Yhessä eteenpäin -hanke julkaisi 25.1.2021 koulunuorisotyön nykytilaa sarjakuvan muodossa esiin tuovan ”Wanted! Koulunuorisotyö” -kuvakirjan. Xamk Inspiroi -sarjassa Juvenian siipien suojassa julkaistavan teoksen tarkoitus on auttaa toimijoita ja yhteistyötahoja hahmottamaan koulunuorisotyön muotoja ja kenttää. Julkaisu toimii keskustelun avaajana ja ajatusten virittäjänä siitä, miten nuorisotyö voi tukea kouluhyvinvointia.

Julkaisun tekijä on hankkeessa pitkän harjoittelun syksyllä 2020 tehnyt yhteisöpedagogiopiskelija Lari Lauanne. Lari kartoitti kymmenien kuntien koulunuorisotyötä verkkomateriaaleihin perehtyen, sähköpostitse ja puhelinhaastatteluita tehden. Hanketyössä haluttiin tukea harjoittelun luovaa toteutusprosessia Larin visuaalisia ja tarinankerronnallisia vahvuuksia esiin nostaen.

Kartoituksen aikana nousi esiin monia pohdinnan aiheita; koulunuorisotyö on aiheena ja käsitteenä vielä jäsentymätön, eikä työmuoto aina näy nuorisotyötä toteuttavien organisaatioiden viestinnässä. Koulunuorisotyötä on monesti lähdetty toteuttamaan tarvelähtöisesti ja palanen kerrallaan. Laajempi ja suunnitelmallisempi kytkeytyminen opetus- ja hyvinvointisuunnitelmiin on harvinaista, eikä koulunuorisotyötä ole tunnistettu riittävällä tavalla kouluhyvinvointia edistävänä toimenpiteenä.

Nuorisotyön resurssien vähäisyys ei anna mahdollisuutta toimia tasavertaisesti ja kattavasti alueen kouluissa ja oppilaitoksissa. Miksi juuri lukiot useasti rajataan toiminnan ulkopuolelle, vaikka kouluterveyskyselyjen tuloksissa nousevat esiin osallisuuden ja yhteisöllisyyden haasteet? Kun koulupäivästä ainakin 80 % koostuu oppitunneista, miksi nuorisotyö pääasiassa rakentaa toimintansa kouluilla vain vapaisiin tilanteisiin?

Halusimme tarjota inspiroivan ja mahdollisimman helposti saavutettavan materiaalin, joka auttaisi hahmottamaan, mitä koulunuorisotyö on ja haastaa lukijan huomaamaan oman työkentän kehittämiskohteita ja yhteistyön mahdollisuuksia. Kirja ei ole kuvaus ideaalitilanteesta vaan keskeneräisestä todellisuudesta ja pyrkii myös sitä kautta innostamaan kehittämistyöhön.

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-304-4

Kirjoita kommentti

*