@mieli.fi
040 190 5493

Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi
040 504 6432

Kehittämiskeskus Opinkirjo
Heikki Korhonen
heikki.korhonen@opinkirjo.fi
050 477 7352

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
Nina Parviainen
nina.parviainen@lahti.fi
044 482 6761

Vantaan kaupunki
Hannele Sorri
hannele.sorri@vantaa.fi
040 480 9844

Åbo Akademi
Pia Nyman-Kurkiala
pia.nyman-kurkiala@abo.fi
046 921 9447

Ajankohtaista

Oikeus Osata -Yhdessä-Tillsammans, tätä me jo teemme, tätä voisimme vielä edistää.

Yhdessä-Tillsammans hanke on Opetushallituksen rahoittama viidentoista (15) osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoita vahvistamaan vaikutusmahdollisuuksiaan ja osallisuutta sekä sitä tunneta, että kuuluu joukkoon ja voi vaikutta asioihin sekä yksilö, ryhmä, oppilaitos ja yhteiskunnan tasolla. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän päätavoitteet hankkeessa on turvallisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Tässä Blogi-kirjoituksessa kerron mitä olemme jo tehneet ja mitä edelleen voisimme...

Onko jatkuva paremman tavoittelu hyvää elämää?

Nykyään nuorten halutaan opiskelevan ammattiin, hankkivan itselleen työpaikan ja tulevan hyviksi veronmaksajiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa ihmisen elämästä kuluu opiskellen ja töissä käyden. Vain aivan pienet lapset ja eläkeläiset voivat elää elämäänsä vapaina työstä ja opiskelusta. Vaikka tässä opiskelu- ja työkeskeisyydessä on paljon hyviä puolia, se ohjaa usein ajattelemaan, että hyvä elämä saavutetaan ainoastaan...

Nuoska kokoaa kumppanuusverkostoa – tervetuloa mukaan! / Nuoska bildar ett partnerskapsnätverk – välkommen med!

Osaamiskeskus Nuoskan koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kehittämistoiminnassa on havaittu tarve kerätä kentän palautetta ja olemme nyt kokoamassa kumppanusverkostoa. Verkoston tulisi olla koko Suomen kattava ja koostua sekä opetus- ja koulutushenkilöstön että nuorisopalveluiden ammattilaisista suomen ja ruotsinkielisillä alueilla. Myös yhteisöllisissä oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmissä toimivat ammattilaiset halutaan mukaan. Nuoskalle olisi tärkeää kuulla myös nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa ja...

Ihmisiä auditorion etuosassa. Osaamiskeskus Nuoskan ja Juvenian rollupit.

Mistä syntyy kympin koulu? – Uusi koulu -seminaarin jälkipohdinnat

Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö on viimeisimpien vuosien aikana noussut merkittäväksi tekijäksi oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttamisessa. Aiheen äärellä oltiin jälleen 17.-18.3.2022, kun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät jo kymmenennen Uusi koulu -seminaarin. Pääteemoja olivat kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän yhteisöllisen nuorisotyön toimivat käytännöt sekä nuorten vertaissuhteiden merkitys. Nuorisotyön ja koulun...

KENTTÄPOSTIA: Harjun oppimiskeskuksen tehotukiviikko

Pitovoimaa luvan opintoihin on OPH:n rahoittama seitsemän osatoteuttajan verkostohanke, jonka tavoitteena on luonnonvara-alan opintojen keskeyttämisen ehkäisy ohjausta kehittämällä. Luonnonvara-alan opiskelussa korostuvat erityispiirteinä kausiluonteisuus sekä työelämässä opiskelu ja erityisesti nuorten asuntolassa asuminen. Kenttäpostia –blogisarja tarjoaa kurkistuksia oppilaitosarkeen ja keskeyttämisen ehkäisyyn. Vastuuopettajat havaitsivat, että opiskelijoille oli jäänyt kirjallisia tehtäviä rästiin. Eräs suuri syy tähän lienee korona ja...

Faktat

Osaamiskeskus Nuoska - Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

01.04.2020 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Vantaan kaupunki, Åbo Akademi

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 3 868 338 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 994 655 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Opetus ja kulttuuriministeriö/valtion erityisavustus