Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja pedagogiikkaa ammattikorkeakoulujen tarpeisiin

Ohjaus tulevaisuuden työhön – mitä se on?

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Opinto- ja uraohjauksen kehittäminen tulevaisuusorientoituneemmaksi tarkoittaa ohjauskulttuurin kokonaisvaltaista muutosta, tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamista, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämistä sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämistä ohjaustyön kehittämisessä. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitettiin ja mallinnettiin tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä selvitettiin tekoälyn ja oppimisanalytiikan mahdollisuuksia ohjaustyössä ja sen kehittämisessä. Hankkeen toteuttivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kestävä hyvinvointi -vahvuusala, ja Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Centria-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (AOKK), Hämeen ammattikorkeakoulu (AOKK), Tampereen ammattikorkeakoulu (AOK) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Tutustu työmme tuloksiin

Mitä tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on?

Mitä uraohjauksella ja tulevaisuusorientotuneella uraohjauksella tarkoitetaan? Miksi nämä teemat ovat juuri nyt ajankohtaisia ja tärkeitä? Lue lisää artikkelista Uraohjausta tulevaisuusorientaatiolla (s. 6).

Opiskelijoiden uraohjauskokemukset

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke kokosi yhteen korkeakouluopiskelijoiden uraohjuskokemuksia selvittäneitä tutkimuksia ja hankkeita. Lue lisää artikkelista Katsaus korkeakouluopiskelijoiden uraohjauskokemuksiin (s. 15).

Henkilöstön uraohjausosaaminen ja kehittämistarpeet

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke selvitti ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamista ja sen kehittämistarpeita kyselyn avulla. Lue lisää artikkelista Uraohjausta korkeakouluissa (s. 16). Tuloksista julkaistaan myös eriilinen teos elokuussa 2021.

Uraohjauskoulutus henkilöstölle

Ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittäminen on keskeinen keino huolehtia, että opiskelijoiden saatavilla on työelämän vaatimukset täyttävää tulevaisuussuuntautunutta uraohjausta. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat 5 opintopisteen koulutuskokonaisuuden. Tutustu

Koulutuskokonaisuuden pilottitoteutukseen osallistui 30 opetus- ja ohjaustyötä tekevää henkilöä eri ammattikorkeakouluista, ja he kehittivät oman työnsä ja organisaationsa uraohjauskäytänteitä. Tutustu näiden kehittämistekojen esitysmateriaaleihin Valtakunnallisen uraohjauspäivän 24.3.2021 aineistojen yhteydessä.

Miten hyödyntää tekoälyä uraohjauksessa?

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke selvitti skenaariotyöskentelyn avulla, miten korkeakoulujen uraohjauksessa voitaisiin hyödyntää tekoälyä. Lue lisää artikkelista Tekoäly ohjauksessa (s. 38). Lisää tietoa skenaarioista ja tuloksista julkaistaan vielä syksyn 2021 kuluessa.

 

Hyvää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ammattikorkeakouluissa – suositukset

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke koosti pilottien ja työpajatyöskentelun avulla hyvän ohjauksen elementtejä ja suosituksia uraohjauksen toteuttamiseen ammattikorkeakouluissa. Lue lisää artikkeleista Hyvän ohjauksen elementtejä (s. 144) ja Suosituksia uraohjauksen toteuttamiseen (s. 152).

Uraohjauksen kehittäminen ja pilotit

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankeverkoston korkeakouluissa pilotoitiin uudenlaisia tulevaisuusorientotuneen uraohjauksen toteuttamistapoja.

 

Tutustu pilotteihin välilehdillä

 • Uramuotoilu
 • Tekniikan alan uraohjausmalli
 • Korkeakoulun ohjausmalliuudistus
 • Juvenia Akatemia
 • Digitaalinen pikamentorointi
 • Tulevaisuuden osaaja -opintojakso (AMK)
 • Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso YAMK

Tutustu pilotteihin Julkaisussa

Uramuotoilu-pilotti toteutettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissaTekniikan.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa Muotoilun koulutuksen uraohjauspilotti Hämeen ammattikorkeakoulussa (s. 135).

Tekniikan alan uraohjausmalli -pilotti toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMKissa.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa Uraohjauksen kehittäminen tekniikan alalla Tampereen ammattikorkeakoulussa (s. 125).

Korkeakoulun ohjausmalliuudistus -pilotti toteutettiin Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa Haaga-Helia ohjauksen mallia uudistamassa (s. 113).

Juvenia Akatemia -pilotti toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa.

Pilotista kerrotaan tiiviisti artikkelissa Juvenia Akatemia oppimis- ja uraohjausympäristönä. Työelämäpedagogista kehittämistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (s. 100).

Pilotti on kuvattu laajemmin julkaisussa Juvenia Akatemia oppmis- ja uraohjausympäristönä (2021)

 

Digitaalinen pikamentorointi -pilotti toteutettiin Centria-ammattikorkeakoulussa.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa Digitaalinen pikamentorointi opikselija-yritysverkostoissa. Verkostoituminen osana Centria-ammttikorkeakoulun opintoja (s. 62).

Tulevaisuuden osaaja -opintojakso AMK-opiskelijoille -pilotti toteutettiin Turun ammattikorkeakoulussa.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa AMK-opintojen kautta tulevaisuuden moniosaajaksi. Opintojaksopilotti Turun ammattikorkeakoulussa (s. 76).

Pilotoitu opintojakso on CampusOnlinen opintotarjonnassa syksyllä 2021.

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso AMK-opiskelijoille -pilotti toteutettiin Turun ammattikorkeakoulussa.

Pilotista kerrotaan tarkemmin artikkelissa Tulevaisuuden osaajaksi YAMK-polulla. Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin pilotti (s. 88).

Kuvassa Valtakunnallinen uraohjauspäivä -tapahtuman uusi logo.

Valtakunnallinen uraohjauspäivä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen tavoitteena oli rakentaa uraohjausammattilaisten foorumiksi valtakunnallinen tapahtuma ja luoda edellytykset sille, että tapahtumaa voitaisiin järjestää tulevaisuudessa vuosittain.

 

Vuosittaiseksi foorumiksi

 • Ensimmäinen valtakunnallinen uraohjauspäivä 24.3.2021 (Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke yhteistyössä Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n kanssa)
 • Toinen valtakunnallinen uraohjauspäivä 31.3.2022 (Itä-Suomen yliopisto, Ohjauksen koulutus)

Ensimmäinen Valtakunnallinen uraohjauspäivä 24.3.2021

Hanke järjesti ensimmäisen Valtakunnallisen uraohjauspäivän. maaliskuussa 2021 verkkotapahtumana, joka kokosi yli 400 kuulijaa. Tapahtuman esityksinä kuultiin mm.

Tapahtumassa esiteltiin myös hankkeen pilotoiman uraohjauskoulutuksen kehittämistekoja.

Osana Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2021 -tapahtumaa Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen uraohjauskoulutuksen osallistujat esittelivät kesittämistekojaan:

Valtakunnallinen uraohjauspäivä vuosittaiseksi uraohjausasiantuntijoiden foorumiksi

Tapahtuma saa jatkoa ja Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestää seuraavan Valtakunnallisen uraohjauspäivän 31.3.2022.

Videolla Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen projektipäällikkö Milja Manninen luovuttaa ja Itä-Suomen yliopiston professori Sanna Vehviläinen vastaanottaa Valtakunnallisen uraohjauspäivän järjestäjävastuun 24.3.2021 pidetyssä tapahtumassa.

 

Kuvassa Valtakunnallinen uraohjauspäivä -tapahtuman uusi logo.

Julkaisut

Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Lähtökohdat ja uraohjauskoulutus (2021)

Klikkaa kirjan kantta avataksesi!

Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Käytännön kokeilut ja Suositukset (2021)

Klikkaa kirjan kantta avataksesi!

Selvitys opetus- ja ohjaushenkilöstön orientaatiosta tulevaisuussuuntuneeseen uraohjaukseen (2021)

Klikkaa kirjan kantta avataksesi!

HANKKEEN TAVOITTEENA OLI

 • kehittää ja mallintaa amk- ja yamk-opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa
 • vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia sekä korkeakoulujen rakenteita alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tätä tietoa uraohjauksen kehittämisessä ja mallintamisessa
 • edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä. Lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeessa pilotoiduista hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.

YDINTOIMENPITEITÄ OLIVAT

 • ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeiden sekä opiskelijoiden ohjauskokemusten kartoittaminen
 • yhteisöllisten työskentelymenetelmien (mm.vertaismentorointi, koulutuksen ja työelämän yhteistyö) kehittäminen
 • tulevaisuusorientoituneen uraohjauskoulutuskokonaisuuden toteuttaminen (hankkeen osatoteuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstölle) ja mallintaminen (valtakunnalliseen käyttöön)
 • uraohjauksen prosessien kehittäminen ja rakenteiden mallintaminen
 • tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksien selvittäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen (julkaisut, tapahtumat, verkostot, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen)
 • valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivän käynnistäminen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi.

Hankkeen tapahtumia

OPETUS meets TKI -webinaari korkeakoulujen opetus-, ohjaus- ja TKI-henkilöstölle sisälsi puheenvuoroja ja keskustelua Xamkin koulutus- ja TKI-alojen välillä:

Tilaisuudesta on tulossa tallenne syksyn 2021 aikana.

Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2021 -tapahtuma onnistui yli odotusten. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke kiittää kaikkia osallistuneita, puhujia, tekemiseen osallistuneita ja inspiroijia!

Kuvassa Valtakunnallinen uraohjauspäivä -tapahtuman uusi logo.

Valtakunnallinen uraohjauspäivä 2022 -tapahtuman järjestää Itä-Suomen yliopisto, Ohjauksen koulutus.

Tehdään tapahtumasta yhdessä jokavuotinen uraohjaustoimijoiden foorumi!

Ensimmäinen valtakunnallinen uraohjauspäivä kokosi yhteen uraohjauksen toimijat. Tutustu 24.3. pidettyjen esitysten materiaaliin ja saat tietoa uraohjauksen ajankohtaisista ilmiöistä. Klikkaa esityksen otsikkoa avataksesi materiaalin:

HANKEVERKOSTON ALOITUSTAPAAMINEN

Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 23.9.2019.

Anne Rouhelo, Outi Rantanen, Heikki Hannula, Miia Karttunen, Päivi-Katriina Juutilainen, Maxim Soila, Leena Nikander, Piia-Elina Ikonen. Kuva: Heli Kauppinen

OPOPÄIVÄT 2020 ”Myötätuulessa”

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke esitteli toimintaansa Tampereella 6. – 8.2.2020.

iframe {border: none;}

Lue lisää!

ÄlyäXä? Uraohjauksen kehittämispäivä

10.3.2020 Kaakkois-Suomen ammattikoululla Mikkelissä 10.3.2020. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ESR-rahoitteiset hankkeet Ohjaus tulevaisuuden työhön, Älykäs ohjaus ja Uusille urille.

iframe {border: none;}

Tulaisuuden pääpuhuja dosentti Harri Ketamo ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen projektipäällikkö Piia-Elina Ikonen (Xamk). Kuva: Miia Karttunen
Iltapäivällä työpajassa hankkeen toimijoilla oli mahdollisuus verkostoitua ja keskustella hanketyön avainkäsitteistä. Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuvat työskentelyyn. Kuva: Miia Karttunen

Lue lisää: Tyourille tekoalyn avulla…

 

URAOHJAUS – SUJUVAT SIIRTYMÄT JATKO-OPINTOHIN JA TYÖELÄMÄÄN

Zoomin (OPH) alueelliset koulutuspäivät Tampere 24.3.2020 ja Mikkeli 7.4.2020. Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke osallistui verkossa toteutettuihin tapahtumiin Outi Rantasen sekä Piia-Elina Ikosen ja Sari Miettisen esityksin.

iframe {border: none;}

Tutustu koulutuspäivien ohjelmiin: Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 24.3.2020 ja Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään, Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä 7.4.2020

Julkaisuja hankkeen toiminnasta

Alenius, M. & Karttunen, M. 2020. Työurille tekoälyn avulla – ÄlyäXä?-tapahtuma kokosi uraohjauksen ammattilaiset Mikkeliin. Xamk Next 15.4.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/tyourille-tekoalyn-avulla-alyaxa-tapahtuma-kokosi-uraohjauksen-ammattilaiset-mikkeliin/ [viitattu 16.4.2020].

Iloranta, E. 2020. Ohjaus on meidän kaikkien asia. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/ohjaus-on-meidan-kaikkien-asia/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Hiillos, M. 2020. Haaga-Helia ohjaa tulevaisuuden työhön. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/haaga-helia-ohjaa-tulevaisuuden-tyohon/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Juutilainen, P.-K. & Mäkelä, N. 2020. Haaga-Helia ohjaa asiantuntijuuteen. eSignals 15.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/tutkimus-ja-kehittaminen/haaga-helia-ohjaa-asiantuntijuuteen/#34103976 [viitattu 30.10.2020].

[viitattu 16.4.2020].

Lahnalampi, H. 2020. Uraohjaus osana tulevaisuuden työelämää. Centria Bulletin 1/2020, 1.6.2020. Saatavissa: https://centriabulletin.fi/uraohjaus-osana-tulevaisuuden-tyoelamaa/ [viitattu 24.6.2020].

Lampi, M. & Ikonen, P.-E. Tekoälystä ja sen etiikasta opinto- ja uraohjauksessa. AMK-lehti UAS Journal 3/2019, 10.10.2019. Saatavissa: https://uasjournal.fi/tag/uraohjaus/ [viitattu 24.6.2020].

Hankkeen ajankohtaisia tapahtumia voit seurata myös blogissa, Twitterissä ja Facebookissa.

Julkaisuja hankkeen tuloksista

Isosuo, T. & Karttunen, M. (toim.) 2021. Hyvä, parempi, paras tulevaisuuden uraohjaus. Lähtökohtia ja uraohjauskoulutus. Xamk Kehittää 142. Mikkeli: Kaakkois-Suomen ammattokorkeakoulu. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-323-5 [viitattu 27.4.2021].

Kainu, K. 2020. Osaamisen tunnistaminen orientaatiopäivien malliin. eSignals 6.10.2020. Saatavissa: https://esignals.fi/2020/10/06/osaamisen-tunnistaminen-orientointipaivien-malliin/#29328274 [viitattu 9.10.2020].

Karttunen, M. 2020. Ahaa-elämyksiä ja uraohjausta Juvenia Akatemiasta. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/kestava-hyvinvointi/ahaa-elamyksia-ja-uraohjausta-juvenia-akatemiasta/ [viitattu 15.6.2020].

Karttunen, M. & Koivusaari-Aronen, V. Käyttäjäymmärrystä Xamkin uraohjauksesta. Xamk Next 19.10.2020. Saatavissa: https://next.xamk.fi/vastuullisesti/kayttajaymmarrysta-xamkin-uraohjauksesta/ [viitattu 30.10.2020].

Koivusaari-Aronen, V. 2020. Käyttäjäymmärrystutkimus tulevaisuuden uraohjauksesta. Tekoäly ja muut mahdollisuudet. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020092920791 [viitattu 9.10.2020].

Pöyry, L. & Ikonen, P.-E. 2020. Yhteisöpedagogiopiskelijat luotasivat tulevia osaamistarpeitaan. Xamk Read – Research, Education and Regional Development 2/2020. Saatavissa: https://read.xamk.fi/2020/koulutus/yhteisopedagogiopiskelijat-luotasivat-tulevia-osaamistarpeitaan/ [viitattu 16.6.2020].

Yli-Rämi, H., Rantanen, O. & Isotalo, T. 2020. Tiivis ja aktiviinen ohjaus opintojen alkuvaiheessa tukee insinööripintoihin ja alaan kiinnittymistä. TAMKjournal 20.5.2020. Saatavissa: http://tamkjournal.tamk.fi/tiivis-ja-aktiviinen-ohjaus-opintojen-alkuvaiheessa-tukee-insinooripintoihin-ja-alaan-kiinnittymista/?fbclid=IwAR3r0xE1t3FIsBUfVnvBDXBuJUQwo5yVwhLL9_WixyNqA7APifLBTviqftk [viitattu 27.5.2020].

Hankkeen toimijat ja yhteystiedot

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Kestävä hyvinvointi -vahvuusala

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

XAMKILAISET HANKKEESSA

 • Milja Manninen, projektipäällikkö
 • Miia Karttunen, TKI-asiantuntija (viestintä ja arviointi)
 • Katja Komonen, yliopettaja
 • Sari Miettinen, lehtori
 • Stina Westman, tutkimuspäällikkö
 • Tutustu lisää Xamkin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

 • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 • postiosoite: PL 68, 50101 Mikkeli
 • käyntiosoitteet: Patteristonkatu 3 D, Mikkeli; Paraatikenttä 7, Kouvola
 • puhelin: 040 1628 097 (Milja Manninen), 044 702 8483 (Miia Karttunen)
 • sosiaalinen media: Facebook @Otyohon; Twitter @OTyohon; LinkedIn, Twitter @milja_manninen; LinkedIn, Twitter @MiiaKarttunen

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ XAMKISSA

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAAGAHELIALAISET HANKKEESSA

 • Päivi-Katriina Juutilainen, projektipäällikkö
 • Nina Mäkelä, asiantuntija
 • Katariina Kainu, asiantuntija
 • Elina Iloranta, asiantuntija
 • Pirjo Aura, T&K-koordinaattori
 • Tutustu lisää Haaga-Helian hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAAGA-HELIASSA

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AOKK

HAMKILAISET HANKKEESSA

 • Leena Nikander, projektipäällikkö
 • Heikki Hannula, projektitoimija, lehtori
 • Aija Lundahl, asiantuntija, lehtori
 • Antti Viiman, projektikoordinaattori
 • Tutustu lisää HAMKin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ HAMKISSA

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK

TAMKILAISET HANKKEESSA

 • Outi Rantanen, projektipäällikkö
 • Heikki Yli-Rämi, asiantuntija, lehtori
 • Tuula Isosuo, projektikoordinaattori
 • Tutustu lisää TAMKin hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ TAMKISSA

CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU

CENTRIALAISET HANKKEESSA

 • Hanna Lahnalampi, projektipäällikkö
 • Leena Toivanen, viestinän projektisuunnittelija
 • Jari Isohanni, asiantuntija (opetus)
 • Tutustu lisää Centrian hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

HANKETYÖTÄ CENTRIASSA

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

TURUN AMKILAISET HANKKEESSA

 • Anne Rouhelo, projektipäällikkö
 • Elina Vuorio, hankeasiantuntija
 • Liisa Kosonen-Karesto, asiantuntija
 • Jani Pihlajamaa, asiantuntija
 • Kaarina Rajala, asiantuntija
 • Tutustu lisää Turun AMK:n hanketoimijoihin.

YHTEYSTIEDOT

Kuvitus: Tiia Mäkelä

HANKETYÖTÄ TURUN AMKISSA

Seuraa meitä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen työn ja tulosten täyteinen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla loppusuoralla. Lue lisää: https://www.facebook.com/ohjaus.tulevaisuudentyohon

Gepostet von Ohjaus tulevaisuuden työhön am Dienstag, 23. Juni 2020

Ajankohtaista

Matkalla ja maalisuoralla

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 4/2021   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) viimeinen vuosineljännes starttaa odottavissa tunnelmissa. Kaksivuotinen hanke on pikamatka jo itsessään, mutta edessä häämöttävä maali rohkaisee vieläkin reippaampaan menoon.   Peruskuntoa rakentamassa Toimin tämän hankkeen viestinnän koutsina, kellokallena ja kirittäjänä. OTT onkin ollut tunnollinen valmennettava. Peruskuntoa on rakennettu kokoamalla aiempien uraohjaushankkeiden ja alan tutkimuksen...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Tampereen ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 3/2021   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hanke (OTT) on mahdollistanut yhteisen kehittämistyön ja kehittämiskokemusten jakamisen kuuden ammattikorkeakoulun verkostossa. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) hanketoimijat Outi, Heikki ja Tuula toimivat hankeverkostossa monella tavalla, mutta keskenään hyvin erilaisissa rooleissa. Alla kerromme tamkilaisista OTT-toimijoista tarkemmin.  Outi Rantanen työskentelee lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulun opettajakorkeakoulussa ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa. Opetustyön lisäksi Outi toimii...

Valtakunnallinen uraohjauspäivä ensi kertaa maaliskuussa

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2021   Valtakunnallista uraohjauspäivää vietetään 24. maaliskuuta. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävä verkkotapahtuma kokoaa uraohjauksen ammattilaiset ja siitä kiinnostuneet tulevaisuusteeman äärelle. Tapahtumasta rakennetaan vuosittaista valtakunnallista foorumia uraohjauksen toimijoille. Valtakunnallinen uraohjauspäivä konkretisoi Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen keskeisen tavoitteen: tavoitteena on ollut edistää ohjauskulttuurin vahvistumista Suomen korkeakoulukentällä sekä lisätä ja levittää tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta,...

Tutustu OTT-hankkeen toimijoihin: Centria-ammattikorkeakoulu

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 1/2021   Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen (OTT) kuusi ammattikorkeakoulua tekevät tulevaisuuden uraohjauksen kehittämistyötä keskittyen omaan erityisalaansa. Centria-ammattikorkeakoulussa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisen pikamentoroinnin työkaluja ja prosesseja – erinomaisin tuloksin. Digitaalisessa pikamentoroinnissa yrityksistä tulevien mentoreiden ja aktoreiden tiivis yhteistyö on tärkeää. OTT-hankkeen pilotissa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat pääsevät aitiopaikalta seuraamaan oman alansa osaamisvaatimuksia...

Moninainen YAMK ja uraohjaus -tilaisuus kiinnosti laajasti YAMK-toimijoita

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 14/2020   Marraskuisena maanantaina lähemmäs 80 osallistujaa 20 ammattikorkeakoulusta kokoontui YAMK-opiskelijoiden uraohjausta käsittelevään webinaariin. Osallistujista suurin osa työskentelee joko YAMK-opetuksen tai ohjauksen parissa. Myös kehittämisestä ja laatuasioita vastaavia oli mukana. Kahden hankkeen yhteinen ponnistus Webinaari toteutettiin AMKista uralle-uraseurantatiedot käyttöön- ja Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeiden yhteistyönä. AMKista uralle-uraseurantatiedot käyttöön -hanke toteuttaa hankkeen...

Faktat

Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 832 936 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto