Lukioihin tarvitaan lisää nuorisotyötä. Lukioilla on nuorisotyön kasvatustehtävien kanssa saman suuntaisia tavoitteita ja tehtäviä. Voimat kannattaa yhdistää. Lukionuorisotyö on hieno mahdollisuus sekä lukioille, nuorisotoimille, järjestöille että muille nuoria kohtaaville. Tähän mahdollisuuteen tarttumalla lukiolaisille rakennetaan hyvää arkea ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvia informaaleja oppimisympäristöjä myötävaikuttamaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien omaksumista.

 

Lukion uusi opetussuunnitelma LOPS2021 kutsuu nuorisotyötä lukioihin

Lukioissa vuonna 2021 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa on nuorisotyöstä tuttuja periaatteita. Lukioiden tehtävänä on kasvattaa nuorista hyviä, tasapainoisia ja sivistyneitä ihmisiä ja aktiivisia kansalaisia. LOPS:n mukaan opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa lukiokoulutuksen aikana. Samalla nuori kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Sekä lukioiden että nuorisotyön tavoitteiden saavuttaminen sujuvoituu, kun nuorisotyöntekijät otetaan kiinteästi sisään lukioiden kasvattajayhteisöihin. Lukion nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla. Hän ennalta ehkäisee yksinäisyyttä ja tukee nuoren kasvua omaksi itsekseen.

 

Nuorisotyön informaaleissa ympäristöissä opitaan laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia

LOPS2021:een on kirjattu kuusi laaja-alaista osaamiskokonaisuutta, joita lukiolaiset ottavat haltuun opiskelunsa aikana. Nuorisotyön menetelmin voidaan edistää näistä monia. Esimerkiksi hyvinvointi-, vuorovaikutus- ja yhteiskunnallisen osaamisen kehittämiseen on nuorisotyössä perinteitä ja menetelmiä.

Hyvinvointiosaamisen lisäämiseen nuorisotyöllisin keinoin sopivat Nuoskassa kehitettävät kaverituen mallit mielenterveyden edistämiseen ja päihteiden sekä pelihaittojen puheeksi ottoon. Nuorisotyössä kasvatetaan nuoria toimimaan yhteiskunnassa eli lisätään yhteiskunnallista osaamista. Tätä tehtävää voidaan toteuttaa lukioissa. Lukupiirit, taidekerhot, runoraadit, filosofiset keskustelut, luontoretket tai muut vastaavat pienryhmätoiminnat voidaan suunnitella aineenopettajan ja nuorisotyöntekijän opetussuunnitelmapohjaisena työparityönä. Tällöin huomioidaan opintojaksojen oppimistavoitteet, laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ja nuorisotyön reunaehdot. Nuorisotyöhön kuuluu muun muassa laadukas kohtaaminen ja se, että nuorisotyöhön osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista.

 

Osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri 

LOPS2021 ohjaa lukioita rakentamaan osallistavaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tässä eritoten nuorisotyöstä on hyötyä; nuorisotyöntekijä on osallisuuden ja yhteisöllisyyden ammattilainen. Yhteisöjä vahvistava pienryhmätoiminta, ryhmäytykset ja läpi vuoden jatkuva, suotuisaa ryhmädynamiikkaa edistävä toiminta luovat yhteisöllistä toimintakulttuuria. Nuorisotyöntekijän osallistamistaitojen avulla nuoret saadaan mukaan kouluyhteisön toimintaan niin, että hiljaisimmatkin rohkaistuvat arjen toimijoiksi. Nuorisotyö voi osallistua tutustumisretkien organisointiin esimerkiksi järjestö-, taide- tai kulttuuriympäristöihin.

 

Hyvä arki ja kohtaamisen taidot

LOPS2021 ohjaa lukioita rakentamaan hyvää arkea. Millainen on hyvä arki nuorten näkökulmasta? Sisältääkö se tasavertaista, nuoruutta ymmärtävää kohtaamista, kokonaisvaltaisesti nähdyksi ja kuulluksi tulemista ja mielekästä tekemistä hyppytuntien ajaksi?

Nuorisotyön näkökulmasta hyvään arkeen kuuluu dialoginen, kunnioittava ja tasavertaisesti nuoria kohtaava työote. Nuoret kokevat nuorisotyöntekijät helposti lähestyttäviksi aikuisiksi, joilla ei ole heihin päätöksenteko- tai arviointivaltaa. Luottamussuhde syntyy helposti. Nuorisotyöntekijä on aikuinen, joka kysyy mitä kuuluu, kuuntelee ja kuulee vastauksen sekä välittää siitä, mitä nuori vastaa.

 

Nina Parviainen

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

 

Sanna-Mari Pöyry

Juvenia / Xamk

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Kanuuna on Osaamiskeskus Nuoskan osatoteuttaja.