Tekijöitä tarvitaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin! Mitä korkeakoulut voivat tehdä? Avaimena tulevaisuusorientoitunut uraohjaus.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä korkeakouluverkostossa. Hankkeen yhtenä näkökulmana on tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntäminen ohjaustyössä ja sen kehittämisessä. Esittelyvideomme vie sisään hankkeen toimintaan!

-HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

 

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä työelämän tarpeisiin, joita ei vielä välttämättä edes ole olemassa tai niitä ei ainakaan tiedosteta. Tämän takia ohjauksellisten toimintapojen ja menetelmien kehittäminen entistä tulevaisuusorientoituneimmiksi on perusteltua.

Hankkeen uutuusarvona on ohjausajattelun ja ohjauskulttuurin muutos, joka perustuu tulevaisuuden työelämän skenaarioiden tunnistamiseen, tulevaisuusorientoituneen uraohjauksen ja uraohjauksellisen pedagogiikan kehittämiseen sekä tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntämiseen ohjaustyön kehittämisessä.

Hanketta toteuttavat kuusi ammattikorkeakoulua, jotka muodostavat hankkeessa valtakunnallisen yhteistyöverkoston. Hanke koostuu kolmesta teemasta, joissa työskennellään korkeakouluyhteistyönä kolmessa teemassa.

Tavoitteet

 1. Kehittää ja mallintaa korkeakouluyhteistyönä korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opiskelua edistävää tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa vahvistamaan amk ja yamk opiskelijoiden urasuunnittelua ja integroitumista työelämään ja/tai jatko-opintoihin
 2. Vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevaisuusorientoitunutta ohjausosaamista ja uraohjauspedagogisia valmiuksia
 3. Edistää ohjauskulttuurin vahvistumista koko korkeakoulukentällä
 4. Vahvistaa tulevaisuusorientoinutta uraohjausta korkeakoulujen rakenteissa alueellisesti ja valtakunnallisesti
 5. Selvittää tekoälyn mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja tuottaa tästä tietoa. Hyödyntää tietoa uraohjauksen kehittämis- ja mallintamistyössä sekä jatkokehittämisessä
 6. Lisätä valtakunnallisesti tietoa tulevaisuusorientoituneesta uraohjauksesta, uraohjauksellisesta pedagogiikasta sekä hankkeen hyvistä käytänteistä ja selvitystiedosta.
 7. Käynnistää valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen uraohjauspäivä uraohjausosaamista sekä ja
  ammattikorkeakoulujen ohjauskulttuuria edistäväksi ilmiöksi

Ydintoimenpiteet

 • Kehittää ja mallintaa korkeakouluihin uraohjauksen prosesseja ja rakenteita korkeakoulujen yhteistyönä
 • Selvittää tekoälyavusteisen ohjauksen mahdollisuuksia uraohjausprosessissa ja hyödyntää tietoa uraohjausmallin kehittämisessä sekä jatkokehittämisessä
 • Kehittää yhteisöllisiä tulevaisuuden työskentelymenetelmiin perustuvia työtapoja, kuten vertaismentorointia työelämän ja koulutuksen uraohjauksen yhteistyömalleja
 • Kehittää tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja korkeakouluihin
 • Kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta
 • Kartoittaa ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita tulevaisuussuuntautuneesta uraohjauksesta
 • Kehittää kartoitusten pohjalta opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu tulevaisuusorientoitunut uraohjauskoulutuskokonaisuus, joka toteutetaan hankkeen ammattikorkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstölle
 • Mallintaa em. koulutuskokonaisuus valtakunnallisesti

Tulokset

Hankkeen tuloksena mallinnetaan tulevaisuusorientoituneita uraohjauksen malleja ja uraohjauksellista pedagogiikkaa sekä vahvistetaan rakenteita ja osaamista uraohjauksen näkökulmasta korkeakouluissa. Opiskelijoiden tulevaisuusorientoitunut uraohjaus on vakiintunut laadukkaaksi, opiskelijoiden resilienssiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi korkeakoulukentällä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämän ohjaustoimijoiden tulevaisuusorientoituneet uraohjaustaidot ovat vahvistuneet. Kaikista tärkein tulos on kuitenkin se, että korkeakouluopiskelijoiden toimijuus on vahvistunut ja tämä edesauttaa heitä kiinnittymään entistä vahvemmin työelämään ja jatkokoulutukseen.

HANKKEEN TAPAHTUMIA

 • ÄlyäXä? Uraohjauksen kehittämispäivä 10.3.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Patteristonkatu 3, Mikkeli). Tapahtuman järjestivät yhteistyössä ESR-rahoitteiset hankkeet Ohjaus tulevaisuuden työhön, Uusille urille ja Älykäs ohjaus. Lue lisää tapahtumasta.
 • Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään 7.4.2020 Zoomin (OPH) alueellinen koulutuspäivä. Mikkeliin suunniteltu koulutuspäivä toteutettiin webinaarina 7.4.2020 verkossa. Koulutuspäivään osallistuivat Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, Zoomin koordinoimat ESR-hankkeeet, valtionavustushanketoimijat sekä teemasta kiinnostuneet sidosryhmät, ja ohjelma oli monipuolinen. Esimerkiksi yhtenä asiantuntija-alustajana toimi Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Penttinen Jyväskylän yliopistosta. Koulutustilaisuuden yhdessä työpajassa hankkeen Xamkin edustajat Piia-Elina Ikonen ja Sari Miettinen esittelivät Juvenia Akatemiaa opiskelijan resilienssin ja toimijuuden vahvistajana.

HANKKEEN JULKAISUJA

Hanketta toteuttavat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluKestävä hyvinvointi -vahvuusala & Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Centria-ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu – Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu – Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Lisätietoja

Seuraa hankkeen etenemistä

 

Ota yhteyttä

Piia-Elina Ikonen, projektipäällikkö, piia-elina.ikonen@xamk.fi, PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli, puh. 040 6712 794, LinkedIn, Twitter

Miia Karttunen, TKI-asiantuntija (viestintä ja arviointi), miia.karttunen@xamk.fi, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola, puh. 044 702 8483, LinkedIn, Twitter

Maxim Soila, TKI-asiantuntija (IT), maxim.soila@xamk.fi, PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli, puh. 040 185 4804

Katja Komonen, yliopettaja, katja.komonen@xamk.fi, PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli, puh. 040 842 0810

Sari Miettinen, lehtori, sari.miettinen@xamk.fi, PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli, puh. 050 312 4981

Information available also in English.

Information available also in English.

Ajankohtaista

Muutoksen ja oppimisen aika

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2020   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusi työelämän oppimis- ja uraohjausympäristö Juvenia Akatemia on kevään 2020 aikana tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja työelämässä. Juvenia Akatemiassa opiskelijat työskentelivät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkijoiden rinnalla ja näin osallistuivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen pilottiin, jossa noin 20 opiskelijalle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja saada...

Ammattikorkeakoulut ohjaavat kohti tulevaisuuden työtä

Ohjaus tulevaisuuden työhön -blogi 1/2020 Korkeakoulujen tehtävänä on valmistaa opiskelijoita tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, mutta tuntematon, äkillisestikin suuntaansa muuttava tulevaisuus tekee tehtävästä haasteellisen. Työelämän tarpeet muuttuvat. Myös yhteiskunnallinen tilanne voi muuttua äkisti, kuten koronakevät on osoittanut. Pysyvätkö korkeakoulut perässä? Vai pystyvätkö ne peräti ennakoimaan tulevia tarpeita ja tekemään osuvia skenaarioita tulevaisuuden työelämästä? Nuorisobarometri 2019 (Haikola & Myllyniemi 2020, 21) nostaa esiin, että monet nuoret hakeutuvat opintoihin...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Älykäs ohjaus - tekoäly...

Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi.

Uusille urille - Nuorten...

Nuorten työelämätaitojen vahvistaminen on ilmiönä kompleksinen eikä sitä voida ratkaista ainoastaan yhden ammattialan tai organisaation toimesta

Faktat

Ohjaus tulevaisuuden työhön / Career counselling for the work of the future

01.09.2019 - 31.08.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 832 936 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu