Syksyllä 2018 toteutettu jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen tilannekartoitus oli jatkoa Jatkoväylä-hankkeen ensimmäiselle, alkuvuodesta 2017 toteutetulle tilannekartoitukselle (Tamlander & Hohenthal, 2017). Jatkokyselyt kohdistettiin niihin ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin toisen asteen oppilaitoksiin, jotka vastasivat ensimmäiseen tilannekartoitukseen. Vastauksia saatiin koulutusalat ja maantieteellisesti kattavasti 10 ammattikorkeakouluista ja 32 ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista.

Jatkoväyläopintoja toteutetaan lähiopetuksena omina erillisinä ryhminä ja paikallisen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetukseen integroituna sekä verkko-opetuksena. Opiskelijoiden opintosuoritusten määrä vaihtelee koulutusorganisaatiosta riippuen muutamasta opintopisteestä 60 opintopisteeseen.

Kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluista 60 % tarjoaa verkossa toteutettavia jatkoväyläopintoja valtakunnallisesti toisen asteen opiskelijoille. Ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen määrä on hiukan kasvanut viimeisen 1,5 vuoden aikana. Kyselyyn vastanneiden mukaan ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyön määrä jatkoväyläopinnoissa on lisääntynyt viimeisen 12 kk aikana (amk 90%, amis 59%).  Valtaosa vastaajista (amk 70% ja amis 79%) arvioi jatkoväyläopintojen tarjonnan kasvavan tulevina vuosina.

Jatkoväyläopintoja tukevia ohjauspalveluita ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa toteuttavat pääasiassa opinto-ohjaajat (85%) sekä opettajat (81%). Ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa ohjausta annetaan yksilö- ja ryhmäohjauksena, infoina ja Wilman kautta. Ammattikorkeakouluissa ohjausta annetaan sähköpostitse, vierailuina ammattikorkeakouluissa, tiedotustilaisuuksissa, tapaamisissa opinto-ohjaajan kanssa ja tutustumiskäynneillä alan opintoihin.

Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden amk-opiskeluvalmiuksissa on vastaajista (amis-kysely) 69% havainnut haasteita. Näiden vastaajien mukaan opiskelija tarvitsee vahvistusta tiedonhankintaan, itsenäiseen opiskeluun, luetun ymmärtämiseen ja tekstintuottamiseen liittyvissä valmiuksissa. Amis-kyselyyn vastanneista 14% ei ole havainnut haasteita opiskelijoiden amk-opiskeluvalmiuksissa ja 17% ei osaa sanoa.

Amis-kyselyyn vastanneista 54% oli sitä mieltä, että opinto-ohjaajilla on riittävästi tietoa opiskelijoiden jatkoväyläopiskelun ohjaamisessa ja 14% katsoi opettajilla olevan riittävästi tietoa tähän ohjaamiseen. Jatkoväyläopintojen resursointi myös ohjauksen osalta toteutetaan pääosin perusrahoituksesta osana normaalia toimintaa.

Kyselyihin vastanneet toivovat ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen väliseen yhteistyöhön selkeää työnjakoa opiskelijan ohjaukseen, yhteistyön laajentamista, ammattiaineiden opettajien kohtaamista ja yhteisopettajuutta.

Keskeisimmät tulokset infograafina tästä.

 

Seija Huttunen

projektityöntekijä, Jatkoväylä-hanke