Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogi 1/2020

Korkeakoulujen tehtävänä on valmistaopiskelijoita tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, mutta tuntematon, äkillisestikin suuntaansa muuttava tulevaisuus tekee tehtävästä haasteellisen. Työelämän tarpeet muuttuvat. Myös yhteiskunnallinen tilanne voi muuttua äkisti, kuten koronakevät on osoittanut. Pysyvätkö korkeakoulut perässä? Vai pystyvätkö ne peräti ennakoimaan tulevia tarpeita ja tekemään osuvia skenaarioita tulevaisuuden työelämästä?

Nuorisobarometri 2019 (Haikola & Myllyniemi 2020, 21) nostaa esiin, että monet nuoret hakeutuvat opintoihin vailla selkeää käsitystä siitä, mitä he todella haluaisivat opiskella tai millä alalla työskennellä. Jos nuorilla olisi jo korkeakouluun hakiessaan paremmin tietoa itselle sopivasta alasta ja tarjolla enemmän ohjausta, he löytäisivät varmemmin oman alansa ja päätyisivät alanvaihtoon aiempaa harvemmin. Barometrin mukaan (mts. 29) ammattikorkeakoululaisista vain 62 prosenttia kokee saamansa ohjauksen riittäväksi. Luku on yllättävän pieniBarometri korostaa, että korkeakoulujen olisikin panostettava enemmän opiskelijoiden uraohjaukseen. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen  tiedoista käy ilmi, että vuonna 2019 Suomen ammattikorkeakouluissa opiskeli noin 25 000 alle 29-vuotiasta amk- ja yamk-opiskelijaa.

Haasteena on se, miten saada kohtaamaan korkeakouluopiskelijoiden tarpeet uraohjaukseen ja toisaalta korkeakoulun mahdollisuudet tarjota laadukasta ja yhdenvertaista uraohjausta.  Korkeakoulujen on siis syytä etsiä uudenlaisia keinoja ja työvälineitä uraohjauskulttuurinsa käyttöön. 

Kuuden ammattikorkeakoulun – XamkinCentrian, Haaga-HelianHAMKinTAMKin ja Turun AMK:n – yhteishankkeessa Ohjaus tulevaisuuden työhön (ESR 1.9.2019 – 30.8.2021) kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta korkeakouluopiskelijoiden urasuunnittelun tueksi. Hankkeessa pilotoidaan uraohjauksen toimintamalleja eri koulutusaloilla, ja hankkeen ammatilliset opettajakorkeakoulut kehittävät ja pilotoivat koulutusta ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön tarpeisiin. Keväällä 2020 hankkeessa selvitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksia tulevaisuusorientoituesta uraohjauksesta; kerromme tuloksista blogisarjan seuraavissa teksteissä. 

 

Kirjoittajat 

Piia-Elina Ikonen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Miia Karttunen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Tämä on Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogisarjan ensimmäinen kirjoitus.

Seuraavissa teksteissä hankkeen toimijat kertovat tapahtumisesta ja tuloksista yhteistyöverkoston eri puolilta.

Ääneen pääsevät projektihenkilöstö, opiskelijat, ohjausryhmän edustajat ja vierailevat asiantuntijat. 

 

 

Seuraa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanketta myös 

verkossa xamk.fi/ohjaustulevaisuudentuohon tai bit.ly/OTyohon

Twitterissä twitter.com/OTyohon

Facebookissa facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon 

 

 

Tämän kirjoituksen lähteitä: 

Haikola, L. & Myllyniemi, S. (toim.) 2020. Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö. Saatavissa: https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2020/04/Nuorisobarometri_2019-netti.pdf [viitattu 21.4.2020]. 

Opetushallinnon tietopalvelu Vipunen. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx [viitattu 24.4.2020].

 

Kirjoita kommentti

*